Siswati 1996 (SWA96)
28

Umthandazo wekucela lusito nekubonga imphendvulo

Sihlabelelo saDavide.

281

28:1
Hla. 143:7
Ngikhala kuwe,

Simakadze, Dvwala lami.

Ungabi sihhulu kimi,

ngobe nangabe ungangiphendvuli,

ngitawufana nalabaya ethuneni.

2Lalela livi lekuncusa kwami,

nangikhalela kusitwa nguwe,

nangisaphakamisela tandla tami

endzaweni yakho lengcwelengcwele.

3Ungangilahli kanye nalababi,

ungangilahli kanye nalabenta lokubi,

labakhuluma kuthula nabomakhelwane babo,

kantsi etinhlitiyweni tabo bamumetse bubi.

4

28:4
Semb. 22:12
Banike njengekwemisebenti yabo,

nanjengekwemisebenti yabo lemibi;

baphindzisele ngekwemisebenti yetandla tabo,

baphindzisele njengalokubafanele.

5

28:5
Isa. 5:12
Njengobe bangayinaki

imisebenti yaSimakadze,

nome-ke imisebenti yetandla takhe,

ngako-ke utabaphihlita,

bangaphindzi babuyele esimeni sabo.

6Akabongwe Simakadze, advunyiswe,

ngobe ulivile livi lekuncusa kwami.

7

28:7
Eks. 15:2
Simakadze ungemandla ami nesihlangu sami,

inhlitiyo yami yetsembele kuye.

Wangisita, ngako inhlitiyo yami

igcunyagcunyiswa yinjabulo.

Ngiyawumbonga ngengoma yami.

8

28:8
Hla. 18:50
Simakadze ungemandla ebantfu bakhe,

usiphephelo sekusindzisa logcotjiwe wakhe.

9

28:9
Dut. 9:29
Hla. 100:3
Sindzisa sive sakho,

ubusise labo labalifa lakho.

Beluse ubetfwale,

kuze kube phakadze naphakadze.