Siswati 1996 (SWA96)
27

Simakadze ukukhanya kwami nensindziso yami

Sihlabelelo saDavide.

271Simakadze usibane sami

nensindziso yami.

Ngiyakwesaba bani?

Simakadze uyinqaba yami

yekufihla kuphila kwami.

Pho, ngubani lengingamesaba?

2Nangihlaselwa ngulababi

betama kungimita bangibulale,

ngihlaselwe titsa nalabamelene nami,

bayawukhubeka, bawele phansi.

3

27:3
Hla. 3:6
Nome ngingavinjetelwa yimphi,

inhlitiyo yami ingeke yesabe;

nome titsa tingangihlasela,

noko ngiyawuhlala

nginelitsemba kuNkulunkulu.

4

27:4
Hla. 23:6
26:8
Kunye kuphela lengakucela kuSimakadze,

ngiko kodvwa lengikufunako:

kutsi ngihlale endlini yaSimakadze

onkhe emalanga ekuphila kwami,

ngibukisise buhle baSimakadze,

ngizindle ngaye ngisethempelini lakhe.

5

27:5
Hla. 31:20
Jer. 36:26
Uyawungibhacisa

ngaphansi kweluphahla lwakhe

ngelilanga lenhlupheko.

Uyawungifihla ethendeni lakhe,

angisimise edvwaleni leliphakeme.

6Titsa tami letingitungeletile

ngiyawutimela ngenhla,

nginikele imihlatjelo

ngekudvumisa endlini yakhe.

Tibongo teNkhosi

ngiyawutihlabela ngenjabulo.

7Ngive Simakadze,

nangikhala kuwe ngelivi lelikhulu,

ube nemusa kimi, ungiphendvule.

8

27:8
Dut. 4:29
Hla. 24:6
Isa. 45:19
Wena utsite:

“Funani buso bami.”

Mine-ke enhlitiyweni yami ngitsi:

“Buso bakho, Simakadze, ngiyabufuna.”

9

27:9
Hla. 13:1
Ungabufihli buso bakho kimi.

Ungayincandzi ngentfukutselo inceku yakho,

nguwe Somandla, lolusito lwami.

Ungangiyekeleli, ungangilahli!

Wena unguNkulunkulu wensindziso yami.

10Nome bobabe namake bangilahlile,

kodvwa wena, Simakadze,

utangemukela ungigcine.

11

27:11
Hla. 5:8
Ngifundzise indlela yakho, Simakadze,

ungihole endleleni lecondzile

ngenca yetitsa tami.

12

27:12
Hla. 31:8
Unganginikeli entsandvweni yalabalwa nami,

ngobe bofakazi bemanga bangivukele,

baphefumula lusongo nebudlova.

13

27:13
Isa. 38:11
Impela ngiyakholwa nguloku:

Buhle baSimakadze ngiyawububona

ngisaphila kulomhlaba!

14

27:14
Hla. 31:24
Tsemba kuSimakadze,

cina ungadzangali, ube nesibindzi.

Yebo, tsemba kuSimakadze.

28

Umthandazo wekucela lusito nekubonga imphendvulo

Sihlabelelo saDavide.

281

28:1
Hla. 143:7
Ngikhala kuwe,

Simakadze, Dvwala lami.

Ungabi sihhulu kimi,

ngobe nangabe ungangiphendvuli,

ngitawufana nalabaya ethuneni.

2Lalela livi lekuncusa kwami,

nangikhalela kusitwa nguwe,

nangisaphakamisela tandla tami

endzaweni yakho lengcwelengcwele.

3Ungangilahli kanye nalababi,

ungangilahli kanye nalabenta lokubi,

labakhuluma kuthula nabomakhelwane babo,

kantsi etinhlitiyweni tabo bamumetse bubi.

4

28:4
Semb. 22:12
Banike njengekwemisebenti yabo,

nanjengekwemisebenti yabo lemibi;

baphindzisele ngekwemisebenti yetandla tabo,

baphindzisele njengalokubafanele.

5

28:5
Isa. 5:12
Njengobe bangayinaki

imisebenti yaSimakadze,

nome-ke imisebenti yetandla takhe,

ngako-ke utabaphihlita,

bangaphindzi babuyele esimeni sabo.

6Akabongwe Simakadze, advunyiswe,

ngobe ulivile livi lekuncusa kwami.

7

28:7
Eks. 15:2
Simakadze ungemandla ami nesihlangu sami,

inhlitiyo yami yetsembele kuye.

Wangisita, ngako inhlitiyo yami

igcunyagcunyiswa yinjabulo.

Ngiyawumbonga ngengoma yami.

8

28:8
Hla. 18:50
Simakadze ungemandla ebantfu bakhe,

usiphephelo sekusindzisa logcotjiwe wakhe.

9

28:9
Dut. 9:29
Hla. 100:3
Sindzisa sive sakho,

ubusise labo labalifa lakho.

Beluse ubetfwale,

kuze kube phakadze naphakadze.

29

Liphimbo laSimakadze esivunguvungwini

Sihlabelelo saDavide.

291

29:1-2
Hla. 96:7-9
Dvumisani Simakadze

nine tingilosi telizulu!

Simakadze mnikeni

bukhosi nemandla!

2Libito laSimakadze

linikeni bukhosi lobulifanele.

Khontani Simakadze

ngetembatfo tebungcwele.

3

29:3
Jobe 37:2
Liphimbo laSimakadze lisetikwemanti,

Nkulunkulu weludvumo uyadvuma,

Simakadze usetikwemanti lamanyenti.

4Liphimbo laSimakadze linemandla.

Liphimbo laSimakadze linebukhosi.

5Liphimbo laSimakadze lifohlota

tihlahla temisedari,

Simakadze ufohlota imisedari yaseLebanoni.

6Wenta lemisedari yaseLebanoni

itjakadvule njengelinkhonyane;

ente iLebanoni neSiriyoni

itjakadvule njengenkhabi lencane yesiganga.

7Liphimbo laSimakadze

libaneka emalangabi emlilo.

8Liphimbo laSimakadze linyakatisa lihlane.

Simakadze utfutfumelisa

lihlane laseKhadeshi.

9Liphimbo laSimakadze

litalisa tinyamatane“litalisa tinyamatane” nome “lichachatelisa tihlahla”

liphundle emahlatsi asale akhanya,

nelithempeli lonkhe lidvumisa

ngekumemeta ngavi linye,

litsi: “Ludvumo!”

10

29:10
Gen. 6:17
Simakadze usesihlalweni sebukhosi,

ubusa zamcolo.

Simakadze usesihlalweni sebukhosi,

kuze kube phakadze naphakadze.

11

29:11
Hla. 28:8
Simakadze bantfu bakhe

uyawubanika emandla!

Simakadze, bantfu bakhe

uyawubabusisa ngekuthula!