Siswati 1996 (SWA96)
26

Umkhuleko wemuntfu lomsulwa

Sihlabelelo saDavide.

261

26:1
Hla. 7:8
17:2
Hhawu, Simakadze!

Ngehlulele, utewubona

kutsi ngimsulwa.

Ngetsembele kuSimakadze

ngaphandle kwekungabata.

2

26:2
Hla. 139:2,23
Simakadze, ngihlole ungivivinye,

uhlolisise inhlitiyo yami nengcondvo yami.

3Umusa wakho usembikwami njalo,

ngihamba ecinisweni lakho.

4

26:4
Taga 1:10
Angihambisani nebantfu bemanga,

futsi anginabudlelwane nebatentisi.

5

26:5
Hla. 119:128
Ngiyayitondza inhlangano yalababi,

futsi angihlali nalababi.

6

26:6
Hla. 43:4
Yebo, Simakadze,

ngigeza tandla tami, ngingenacala,

ngihambahamba ngaselatini lakho,

7

26:7
Hla. 9:1
kuze ngihlabele ingoma yekubonga

ngibalise ngato tonkhe timangaliso takho.

8

26:8
Eks. 40:34
Hla. 84:1
Yebo, Simakadze,

ngitsandza indlu lohlala kuyo,

lapho kuhlala inkhatimulo yakho khona.

9

26:9
Hla. 28:3
Umphefumulo wami ungawulahli

kanye netoni,

nekuphila kwami ungakulahli

kanye nebabulali.

10Labantfu benta lokubi njalo,

tandla tabo tesekudla tigcwele imidizo.

11Kodvwa mine ngihamba ngebucotfo,

ngikhulule, ube nemusa kimi.

12

26:12
Hla. 22:22
Lunyawo lwami lume endzaweni lephephile.

Simakadze ngiyawumdvumisa

emibikwemabandla lamakhulu.

27

Simakadze ukukhanya kwami nensindziso yami

Sihlabelelo saDavide.

271Simakadze usibane sami

nensindziso yami.

Ngiyakwesaba bani?

Simakadze uyinqaba yami

yekufihla kuphila kwami.

Pho, ngubani lengingamesaba?

2Nangihlaselwa ngulababi

betama kungimita bangibulale,

ngihlaselwe titsa nalabamelene nami,

bayawukhubeka, bawele phansi.

3

27:3
Hla. 3:6
Nome ngingavinjetelwa yimphi,

inhlitiyo yami ingeke yesabe;

nome titsa tingangihlasela,

noko ngiyawuhlala

nginelitsemba kuNkulunkulu.

4

27:4
Hla. 23:6
26:8
Kunye kuphela lengakucela kuSimakadze,

ngiko kodvwa lengikufunako:

kutsi ngihlale endlini yaSimakadze

onkhe emalanga ekuphila kwami,

ngibukisise buhle baSimakadze,

ngizindle ngaye ngisethempelini lakhe.

5

27:5
Hla. 31:20
Jer. 36:26
Uyawungibhacisa

ngaphansi kweluphahla lwakhe

ngelilanga lenhlupheko.

Uyawungifihla ethendeni lakhe,

angisimise edvwaleni leliphakeme.

6Titsa tami letingitungeletile

ngiyawutimela ngenhla,

nginikele imihlatjelo

ngekudvumisa endlini yakhe.

Tibongo teNkhosi

ngiyawutihlabela ngenjabulo.

7Ngive Simakadze,

nangikhala kuwe ngelivi lelikhulu,

ube nemusa kimi, ungiphendvule.

8

27:8
Dut. 4:29
Hla. 24:6
Isa. 45:19
Wena utsite:

“Funani buso bami.”

Mine-ke enhlitiyweni yami ngitsi:

“Buso bakho, Simakadze, ngiyabufuna.”

9

27:9
Hla. 13:1
Ungabufihli buso bakho kimi.

Ungayincandzi ngentfukutselo inceku yakho,

nguwe Somandla, lolusito lwami.

Ungangiyekeleli, ungangilahli!

Wena unguNkulunkulu wensindziso yami.

10Nome bobabe namake bangilahlile,

kodvwa wena, Simakadze,

utangemukela ungigcine.

11

27:11
Hla. 5:8
Ngifundzise indlela yakho, Simakadze,

ungihole endleleni lecondzile

ngenca yetitsa tami.

12

27:12
Hla. 31:8
Unganginikeli entsandvweni yalabalwa nami,

ngobe bofakazi bemanga bangivukele,

baphefumula lusongo nebudlova.

13

27:13
Isa. 38:11
Impela ngiyakholwa nguloku:

Buhle baSimakadze ngiyawububona

ngisaphila kulomhlaba!

14

27:14
Hla. 31:24
Tsemba kuSimakadze,

cina ungadzangali, ube nesibindzi.

Yebo, tsemba kuSimakadze.

28

Umthandazo wekucela lusito nekubonga imphendvulo

Sihlabelelo saDavide.

281

28:1
Hla. 143:7
Ngikhala kuwe,

Simakadze, Dvwala lami.

Ungabi sihhulu kimi,

ngobe nangabe ungangiphendvuli,

ngitawufana nalabaya ethuneni.

2Lalela livi lekuncusa kwami,

nangikhalela kusitwa nguwe,

nangisaphakamisela tandla tami

endzaweni yakho lengcwelengcwele.

3Ungangilahli kanye nalababi,

ungangilahli kanye nalabenta lokubi,

labakhuluma kuthula nabomakhelwane babo,

kantsi etinhlitiyweni tabo bamumetse bubi.

4

28:4
Semb. 22:12
Banike njengekwemisebenti yabo,

nanjengekwemisebenti yabo lemibi;

baphindzisele ngekwemisebenti yetandla tabo,

baphindzisele njengalokubafanele.

5

28:5
Isa. 5:12
Njengobe bangayinaki

imisebenti yaSimakadze,

nome-ke imisebenti yetandla takhe,

ngako-ke utabaphihlita,

bangaphindzi babuyele esimeni sabo.

6Akabongwe Simakadze, advunyiswe,

ngobe ulivile livi lekuncusa kwami.

7

28:7
Eks. 15:2
Simakadze ungemandla ami nesihlangu sami,

inhlitiyo yami yetsembele kuye.

Wangisita, ngako inhlitiyo yami

igcunyagcunyiswa yinjabulo.

Ngiyawumbonga ngengoma yami.

8

28:8
Hla. 18:50
Simakadze ungemandla ebantfu bakhe,

usiphephelo sekusindzisa logcotjiwe wakhe.

9

28:9
Dut. 9:29
Hla. 100:3
Sindzisa sive sakho,

ubusise labo labalifa lakho.

Beluse ubetfwale,

kuze kube phakadze naphakadze.