Siswati 1996 (SWA96)
27

Simakadze ukukhanya kwami nensindziso yami

Sihlabelelo saDavide.

271Simakadze usibane sami

nensindziso yami.

Ngiyakwesaba bani?

Simakadze uyinqaba yami

yekufihla kuphila kwami.

Pho, ngubani lengingamesaba?

2Nangihlaselwa ngulababi

betama kungimita bangibulale,

ngihlaselwe titsa nalabamelene nami,

bayawukhubeka, bawele phansi.

3

27:3
Hla. 3:6
Nome ngingavinjetelwa yimphi,

inhlitiyo yami ingeke yesabe;

nome titsa tingangihlasela,

noko ngiyawuhlala

nginelitsemba kuNkulunkulu.

4

27:4
Hla. 23:6
26:8
Kunye kuphela lengakucela kuSimakadze,

ngiko kodvwa lengikufunako:

kutsi ngihlale endlini yaSimakadze

onkhe emalanga ekuphila kwami,

ngibukisise buhle baSimakadze,

ngizindle ngaye ngisethempelini lakhe.

5

27:5
Hla. 31:20
Jer. 36:26
Uyawungibhacisa

ngaphansi kweluphahla lwakhe

ngelilanga lenhlupheko.

Uyawungifihla ethendeni lakhe,

angisimise edvwaleni leliphakeme.

6Titsa tami letingitungeletile

ngiyawutimela ngenhla,

nginikele imihlatjelo

ngekudvumisa endlini yakhe.

Tibongo teNkhosi

ngiyawutihlabela ngenjabulo.

7Ngive Simakadze,

nangikhala kuwe ngelivi lelikhulu,

ube nemusa kimi, ungiphendvule.

8

27:8
Dut. 4:29
Hla. 24:6
Isa. 45:19
Wena utsite:

“Funani buso bami.”

Mine-ke enhlitiyweni yami ngitsi:

“Buso bakho, Simakadze, ngiyabufuna.”

9

27:9
Hla. 13:1
Ungabufihli buso bakho kimi.

Ungayincandzi ngentfukutselo inceku yakho,

nguwe Somandla, lolusito lwami.

Ungangiyekeleli, ungangilahli!

Wena unguNkulunkulu wensindziso yami.

10Nome bobabe namake bangilahlile,

kodvwa wena, Simakadze,

utangemukela ungigcine.

11

27:11
Hla. 5:8
Ngifundzise indlela yakho, Simakadze,

ungihole endleleni lecondzile

ngenca yetitsa tami.

12

27:12
Hla. 31:8
Unganginikeli entsandvweni yalabalwa nami,

ngobe bofakazi bemanga bangivukele,

baphefumula lusongo nebudlova.

13

27:13
Isa. 38:11
Impela ngiyakholwa nguloku:

Buhle baSimakadze ngiyawububona

ngisaphila kulomhlaba!

14

27:14
Hla. 31:24
Tsemba kuSimakadze,

cina ungadzangali, ube nesibindzi.

Yebo, tsemba kuSimakadze.