Siswati 1996 (SWA96)
24

INkhosi yeludvumo

Sihlabelelo saDavide.

241

24:1
Eks. 19:5
Dut. 10:14
Jobe 41:2
1 Khor. 10:26
Umhlaba nako konkhe

lokukuwo kwaSimakadze,

emave kanye nabo bonkhe

labahlala kuwo kwakhe,

2

24:2
Gen. 1:9
ngobe wakusimisa etikwetilwandle,

wakusekela ekujuleni kwemanti.

3Ngubani loyakwenyuka

intsaba yaSimakadze?

Ngubani loyakuma

endzaweni yakhe lengcwele?

4

24:4
Mat. 5:8
Ngulowo lonetandla letihlantekile

nalonenhlitiyo lengenacala

longawulibatisi ngelite

umphefumulo wakhe,

nalongawafungeli emanga.

5Simakadze uyawumbusisa,

yebo, Nkulunkulu wensindziso

uyawumenta abe msulwa.

6

24:6
Rom. 9:6
Ngulesi-ke situkulwane

salabo labamfunako,

labafuna buso bakho,

Nkulunkulu waJakobe. Cabanga.

7

24:7
Zak. 9:9
Nine masango, vulekani!

Nani minyango yasemandvulo

vulekani nitsi nge,

kuze iNkhosi yeludvumo itewungena.

8

24:8
Eks. 15:3
Ngubani leNkhosi yeludvumo?

NguSimakadze, lichawe lelinemandla,

Simakadze lolichawe lekulwa.

9Nine masango, vulekani!

Nani minyango yasemandvulo

vulekani nitsi nge,

kuze iNkhosi yeludvumo itewungena.

10Ngubani yona leNkhosi yeludvumo?

Nguye Nkulunkulu longuSomandla,

nguye loyiNkhosi yeludvumo. Cabanga.

25

Umthandazo wekwelulekwa nekutsetselelwa nekuvikelwa

Sihlabelelo saDavide.

251Ngiwuphakamisela kuwe, Simakadze,

umphefumulo wami.

2Nkulunkulu wami, ngetsembele kuwe,

ngisindzise ehlazweni lekwehlulwa.

Titsa tami tingatijabulisi ngami.

3

25:3
Isa. 49:23
Yebo, labo labetsembele kuwe

kute namunye loyawuhlazeka;

kepha bayawuhlazeka labo

labakuhlubuka ngelite.

4

25:4
Hla. 27:11
Ngikhombise tindlela takho, Simakadze,

ungifundzise imikhondvo yakho.

5Ngihambise ecinisweni lakho, ungifundzise,

ngobe wena

unguNkulunkulu wensindziso yami.

Litsemba lami likuwe lonkhe lilanga.

6

25:6
Jobe 13:26
Jer. 31:19
Simakadze,

khumbula umusa wakho nelutsandvo lwakho,

ngobe kwakuvele kukhona phakadze.

7Ungatikhumbuli tono tami,

netiphambuko tebusha bami,

kodvwa ngikhumbule ngekwemusa wakho,

Simakadze, ngikhumbule ngekulunga kwakho.

8

25:8
Dut. 32:4
Simakadze muhle ulungile,

ngako-ke ufundzisa toni

indlela lekungiyo sibili.

9Labatfobekile ubaholela kulokulungile;

labatfobekile ubafundzisa indlela yakhe.

10

25:10
Hla. 103:17
Tonkhe tindlela taSimakadze

tibubele neliciniso

kulabo labagcina sivumelwane sakhe

kanye nemiyalo yakhe.

11Simakadze, ngenca yelibito lakho

ngitsetselele kona kwami,

ngobe kukhulu.

12

25:12
Hla. 32:8
Ngubani lowesaba Simakadze?

Lowo uyawumfundzisa leyo ndlela,

lekhetselwe yena.

13

25:13
Hla. 37:9,11,22
Taga 3:32
Yena lucobo uyawuhlala achume,

intalo yakhe iyawudla lifa lemhlaba.

14Timfihlakalo takhe, Simakadze,

utinika labamesabako,

abafundzise kwati sivumelwane sakhe.

15

25:15
Hla. 141:8
Emehlo ami ahlala abheke kuSimakadze,

ngobe nguye lokhipha tinyawo tami elugibeni.

16Gucukela kimi, Simakadze,

ube nemusa kimi,

ngobe nginesitunge, ngihluphekile.

17Ngiphumute kuletinhlupheko tenhlitiyo yami,

ungikhokhe etinhluphekweni tami.

18

25:18
Hla. 119:153
Buka kuhlupheka kwami

nekukhandleka kwami,

ungitsetselele tonkhe tono tami.

19

25:19
Joh. 15:25
Buka titsa tami,

kutsi setinyenti kanganani,

tingitondza ngelunya.

20Londvolota imphilo yami,

ungephule ngingahlazeki,

ngobe naku ngikhosele kuwe.

21Shangatsi bumsulwa nebucotfo bungangigcina,

ngobe litsemba lami likuwe.

22Awu, Nkulunkulu! Khulula Israyeli

etinhluphekweni takhe tonkhe.

26

Umkhuleko wemuntfu lomsulwa

Sihlabelelo saDavide.

261

26:1
Hla. 7:8
17:2
Hhawu, Simakadze!

Ngehlulele, utewubona

kutsi ngimsulwa.

Ngetsembele kuSimakadze

ngaphandle kwekungabata.

2

26:2
Hla. 139:2,23
Simakadze, ngihlole ungivivinye,

uhlolisise inhlitiyo yami nengcondvo yami.

3Umusa wakho usembikwami njalo,

ngihamba ecinisweni lakho.

4

26:4
Taga 1:10
Angihambisani nebantfu bemanga,

futsi anginabudlelwane nebatentisi.

5

26:5
Hla. 119:128
Ngiyayitondza inhlangano yalababi,

futsi angihlali nalababi.

6

26:6
Hla. 43:4
Yebo, Simakadze,

ngigeza tandla tami, ngingenacala,

ngihambahamba ngaselatini lakho,

7

26:7
Hla. 9:1
kuze ngihlabele ingoma yekubonga

ngibalise ngato tonkhe timangaliso takho.

8

26:8
Eks. 40:34
Hla. 84:1
Yebo, Simakadze,

ngitsandza indlu lohlala kuyo,

lapho kuhlala inkhatimulo yakho khona.

9

26:9
Hla. 28:3
Umphefumulo wami ungawulahli

kanye netoni,

nekuphila kwami ungakulahli

kanye nebabulali.

10Labantfu benta lokubi njalo,

tandla tabo tesekudla tigcwele imidizo.

11Kodvwa mine ngihamba ngebucotfo,

ngikhulule, ube nemusa kimi.

12

26:12
Hla. 22:22
Lunyawo lwami lume endzaweni lephephile.

Simakadze ngiyawumdvumisa

emibikwemabandla lamakhulu.