Siswati 1996 (SWA96)
25

Umthandazo wekwelulekwa nekutsetselelwa nekuvikelwa

Sihlabelelo saDavide.

251Ngiwuphakamisela kuwe, Simakadze,

umphefumulo wami.

2Nkulunkulu wami, ngetsembele kuwe,

ngisindzise ehlazweni lekwehlulwa.

Titsa tami tingatijabulisi ngami.

3

25:3
Isa. 49:23
Yebo, labo labetsembele kuwe

kute namunye loyawuhlazeka;

kepha bayawuhlazeka labo

labakuhlubuka ngelite.

4

25:4
Hla. 27:11
Ngikhombise tindlela takho, Simakadze,

ungifundzise imikhondvo yakho.

5Ngihambise ecinisweni lakho, ungifundzise,

ngobe wena

unguNkulunkulu wensindziso yami.

Litsemba lami likuwe lonkhe lilanga.

6

25:6
Jobe 13:26
Jer. 31:19
Simakadze,

khumbula umusa wakho nelutsandvo lwakho,

ngobe kwakuvele kukhona phakadze.

7Ungatikhumbuli tono tami,

netiphambuko tebusha bami,

kodvwa ngikhumbule ngekwemusa wakho,

Simakadze, ngikhumbule ngekulunga kwakho.

8

25:8
Dut. 32:4
Simakadze muhle ulungile,

ngako-ke ufundzisa toni

indlela lekungiyo sibili.

9Labatfobekile ubaholela kulokulungile;

labatfobekile ubafundzisa indlela yakhe.

10

25:10
Hla. 103:17
Tonkhe tindlela taSimakadze

tibubele neliciniso

kulabo labagcina sivumelwane sakhe

kanye nemiyalo yakhe.

11Simakadze, ngenca yelibito lakho

ngitsetselele kona kwami,

ngobe kukhulu.

12

25:12
Hla. 32:8
Ngubani lowesaba Simakadze?

Lowo uyawumfundzisa leyo ndlela,

lekhetselwe yena.

13

25:13
Hla. 37:9,11,22
Taga 3:32
Yena lucobo uyawuhlala achume,

intalo yakhe iyawudla lifa lemhlaba.

14Timfihlakalo takhe, Simakadze,

utinika labamesabako,

abafundzise kwati sivumelwane sakhe.

15

25:15
Hla. 141:8
Emehlo ami ahlala abheke kuSimakadze,

ngobe nguye lokhipha tinyawo tami elugibeni.

16Gucukela kimi, Simakadze,

ube nemusa kimi,

ngobe nginesitunge, ngihluphekile.

17Ngiphumute kuletinhlupheko tenhlitiyo yami,

ungikhokhe etinhluphekweni tami.

18

25:18
Hla. 119:153
Buka kuhlupheka kwami

nekukhandleka kwami,

ungitsetselele tonkhe tono tami.

19

25:19
Joh. 15:25
Buka titsa tami,

kutsi setinyenti kanganani,

tingitondza ngelunya.

20Londvolota imphilo yami,

ungephule ngingahlazeki,

ngobe naku ngikhosele kuwe.

21Shangatsi bumsulwa nebucotfo bungangigcina,

ngobe litsemba lami likuwe.

22Awu, Nkulunkulu! Khulula Israyeli

etinhluphekweni takhe tonkhe.