Siswati 1996 (SWA96)
24

INkhosi yeludvumo

Sihlabelelo saDavide.

241

24:1
Eks. 19:5
Dut. 10:14
Jobe 41:2
1 Khor. 10:26
Umhlaba nako konkhe

lokukuwo kwaSimakadze,

emave kanye nabo bonkhe

labahlala kuwo kwakhe,

2

24:2
Gen. 1:9
ngobe wakusimisa etikwetilwandle,

wakusekela ekujuleni kwemanti.

3Ngubani loyakwenyuka

intsaba yaSimakadze?

Ngubani loyakuma

endzaweni yakhe lengcwele?

4

24:4
Mat. 5:8
Ngulowo lonetandla letihlantekile

nalonenhlitiyo lengenacala

longawulibatisi ngelite

umphefumulo wakhe,

nalongawafungeli emanga.

5Simakadze uyawumbusisa,

yebo, Nkulunkulu wensindziso

uyawumenta abe msulwa.

6

24:6
Rom. 9:6
Ngulesi-ke situkulwane

salabo labamfunako,

labafuna buso bakho,

Nkulunkulu waJakobe. Cabanga.

7

24:7
Zak. 9:9
Nine masango, vulekani!

Nani minyango yasemandvulo

vulekani nitsi nge,

kuze iNkhosi yeludvumo itewungena.

8

24:8
Eks. 15:3
Ngubani leNkhosi yeludvumo?

NguSimakadze, lichawe lelinemandla,

Simakadze lolichawe lekulwa.

9Nine masango, vulekani!

Nani minyango yasemandvulo

vulekani nitsi nge,

kuze iNkhosi yeludvumo itewungena.

10Ngubani yona leNkhosi yeludvumo?

Nguye Nkulunkulu longuSomandla,

nguye loyiNkhosi yeludvumo. Cabanga.