Siswati 1996 (SWA96)
22

Sililo sekuhlupheka nendvumiso yaNkulunkulu

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Imbabala yentsatsakusa.”

221

22:1
Hla. 10:1
Mat. 27:46
Mak. 15:34
Nkulunkulu wami!

Nkulunkulu wami!

Ungishiyeleni?

Ukhashane leni nekungisita?

Ukhwesheleni emavini ekukhala kwami?

2

22:2
Jobe 30:20
Awu, Nkulunkulu wami!

Emini ngiyakhala,

kodvwa awungiphendvuli;

nasebusuku ngikhale, ngingaphumuli.

3

22:3
Hla. 77:14
Wena ungcwele,

indvumiso yema-Israyeli

sihlalo sakho sebukhosi.

4Bokhokho betsembela kuwe;

bakwetsemba, wabakhulula.

5

22:5
Hla. 107:6
Bakhala kuwe, wabasindzisa;

bakwetsemba,

abazange bajabhiswe.

6

22:6
Isa. 52:14
53:3
Kepha mine angisesiye muntfu walutfo,

sengaba ngumbungu nje,

ngisetfuko sebantfu,

nenhlekisa esiveni.

7

22:7
Mat. 27:39
Mak. 15:29
Luk. 23:35
Bonkhe labangibonako bayangiphukuta,

badvubula imilomo bancife,

banikine netinhloko, batsi:

8

22:8
Mat. 27:43
“Phela lowo wetsembele kuSimakadze,

akamkhulule yena-ke,

loSimakadze wakhe;

amphephise,

ngobe phela usime ngaye.”

9

22:9
Hla. 71:6
Empeleni nguwe lowangikhipha

esiswini samake;

wangenta ngetsembela kuwe,

kusukela ngisamunya.

10Ngetfulwa kuwe kwasekutalweni kwami,

waba nguNkulunkulu wami

kusukela esiswini samake.

11

22:11
Hla. 35:22
Ungakhweshi kimi,

ngobe inhlupheko isedvute nami,

kute nalongangisita.

12Titsa letinyenti tingitungeletile,

tinkunzi letinemandla taseBhashani

tingivimbetele.

13Tingikhamisele imilomo yato

njengemabhubesi labhodla adladlabule.

14Ngicitseke njengemanti,

emalunga ami onkhe ahhehlulukile,

inhlitiyo yami igucuke

yaba ngumtfwebeba,

yancibilika ngekhatsi kwami.

15

22:15
Hla. 38:10
Emandla ami ome njengeludzengelo,

lulwimi lwami lunamatsele elwangeni;

wena ungilalisa phansi

elutfulini lwekufa.

16

22:16
Mat. 27:31
Mak. 15:20
Luk. 23:33
Joh. 19:18
Imis. 2:23
Yebo-ke,

tinja tingihace ndzawo tonkhe,

nesicumbi salababi singitungeletile,

singibhobose tandla netinyawo.

17Sengondze ngingumbambotiyabalwa,

bayangigolotela bangihheletele.

18

22:18
Mat. 27:35
Mak. 15:24
Luk. 23:34
Joh. 19:23-24
Behlukaniselana ngetimphahla tami,

bentelane inkatho ngengubo yami.

19Kodvwa wena, Simakadze,

ungabi khashane nami!

Awu, mandla ami,

ngiphutfume ungisite.

20Sindzisa umphefumulo wami enkembeni,

nekuphila kwami lokuligugu

ukwephule emlonyeni wetinja.

21Ngephule emlonyeni welibhubesi,

ungisindzise etimphondvweni tetinyatsi.

22

22:22
Hla. 26:12
Heb. 2:12
Ngiyawulimemetela kubomnaketfu

libito lakho

ngikudvumise emkhatsini welibandla, ngitsi:

23“Nine lenesaba Simakadze, mdvumiseni!

Nani nonkhe madvodzana aJakobe, mtuseni!

Nonkhe nine ntalo ya-Israyeli, mhlonipheni!

24

22:24
Hla. 9:12
Ngobe akedzelelanga akanengwanga

yinhlupheko yalohluphekako.

Akabufihlanga buso bakhe kuye,

wamuva nakakhala,

acela lusito kuye.”

25

22:25
Hla. 35:18
Ungivusela lusinga lwekudvumisa

emkhatsini welibandla lelikhulu.

Tifungo tami ngiyawutifeza tigcwaliseke

embikwabo bonkhe labakwesabako.

26

22:26
Isa. 65:13
Mat. 5:5
Labatitfobako bayawudla besutse,

labafuna Simakadze bayawumdvumisa,

bahalaliselwe kutsiwe:

“Shangatsi ningaphila

phakadze naphakadze!”

27

22:27
Hla. 2:8
72:11
Umhlaba wonkhe uyakukhumbula

ugucukele kuSimakadze,

yonkhe imindeni netive temhlaba

tiyawukhotsama embikwakhe,

28

22:28
Hla. 96:10
Oba. 21
Mik. 5:2
ngobe bukhosi baSimakadze,

nguye lobusa etikwetive.

29

22:29
1 Sam. 2:8
Yebo, bonkhe labacebile emhlabeni,

bayawudla bakhotsame embikwakhe;

bonkhe labayakuya phansi elutfulini,

bayawuguca embikwakhe bakhonte,

yebo, nabo bonkhe

labangeke batibambe kutsi bafe.

30

22:30
Hla. 102:18
Isa. 53:10
Titukulwane takusasa titawumkhonta,

bantfu bayawusala

balandzise ngaSimakadze

etitukulwaneni nasetitukulwaneni.

31

22:31
Jer. 23:6
Sive lesiyawutalwa siyawutjelwa kutsi:

“Simakadze wasisindzisa sive sakhe.”