Siswati 1996 (SWA96)
21

Umthandazo wekubonga kuncotjwa kwesitsa

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

211

21:1
Hla. 16:9
Yebo, Simakadze, inkhosi iyajabula

ngemandla loyiphe wona.

Kukhulu kanganani kujabula kwayo,

ngekuncoba loyentele kona.

2

21:2
Hla. 20:4
Joh. 11:41
Heb. 5:7
Uyiphe sifiso senhlitiyo yayo,

futsi awuyigodlelanga

leyayikucela ngemlomo wayo. Cabanga.

3

21:3
Hla. 132:18
Uyihlangabete ngetibusiso letinalokuhle,

wayetfwesa enhloko yayo

umchele wegolide lecengekile.

4

21:4
Hla. 61:6
Isa. 53:8
Rom. 6:9
Yacela imphilo kuwe, wena wayipha

emalanga lamadze phakadze naphakadze.

5Tidvumo tayo tinkhulu,

ngenca yelusito lwakho,

uyinike ludvumo nebukhosi.

6

21:6
Hla. 16:11
Wayenta yabusiseka kakhulu

kuze kube phakadze,

uyitfokotisa ngenjabulo ebusweni bakho.

7

21:7
Hla. 24:8,10
Inkhosi yetsembele kuSimakadze,

ngenca yesihawu saLosetikwako Konkhe

ingeke itanyatanyiswe.

8Sandla sakho siyawutibhadzama

tonkhe titsa takho;

sandla sakho sangesekudla siyawubabhadzama

bonkhe labakutondzako.

9

21:9
Dut. 32:22
Jer. 17:4
Mal. 4:1
Mhla kubonakala wena,

uyawubashisa babe ngumlilo lowesabekako nalohhumako.

Simakadze uyawubacedza

ngentfukutselo yakhe,

abacotfule ngemlilo.

10

21:10
Hla. 109:13
Uyawubhubhisa intalo yabo emhlabeni,

ushabalalise nebantfwababo

emkhatsini walabanye bantfu.

11Nome bebahlose lokubi ngawe,

bacondze kukugangela,

kodvwa bangeke baphumelele.

12

21:12
Hla. 7:12
Uyawubenta babaleke,

ubadubule ngemicibisholo yakho.

13Yebo, Simakadze!

Awuphakanyiswe emandleni akho!

Tsine siyawuhlabela

sidvumise emandla akho.

22

Sililo sekuhlupheka nendvumiso yaNkulunkulu

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngendlela letsi: “Imbabala yentsatsakusa.”

221

22:1
Hla. 10:1
Mat. 27:46
Mak. 15:34
Nkulunkulu wami!

Nkulunkulu wami!

Ungishiyeleni?

Ukhashane leni nekungisita?

Ukhwesheleni emavini ekukhala kwami?

2

22:2
Jobe 30:20
Awu, Nkulunkulu wami!

Emini ngiyakhala,

kodvwa awungiphendvuli;

nasebusuku ngikhale, ngingaphumuli.

3

22:3
Hla. 77:14
Wena ungcwele,

indvumiso yema-Israyeli

sihlalo sakho sebukhosi.

4Bokhokho betsembela kuwe;

bakwetsemba, wabakhulula.

5

22:5
Hla. 107:6
Bakhala kuwe, wabasindzisa;

bakwetsemba,

abazange bajabhiswe.

6

22:6
Isa. 52:14
53:3
Kepha mine angisesiye muntfu walutfo,

sengaba ngumbungu nje,

ngisetfuko sebantfu,

nenhlekisa esiveni.

7

22:7
Mat. 27:39
Mak. 15:29
Luk. 23:35
Bonkhe labangibonako bayangiphukuta,

badvubula imilomo bancife,

banikine netinhloko, batsi:

8

22:8
Mat. 27:43
“Phela lowo wetsembele kuSimakadze,

akamkhulule yena-ke,

loSimakadze wakhe;

amphephise,

ngobe phela usime ngaye.”

9

22:9
Hla. 71:6
Empeleni nguwe lowangikhipha

esiswini samake;

wangenta ngetsembela kuwe,

kusukela ngisamunya.

10Ngetfulwa kuwe kwasekutalweni kwami,

waba nguNkulunkulu wami

kusukela esiswini samake.

11

22:11
Hla. 35:22
Ungakhweshi kimi,

ngobe inhlupheko isedvute nami,

kute nalongangisita.

12Titsa letinyenti tingitungeletile,

tinkunzi letinemandla taseBhashani

tingivimbetele.

13Tingikhamisele imilomo yato

njengemabhubesi labhodla adladlabule.

14Ngicitseke njengemanti,

emalunga ami onkhe ahhehlulukile,

inhlitiyo yami igucuke

yaba ngumtfwebeba,

yancibilika ngekhatsi kwami.

15

22:15
Hla. 38:10
Emandla ami ome njengeludzengelo,

lulwimi lwami lunamatsele elwangeni;

wena ungilalisa phansi

elutfulini lwekufa.

16

22:16
Mat. 27:31
Mak. 15:20
Luk. 23:33
Joh. 19:18
Imis. 2:23
Yebo-ke,

tinja tingihace ndzawo tonkhe,

nesicumbi salababi singitungeletile,

singibhobose tandla netinyawo.

17Sengondze ngingumbambotiyabalwa,

bayangigolotela bangihheletele.

18

22:18
Mat. 27:35
Mak. 15:24
Luk. 23:34
Joh. 19:23-24
Behlukaniselana ngetimphahla tami,

bentelane inkatho ngengubo yami.

19Kodvwa wena, Simakadze,

ungabi khashane nami!

Awu, mandla ami,

ngiphutfume ungisite.

20Sindzisa umphefumulo wami enkembeni,

nekuphila kwami lokuligugu

ukwephule emlonyeni wetinja.

21Ngephule emlonyeni welibhubesi,

ungisindzise etimphondvweni tetinyatsi.

22

22:22
Hla. 26:12
Heb. 2:12
Ngiyawulimemetela kubomnaketfu

libito lakho

ngikudvumise emkhatsini welibandla, ngitsi:

23“Nine lenesaba Simakadze, mdvumiseni!

Nani nonkhe madvodzana aJakobe, mtuseni!

Nonkhe nine ntalo ya-Israyeli, mhlonipheni!

24

22:24
Hla. 9:12
Ngobe akedzelelanga akanengwanga

yinhlupheko yalohluphekako.

Akabufihlanga buso bakhe kuye,

wamuva nakakhala,

acela lusito kuye.”

25

22:25
Hla. 35:18
Ungivusela lusinga lwekudvumisa

emkhatsini welibandla lelikhulu.

Tifungo tami ngiyawutifeza tigcwaliseke

embikwabo bonkhe labakwesabako.

26

22:26
Isa. 65:13
Mat. 5:5
Labatitfobako bayawudla besutse,

labafuna Simakadze bayawumdvumisa,

bahalaliselwe kutsiwe:

“Shangatsi ningaphila

phakadze naphakadze!”

27

22:27
Hla. 2:8
72:11
Umhlaba wonkhe uyakukhumbula

ugucukele kuSimakadze,

yonkhe imindeni netive temhlaba

tiyawukhotsama embikwakhe,

28

22:28
Hla. 96:10
Oba. 21
Mik. 5:2
ngobe bukhosi baSimakadze,

nguye lobusa etikwetive.

29

22:29
1 Sam. 2:8
Yebo, bonkhe labacebile emhlabeni,

bayawudla bakhotsame embikwakhe;

bonkhe labayakuya phansi elutfulini,

bayawuguca embikwakhe bakhonte,

yebo, nabo bonkhe

labangeke batibambe kutsi bafe.

30

22:30
Hla. 102:18
Isa. 53:10
Titukulwane takusasa titawumkhonta,

bantfu bayawusala

balandzise ngaSimakadze

etitukulwaneni nasetitukulwaneni.

31

22:31
Jer. 23:6
Sive lesiyawutalwa siyawutjelwa kutsi:

“Simakadze wasisindzisa sive sakhe.”

23

Simakadze ngumelusi wami

Sihlabelelo saDavide.

231

23:1
Hla. 80:1
Isa. 40:11
Jer. 23:4
Hez. 34:23
Joh. 10:11
Heb. 13:20
1 Phet. 2:25
5:4
Simakadze ngumelusi wami,

ngeke ngeswele lutfo.

2

23:2
Hez. 34:14
Semb. 7:17
Ungilalisa emadlelweni laluhlata,

angiholele nasemantini ekuphumula.

3

23:3
Jer. 31:33
Uhlumelelisa umphefumulo wami,

angiholele nasetindleleni tekulunga,

kuze kudvunyiswe libito lakhe.

4

23:4
Hla. 46:2
Isa. 50:10
Nome ngihamba esigodzini

lesinelitfunti lekufa,

angesabi lutfo lolubi,

ngobe wena unami;

intfonga yakho neludvondvolo lwakho

kuyangivikela.

5

23:5
Hla. 92:10
Ungigcebela litafula embikwami

netitsa tami tibuka.

Ugcobisa inhloko yami ngemafutsa,

indzebe yami iyaphuphuma.

6

23:6
Hla. 15:1
27:4
Impela, lokuhle nemusa kuyawungilandzela

imihla yonkhe yekuphila kwami.

Ngiyawuhlala endlini yaSimakadze

kuze kube phakadze.