Siswati 1996 (SWA96)
2

Kubusa kwenkhosi legcotjwe nguSimakadze

21

2:1
Imis. 4:25
Kwentiwa yini kutsi tive tisuse lutfutfuva?

Bantfu-ke bona balivungamelelani lite?

2

2:2
Isa. 61:1
Semb. 19:19
Emakhosi emhlaba asukume phansi ahloma,

nebabusi bahlangene bemelana naSimakadze,

bemelana neMgcotjwa wakhe batsi:

3

2:3
Luk. 19:14
“Asidzabule letibopho tabo

labasibophe ngato,

sitilahle phansi letintsambo

lesiboshwe ngato.”

4

2:4
Hla. 37:13
59:8
Taga 1:26
3:34
Losesihlalweni sebukhosi ezulwini

ubahleka bulima;

yebo, Simakadze ubenta inhlekisa.

5Wase ukhuluma kubo

ngentfukutselo yakhe,

ubakhahla ngelulaka lwakhe, utsi:

6

2:6
Hla. 89:27
110:1
“Ngimi loyibekile inkhosi eSiyoni,

inkhosi lengiyikhetsile ngiyibeke eSiyoni,

intsaba yami lengcwele.”

7

2:7
Imis. 13:33
Heb. 1:5
5:5
Angimemetele umyalo

lowashiwo nguSimakadze kimi, nakatsi:

“Wena uyindvodzana yami,

lamuhla ngikutele.

8

2:8
Hla. 22:27
72:8
Zak. 9:10
Cela kimi,

mine ngiyawukunika tive

tibe lifa lakho,

nemhlaba wonkhe ube yingcebo yakho;

9

2:9
Semb. 2:27
12:5
19:15
ubaphahlate ngentfonga yensimbi,

ubaphihlite njengeludziwo lwembumbi.”

10Ngako-ke nine makhosi, hlakaniphani;

nifundze sifundvo,

nine babusi bemhlaba.

11

2:11
Fil. 2:12
Khontani Simakadze ngekwesaba,

nijabule ngekutfutfumela.

12

2:12
Hla. 34:8
Isa. 30:18
Jer. 17:7
KhotsamaniNgesiHebheru kutsi “Yangani indvodzana” etinyaweni tendvodzana,Lamanye emahumusho atsi “Khotsamani etinyaweni takhe,” nome “Yangani tinyawo takhe”

ingadzimate initfukutselele,

nifele endleleni,

ngobe lulaka lwayo luvutsa masinyane.

Babusisiwe bonkhe lababalekela kuyo.