Siswati 1996 (SWA96)
1

Sigaba sekucala

(Tihlabelelo 1 – 41)

Kuphila kwemuntfu locotfo, nekuphila kwesikhohlakali

11

1:1
Hla. 26:4
119:1
128:1
Taga 1:10
3:31
4:14
Ubusisiwe umuntfu

longatitsatsi teluleko tebedukisi

longahlanganyeli emikhubeni yetigangi,

longahlali nasemkhambatsini

walabaphukuta Nkulunkulu.

2

1:2
Dut. 6:6
11:18
Josh. 1:8
Hla. 119:55,62,97
Kodvwa kujabula kwakhe

kusemtsetfweni waSimakadze,

uyacabanga azindle ngawo imini nebusuku.

3

1:3
Hla. 92:12
Isa. 61:3
Jer. 17:8
Unjengesihlahla lesihlanyelwe

elusentseni lwemifula,

sona sitsela titselo ngesikhatsi sato

emacembe aso akabuni.

Konkhe lakwentako kuyaphumelela.

4

1:4
Jobe 21:18
Hla. 35:5
Isa. 17:13
29:5
Jer. 13:24
Hos. 13:3
Lababi-ke bona abanjalo,

banjengemakhoba wona lapheshulwa ngumoya.

5

1:5
Mat. 25:32
Ngako-ke, lababi bangeke bakhone

kubhekana nesihlalo sekwehlulela,

netoni tingeke tikhone

kuma kanye nalabalungile bakhe.

6

1:6
Taga 2:8
10:25,28
Mal. 3:16
2 Thim. 2:19
Ngobe Simakadze uyayinakekela

indlela yalabalungile,

kodvwa indlela yalababi

iya ekubhujisweni.

2

Kubusa kwenkhosi legcotjwe nguSimakadze

21

2:1
Imis. 4:25
Kwentiwa yini kutsi tive tisuse lutfutfuva?

Bantfu-ke bona balivungamelelani lite?

2

2:2
Isa. 61:1
Semb. 19:19
Emakhosi emhlaba asukume phansi ahloma,

nebabusi bahlangene bemelana naSimakadze,

bemelana neMgcotjwa wakhe batsi:

3

2:3
Luk. 19:14
“Asidzabule letibopho tabo

labasibophe ngato,

sitilahle phansi letintsambo

lesiboshwe ngato.”

4

2:4
Hla. 37:13
59:8
Taga 1:26
3:34
Losesihlalweni sebukhosi ezulwini

ubahleka bulima;

yebo, Simakadze ubenta inhlekisa.

5Wase ukhuluma kubo

ngentfukutselo yakhe,

ubakhahla ngelulaka lwakhe, utsi:

6

2:6
Hla. 89:27
110:1
“Ngimi loyibekile inkhosi eSiyoni,

inkhosi lengiyikhetsile ngiyibeke eSiyoni,

intsaba yami lengcwele.”

7

2:7
Imis. 13:33
Heb. 1:5
5:5
Angimemetele umyalo

lowashiwo nguSimakadze kimi, nakatsi:

“Wena uyindvodzana yami,

lamuhla ngikutele.

8

2:8
Hla. 22:27
72:8
Zak. 9:10
Cela kimi,

mine ngiyawukunika tive

tibe lifa lakho,

nemhlaba wonkhe ube yingcebo yakho;

9

2:9
Semb. 2:27
12:5
19:15
ubaphahlate ngentfonga yensimbi,

ubaphihlite njengeludziwo lwembumbi.”

10Ngako-ke nine makhosi, hlakaniphani;

nifundze sifundvo,

nine babusi bemhlaba.

11

2:11
Fil. 2:12
Khontani Simakadze ngekwesaba,

nijabule ngekutfutfumela.

12

2:12
Hla. 34:8
Isa. 30:18
Jer. 17:7
KhotsamaniNgesiHebheru kutsi “Yangani indvodzana” etinyaweni tendvodzana,Lamanye emahumusho atsi “Khotsamani etinyaweni takhe,” nome “Yangani tinyawo takhe”

ingadzimate initfukutselele,

nifele endleleni,

ngobe lulaka lwayo luvutsa masinyane.

Babusisiwe bonkhe lababalekela kuyo.

3

Umkhuleko wekuseni ngekwetsembela kuNkulunkulu

Sihlabelelo saDavide lasihlabela ngesikhatsi abalekela umsa wakhe Absalomu.

31

3:1
Hla. 38:19
56:3
Maye, Simakadze,

setinyenti titsa tami!

Sebanyenti labo labangivukelako.

2

3:2
2 Sam. 16:7
Banyenti lese bafakana imilomo ngami, batsi:

“Nkulunkulu angeke amsindzise.” Cabanga.

3

3:3
Hla. 5:12
18:1
84:11
Kodvwa-ke wena, Simakadze,

ulihawu lami,

nebukhosi bami, uyangisimisa,

unginike sibindzi sekuncoba.

4

3:4
Hla. 121:1
Ngelivi lami ngikhala kuSimakadze,

uyangiphendvula asentsabeni yakhe lengcwele. Cabanga.

5

3:5
Hla. 4:8
Ngicambalele phansi

ngatunywa butfongo,

ngaphindze ngavuka,

ngobe Nkulunkulu uyangicinisa.

6

3:6
Hla. 27:3
Bantfu angibesabi,

nome bangaba ngemashumi etinkhulungwane

labangivimbetele ndzawo tonkhe.

7

3:7
Hla. 58:6
Vuka Simakadze,

ngisindzise, Nkulunkulu wami,

ngobe tonkhe titsa tami

utihlakaye imihlatsi,

wephula nematinyo alababi.

8

3:8
Isa. 43:11
Insindziso ivela kuwe, Simakadze;

sibusiso sakho asibesesiveni sakho! Cabanga.