Siswati 1996 (SWA96)
19

Indalo ikhombisa ludvumo lwaSimakadze

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

191

19:1
Hla. 8:1
Rom. 1:20
Emazulu ababata bukhosi baNkulunkulu,

nemkhatsi wembula likhono lakhe.

2Lilanga litjela lelililandzelako,

nebusuku bulandzisa

lobubulandzelako ngalolwati.

3Kute inkhulumo, kute nemavi,

kute neliphimbo lelivakalako.

4

19:4
Rom. 10:18
Noko-ke liphimbo lako

liphumele emhlabeni wonkhe,

nemavi ako aphumele emhlabeni wonkhe.

Lilanga ulakhele umpheme

ngaphansi kwesibhakabhaka.

5Lilanga liphuma

licatsame njengemyeni,

yebo, njengemyeni acwebetela

ahlangabeta makoti wakhe;

njengemgijimi lotimisele ngemncintiswano.

6Liphuma ngale kwemaphetselo elizulu,

litungelete lize liyewumbamba unina;

kute lokusitsakele ekushiseni kwalo.

Imfundziso yaSimakadze

7

19:7
Hla. 119:104
Rom. 15:4
2 Thim. 3:15
2 Phet. 1:19
Imfundziso yaSimakadze iphelele,

ihlumelelisa umphefumulo;

bufakazi baSimakadze buliciniso,

buyabahlakaniphisa labate lwati.

8

19:8
Hla. 119:111,130
Imitsetfo yaSimakadze icondzile,

ingumtfombo wekujabula kwenhlitiyo.

Umyalo waSimakadze umsulwa,

uvula emehlo engcondvo.

9Kwesaba Simakadze kuhlantekile,

kuyawuhlala kukhona naphakadze.

Tincumo tetehlulelo taSimakadze tiliciniso,

tilunge tonkhe, kantsi atinakusoleka.

10

19:10
Hla. 119:72,103,127
Taga 8:10
Titsandzeka kakhulu kunegolide lecengekile,

yebo, kakhulu kunegolide lecengekile,

timnandzi kakhulu kuneluju,

yebo, kakhulu kunematfonsi eluju.

11

19:11
Lev. 18:5
26:3
Joh. 14:21,23
1 Thim. 4:8
Impela, inceku yakho iyalwa ngato,

lowo lotigcinako unemvuzo lomkhulu.

12

19:12
Hla. 130:3
143:2
Ngubani nje longabona tiphosiso takhe?

Simakadze, ngikhulule etonweni letifihlekile.

13

19:13
Hla. 119:133
Ngijubele ekwenteni tono ngemabomu,

ungativumeli kutsi tingibuse;

khona-ke ngiyawuphelela,

bese ngibate licala

esiphambukweni lesikhulu.

14

19:14
Hla. 104:34
Emavi emlomo wami

netizindlo tenhlitiyo yami

atemukeleke kuwe, Simakadze,

Dvwala lami, neMkhululi wami.