Siswati 1996 (SWA96)
17

Umthandazo wekucela kuphephiswa kulababi

Umkhuleko waDavide.

171

17:1
Hla. 18:20
66:18
Awu, Simakadze, ase ulalele

kuncusa kwami lokumsulwa.

Beka indlebe yakho emthandazweni wami,

lophuma emlonyeni lote inkhohliso.

2

17:2
Hla. 26:1
Kwehlulelwa kwami akuvele kuwe,

emehlo akho abuke lokulungile.

3

17:3
Hla. 39:1
Taga 17:3
Uvivinye inhlitiyo yami,

wangivakashela utengihlolisisa ebusuku,

kepha awutfolanga lutfo lolubi kimi.

Nome ngicabange lokubi,

kodvwa umlomo wami

awuzange ukhulume lokubi.

4Macondzana nemisebenti yebantfu

mine ngitigadze ngekulalela livi lakho,

ngaticwaya tindlela talabatidlova.

5

17:5
Jobe 23:11
Hla. 18:36
Tinyatselo tami tisemikhondvweni yakho,

ngiko nje tinyawo tami tingasheleli.

6Ngincusa kuwe,

ngobe wena, Nkulunkulu, utangiphendvula;

beka indlebe yakho,

ulalele emavi ami.

7Khombisa ubonakalise

umusa wakho lomangalisako.

Wena ungumsindzisi walabo

labatsi nababaleka etitseni tabo

bete kuwe, njengesiphephelo sabo.

8

17:8
Zak. 2:8
Ngilondvolote njengenhlavu yeliso.

Ngifihle ngaphansi kwemaphiko akho,

9ungivikele kulababi labangihlaselako

nasetitseni tami lese tingitungeleta.

10

17:10
Hla. 119:70
Tinhlitiyo tabo atinasihawu,

imilomo yabo ikhuluma

kutigabatisa kodvwa.

11

17:11
1 Sam. 23:26
Hla. 10:9
Nome siyaphi bayasihaca,

emehlo abo bawabhekise ngakitsi,

kutsi basiwise.

12Banjengelibhubesi lelifuna

kubamba inyamatane;

bafana neliwundlwana lelibhubesi

lelibhace etindzaweni letisitsele.

13Vuka Simakadze!

Hlangabeta lomubi umlahle phansi.

Sindzisa umphefumulo wami kuye

ngenkemba yakho.

14

17:14
Luk. 16:25
Fil. 3:19
Simakadze, ngephule ngesandla sakho

etandleni talabagungubele

ngetintfo talomhlaba.

Bajezise ngekuhlupheka

lobabekele kona.

Shangatsi kungenela bona

kanye nebantfwababo,

kwendlulele nakubatukulu

bebatukulu babo.

15

17:15
Jobe 19:26
Mat. 5:8
Joh. 17:24
1 Khor. 13:12
Joh. 3:2
Mine-ke ngiyawububona buso bakho,

ngobe ngingulolungile,

mhlazana ngivuka

ngiyakweneliswa bukhona bakho.

18

Davide uhlabela ngekusindziswa nangekuncoba kwakhe

(2 Sam. 22:1-51)

Sihlabelelo saDavide, inceku yaSimakadze, lesetfulwe kumhlabelisi. Siyingoma Davide layicamba abhekise kuSimakadze ngesikhatsi asamephule etandleni tato tonkhe titsa takhe, nasesandleni saSawula. Davide watsi:

181Ngiyakutsandza, Simakadze,

wena, longemandla ami.

2

18:2
2 Sam. 22:1
Hla. 3:3
Luk. 1:69
Heb. 2:13
Simakadze, ulidvwala lami,

nenqaba yami, neMkhululi wami.

Nkulunkulu wami, ulidvwala lami

lengiphephela kulo.

Usihlangu sami sekungivikela

nemandla ensindziso yami.

Yena ungumgedze wami wekubhaca.

3

18:3
Hla. 146:2
Ngikhala kuSimakadze,

bese uyangephula etitseni tami.

Akadvunyiswe Simakadze!

4

18:4
Hla. 55:4
116:3
Tintsambo tekufa tangitungeleta,

tikhukhula tembhubhiso tangigabudzela.

5Tintsambo telithuna tatingitsandzele,

tingibe tekufa tangitfonya.

6

18:6
Hla. 3:4
Jona 2:2
Ngakhala kuSimakadze

ngisekudzangaleni kwami,

ngacela lusito kuNkulunkulu wami.

Waliva livi lami asendlini yakhe,

kuncusa kwami, nekukhala kwami, nekuthandaza kwami

kwangena etindlebeni takhe.

7

18:7
Eks. 19:18
Hla. 68:8
Umhlaba watfutfumela, watamatama,

netisekelo tetintsaba tatfutfumela, tatamatama,

ngobe Somandla abesatfukutsele.

8Emakhala akhe akhafula intfutfu,

umlomo wakhe wakheputa umlilo locotfulako

kuwo kwakhehleka emalahle labovu.

9Wabhobosa emazulu, wehlela phansi.

Emafu lamnyama abengaphansi kwetinyawo takhe.

10

18:10
Hla. 99:1
Hez. 9:3
Wagibela likherubhi, wandiza,

wantjuza asetikwemaphiko emoya.

11

18:11
Isa. 45:15
50:3
Wenta bumnyama baba yingubo yakhe,

watungeletwa ngemafu lahlomile, lamnyama.

12Ebukhatikhatini bebukhona bakhe kwaphambana imibane,

kwavela emafu lamnyama lahlomile,

kwehla sangcotfo nemalahle lavutsako.

13

18:13
Hla. 29:3
Simakadze wabhavumula asezulwini.

Losetikwako Konkhe walivakalisa livi lakhe,

kwehla sangcotfo nemalahle lavutsako.

14

18:14
1 Sam. 7:10
Wajijimeta ngemicibisholo yakhe,

kwasakateka titsa,

watigalela ngemibane,

watidzidzitelisa, tasiphuka.

15Kujula kwetilwandle kwenekeka ebaleni,

tisekelo temhlaba tembuleka,

ngenca yekutsetsa kwakho, Simakadze,

nangenca yekufutsa kwemakhala akho.

16

18:16
Hla. 32:6
Welula ingalo yakhe akulelisetulu,

wayehlisela phansi, wangibamba,

wangenyula ekujuleni kwemanti.

17

18:17
1 Sam. 23:1
Wangephula esitseni sami lesinemandla,

wangephula nakulabangitondzako,

ngobe babenemandla kakhulu kunami.

18

18:18
Hla. 4:1
Bangidvumela

ngesikhatsi ngehlelwa sehlakalo,

kodvwa Simakadze waba sihlangu sami.

19Wangikhiphela endzaweni lebanti;

wangephula, ngobe abejabula ngami.

20

18:20
Jobe 22:30
Simakadze wangiphatsa njengekulunga kwami,

wangivuza njengebumsulwa betandla tami,

21ngobe imiyalo yaSimakadze ngiyigcinile.

Angikenti lutfo lolubi;

angikamfulatseli Nkulunkulu wami.

22Yonkhe imiyalo yaNkulunkulu isembikwami,

angikatikhweshisi kimi timiso takhe.

23

18:23
Dut. 18:13
1 Khos. 15:5
Bengisolo ngite sici embikwakhe,

ngitigcinile ngangete ngona.

24

18:24
1 Sam. 26:23
Ngako-ke Simakadze

ungivuze njengekulunga kwami,

ngobe uyati kutsi

tandla tami timsulwa.

25Kulowetsembekile

wena utibonakalisa wetsembekile,

kulongenacala

wena utibonakalisa ucotfo,

26

18:26
Lev. 26:23
Hez. 7:27
kulohlantekile

wena utibonakalisa uhlantekile,

kodvwa kulosigwegwe

wena utibonakalisa ulukhuni.

27

18:27
Luk. 1:51
Wena, losindzisa labatfobekile,

uyabatfobisa labatigabatisako.

28

18:28
Hla. 112:4
Nguwe lowokhela sibane sami,

Simakadze, Nkulunkulu wami;

ugucula bumnyama bami

abente bube kukhanya.

29

18:29
Hla. 60:12
Fil. 4:13
Ngawe ngisengayidvungulula imphi;

ngaloNkulunkulu wami

ngisengagalaja lubondza lwetitsa.

30

18:30
Taga 30:5
Indlela yaNkulunkulu ilungile,

livi laSimakadze letsembekile.

Yena usihlangu sabo bonkhe

labaphephela kuye.

31

18:31
Dut. 4:35
Isa. 43:11
Kambe nje ngubani longuNkulunkulu,

ngaphandle kwaSimakadze?

Ngubani lolidvwala,

ngaphandle kwaloNkulunkulu wetfu?

32Nguye loNkulunkulu

longihlomisa ngemandla,

ente indlela yami icondze,

ibe msulwa.

33

18:33
Hab. 3:19
Wenta tinyawo tami

tibe lula njengetenyamatane,

angente ngiphephele ekuphakameni.

34

18:34
Hla. 144:1
Yena wenta tandla tami

tifundzele kulwa,

kuze imikhono yami yetayele

kugoba butjoki belitfusi.

35

18:35
Hla. 71:19
Ungihlomisa ngesihlangu sensindziso yakho.

Sandla sakho sangesekudla sangisimisa,

utehlisa wena kuze uphakamise mine.

36

18:36
Hla. 17:4
Wentele tinyatselo tami indzawo lebanti

kuze emacakala ami angabhinyiliki.

37Titsa tami ngaticosha,

ngaze ngatikhandza, ngativimbetela,

angizange ngincandzeke ngingakaticedzi.

38

18:38
Hla. 27:2
Ngatiphahlata taze tehluleka kuvuka,

tawela ngaphansi kwetinyawo tami.

39Wangihlomisa ngemandla ekulwa imphi.

Titsa tami watitfobisa ngaphansi kwami.

40Titsa tami watidvungulula, tabaleka,

ngabacedza bonkhe labangitondzako.

41

18:41
Isa. 1:15
Joh. 9:31
Bakhala, bacela lusito,

kodvwa kwabate lobasindzisako;

bahlaba inyandzaleyo kuSimakadze,

kodvwa akazange abaphendvule.

42Ngabagaya baba njengelutfuli

lolupheshulwa ngumoya,

ngabasaphata njengeludzaka lwendlela.

43

18:43
Hla. 60:6
Wangisindzisa embangweni wesive sakitsi,

wangibeka ngaba yinhloko yetive.

Sive lengingazange sengisati sitangikhotsama.

44

18:44
Dut. 33:29
Betive batsi bangangiva, bangihlonipha masinyane,

beta kimi bakhasa.

45Bonkhe baphelelwa ngemandla,

beta bachachatela

baphuma emigedzeni yabo.

46Simakadze uyaphila!

Alidvunyiswe lidvwala lami!

Akaphakanyiswe Nkulunkulu

loyinsindziso yami!

47UnguNkulunkulu longiphindziselelako,

lotsambisa tive ngaphansi kwami.

48Wangikhulula etitseni tami,

wangiphakamisa ngaba ngetulu

kwalabo labamelene nami,

wangephula kubantfu belutfutfuva.

49

18:49
Rom. 15:9
Ngako-ke ngiyawukudvumisa wena, Simakadze,

emkhatsini wetive,

ngikugambute ngetibongelelo teLibito lakho.

50

18:50
2 Sam. 7:8
Nguwe, Nkhosi, umenti wankhulu,

inkhosi yakho uyiphe

kuncoba timphi ngetimphi,

wentele logcotjiwe wakho

umusa wakho longapheli,

yebo, Davide netitukulwane takhe,

phakadze naphakadze.

19

Indalo ikhombisa ludvumo lwaSimakadze

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

191

19:1
Hla. 8:1
Rom. 1:20
Emazulu ababata bukhosi baNkulunkulu,

nemkhatsi wembula likhono lakhe.

2Lilanga litjela lelililandzelako,

nebusuku bulandzisa

lobubulandzelako ngalolwati.

3Kute inkhulumo, kute nemavi,

kute neliphimbo lelivakalako.

4

19:4
Rom. 10:18
Noko-ke liphimbo lako

liphumele emhlabeni wonkhe,

nemavi ako aphumele emhlabeni wonkhe.

Lilanga ulakhele umpheme

ngaphansi kwesibhakabhaka.

5Lilanga liphuma

licatsame njengemyeni,

yebo, njengemyeni acwebetela

ahlangabeta makoti wakhe;

njengemgijimi lotimisele ngemncintiswano.

6Liphuma ngale kwemaphetselo elizulu,

litungelete lize liyewumbamba unina;

kute lokusitsakele ekushiseni kwalo.

Imfundziso yaSimakadze

7

19:7
Hla. 119:104
Rom. 15:4
2 Thim. 3:15
2 Phet. 1:19
Imfundziso yaSimakadze iphelele,

ihlumelelisa umphefumulo;

bufakazi baSimakadze buliciniso,

buyabahlakaniphisa labate lwati.

8

19:8
Hla. 119:111,130
Imitsetfo yaSimakadze icondzile,

ingumtfombo wekujabula kwenhlitiyo.

Umyalo waSimakadze umsulwa,

uvula emehlo engcondvo.

9Kwesaba Simakadze kuhlantekile,

kuyawuhlala kukhona naphakadze.

Tincumo tetehlulelo taSimakadze tiliciniso,

tilunge tonkhe, kantsi atinakusoleka.

10

19:10
Hla. 119:72,103,127
Taga 8:10
Titsandzeka kakhulu kunegolide lecengekile,

yebo, kakhulu kunegolide lecengekile,

timnandzi kakhulu kuneluju,

yebo, kakhulu kunematfonsi eluju.

11

19:11
Lev. 18:5
26:3
Joh. 14:21,23
1 Thim. 4:8
Impela, inceku yakho iyalwa ngato,

lowo lotigcinako unemvuzo lomkhulu.

12

19:12
Hla. 130:3
143:2
Ngubani nje longabona tiphosiso takhe?

Simakadze, ngikhulule etonweni letifihlekile.

13

19:13
Hla. 119:133
Ngijubele ekwenteni tono ngemabomu,

ungativumeli kutsi tingibuse;

khona-ke ngiyawuphelela,

bese ngibate licala

esiphambukweni lesikhulu.

14

19:14
Hla. 104:34
Emavi emlomo wami

netizindlo tenhlitiyo yami

atemukeleke kuwe, Simakadze,

Dvwala lami, neMkhululi wami.