Siswati 1996 (SWA96)
17

Umthandazo wekucela kuphephiswa kulababi

Umkhuleko waDavide.

171

17:1
Hla. 18:20
66:18
Awu, Simakadze, ase ulalele

kuncusa kwami lokumsulwa.

Beka indlebe yakho emthandazweni wami,

lophuma emlonyeni lote inkhohliso.

2

17:2
Hla. 26:1
Kwehlulelwa kwami akuvele kuwe,

emehlo akho abuke lokulungile.

3

17:3
Hla. 39:1
Taga 17:3
Uvivinye inhlitiyo yami,

wangivakashela utengihlolisisa ebusuku,

kepha awutfolanga lutfo lolubi kimi.

Nome ngicabange lokubi,

kodvwa umlomo wami

awuzange ukhulume lokubi.

4Macondzana nemisebenti yebantfu

mine ngitigadze ngekulalela livi lakho,

ngaticwaya tindlela talabatidlova.

5

17:5
Jobe 23:11
Hla. 18:36
Tinyatselo tami tisemikhondvweni yakho,

ngiko nje tinyawo tami tingasheleli.

6Ngincusa kuwe,

ngobe wena, Nkulunkulu, utangiphendvula;

beka indlebe yakho,

ulalele emavi ami.

7Khombisa ubonakalise

umusa wakho lomangalisako.

Wena ungumsindzisi walabo

labatsi nababaleka etitseni tabo

bete kuwe, njengesiphephelo sabo.

8

17:8
Zak. 2:8
Ngilondvolote njengenhlavu yeliso.

Ngifihle ngaphansi kwemaphiko akho,

9ungivikele kulababi labangihlaselako

nasetitseni tami lese tingitungeleta.

10

17:10
Hla. 119:70
Tinhlitiyo tabo atinasihawu,

imilomo yabo ikhuluma

kutigabatisa kodvwa.

11

17:11
1 Sam. 23:26
Hla. 10:9
Nome siyaphi bayasihaca,

emehlo abo bawabhekise ngakitsi,

kutsi basiwise.

12Banjengelibhubesi lelifuna

kubamba inyamatane;

bafana neliwundlwana lelibhubesi

lelibhace etindzaweni letisitsele.

13Vuka Simakadze!

Hlangabeta lomubi umlahle phansi.

Sindzisa umphefumulo wami kuye

ngenkemba yakho.

14

17:14
Luk. 16:25
Fil. 3:19
Simakadze, ngephule ngesandla sakho

etandleni talabagungubele

ngetintfo talomhlaba.

Bajezise ngekuhlupheka

lobabekele kona.

Shangatsi kungenela bona

kanye nebantfwababo,

kwendlulele nakubatukulu

bebatukulu babo.

15

17:15
Jobe 19:26
Mat. 5:8
Joh. 17:24
1 Khor. 13:12
Joh. 3:2
Mine-ke ngiyawububona buso bakho,

ngobe ngingulolungile,

mhlazana ngivuka

ngiyakweneliswa bukhona bakho.