Siswati 1996 (SWA96)
16

Lifa lelihle kakhulu lelinguNkulunkulu

Sihlabelelo saDavide lesiligugu njengegolide kuye.

161

16:1
Hla. 25:20
Ngilondvolote, Nkulunkulu,

ngobe ngikhosele kuwe.

2

16:2
Hla. 73:25
KuSimakadze ngitsi:

“Wena uyiNkhosi yami.

Kute lokuhle lengingaba nako

ngaphandle kwakho.”

3Kodvwa ngalabangcwele

labalapha emhlabeni ngitsi:

“Batikhulu letincabile

lengijabula ngato.”

4Tinkhatsato titakwandziswa

kulabo labanikela

kubonkulunkulu labanye.

Ngingeke ngiyicitse ingati

kutsi ibe ngumnikelo

kulabanye bonkulunkulu.

Ngingeke ngikhuleke kubo.

5Simakadze,

wena usabelo lesilifa lami,

ungipha konkhe lengikudzingako.

Likusasa lami lisetandleni takho.

6

16:6
Rom. 8:17
Lifa lelingumhlaba,

lengisikelwe wona,

liyindzawo lenhle kakhulu.

7Ngiyamdvumisa Simakadze lowangeluleka,

nanembeza wami uyangiyala ebusuku.

8

16:8
Isa. 50:7
Imis. 2:25
16:8-11
Imis. 2:25-28
Emehlo ami ayawunamatsela

kuSimakadze phakadze naphakadze.

Yena ungasesandleni sami sangesekudla,

ngiyawuhlala kuye ngitinte.

9

16:9
Hla. 31:7
Ngako-ke inhlitiyo yami iyatfokota,

nemoya wami uyajabula,

nemtimba wami ulondvolotekile.

10

16:10
Imis. 2:27
13:35
Ngobe ungeke uvume

kungiyekelela endzaweni yalabafile,

nome-ke ungeke umvumele

lotsandzekako wakho

kutsi abole ethuneni.

11

16:11
Hla. 21:6
Uyawungifundzisa indlela yekuphila.

Lapho kukhona khona wena

kunekujabula lokuphelele.

Esandleni sakho sangesekudla

kunekujabula phakadze naphakadze.