Siswati 1996 (SWA96)
15

Takhamiti letihlala entsabeni lengcwele yaNkulunkulu

Sihlabelelo saDavide.

151

15:1
Hla. 24:3
Simakadze! Ngubani

longaba nemvume yekungenisa

ahlale ethempelini lakho,

acabe umuti wakhe

entsabeni yakho lengcwele?

2

15:2
Gen. 17:1
Isa. 33:15
Ef. 4:25
Ngulomuntfu lonetindlela letimsulwa,

abe ngumuntfu lowenta lokulungile,

akhulume liciniso

lelisuka ekujuleni kwenhlitiyo yakhe.

3

15:3
Lev. 19:16
Jobe 27:4
Akahlebi ngelulwimi lwakhe.

Akabanyembenyi labanye bantfu,

akamhlazisi namakhelwane wakhe.

4

15:4
Josh. 9:19
Taga 29:27
Akamtsandzi losalahlwe nguNkulunkulu,

kodvwa uyabatisa labesaba Simakadze.

Wenta sifungo, asigcine,

nome sekumatima.

5

15:5
Eks. 22:25
23:8
Lev. 25:36
Dut. 16:19
23:19
Webolekisa ngemali yakhe

angayengeti intalo nase ikhishwa.

Akakwemukeli kudizelwa

entele kulahla lote licala.

Umuntfu lowenta letintfo

uyawuhlala atinte

kuze kube phakadze.

16

Lifa lelihle kakhulu lelinguNkulunkulu

Sihlabelelo saDavide lesiligugu njengegolide kuye.

161

16:1
Hla. 25:20
Ngilondvolote, Nkulunkulu,

ngobe ngikhosele kuwe.

2

16:2
Hla. 73:25
KuSimakadze ngitsi:

“Wena uyiNkhosi yami.

Kute lokuhle lengingaba nako

ngaphandle kwakho.”

3Kodvwa ngalabangcwele

labalapha emhlabeni ngitsi:

“Batikhulu letincabile

lengijabula ngato.”

4Tinkhatsato titakwandziswa

kulabo labanikela

kubonkulunkulu labanye.

Ngingeke ngiyicitse ingati

kutsi ibe ngumnikelo

kulabanye bonkulunkulu.

Ngingeke ngikhuleke kubo.

5Simakadze,

wena usabelo lesilifa lami,

ungipha konkhe lengikudzingako.

Likusasa lami lisetandleni takho.

6

16:6
Rom. 8:17
Lifa lelingumhlaba,

lengisikelwe wona,

liyindzawo lenhle kakhulu.

7Ngiyamdvumisa Simakadze lowangeluleka,

nanembeza wami uyangiyala ebusuku.

8

16:8
Isa. 50:7
Imis. 2:25
16:8-11
Imis. 2:25-28
Emehlo ami ayawunamatsela

kuSimakadze phakadze naphakadze.

Yena ungasesandleni sami sangesekudla,

ngiyawuhlala kuye ngitinte.

9

16:9
Hla. 31:7
Ngako-ke inhlitiyo yami iyatfokota,

nemoya wami uyajabula,

nemtimba wami ulondvolotekile.

10

16:10
Imis. 2:27
13:35
Ngobe ungeke uvume

kungiyekelela endzaweni yalabafile,

nome-ke ungeke umvumele

lotsandzekako wakho

kutsi abole ethuneni.

11

16:11
Hla. 21:6
Uyawungifundzisa indlela yekuphila.

Lapho kukhona khona wena

kunekujabula lokuphelele.

Esandleni sakho sangesekudla

kunekujabula phakadze naphakadze.

17

Umthandazo wekucela kuphephiswa kulababi

Umkhuleko waDavide.

171

17:1
Hla. 18:20
66:18
Awu, Simakadze, ase ulalele

kuncusa kwami lokumsulwa.

Beka indlebe yakho emthandazweni wami,

lophuma emlonyeni lote inkhohliso.

2

17:2
Hla. 26:1
Kwehlulelwa kwami akuvele kuwe,

emehlo akho abuke lokulungile.

3

17:3
Hla. 39:1
Taga 17:3
Uvivinye inhlitiyo yami,

wangivakashela utengihlolisisa ebusuku,

kepha awutfolanga lutfo lolubi kimi.

Nome ngicabange lokubi,

kodvwa umlomo wami

awuzange ukhulume lokubi.

4Macondzana nemisebenti yebantfu

mine ngitigadze ngekulalela livi lakho,

ngaticwaya tindlela talabatidlova.

5

17:5
Jobe 23:11
Hla. 18:36
Tinyatselo tami tisemikhondvweni yakho,

ngiko nje tinyawo tami tingasheleli.

6Ngincusa kuwe,

ngobe wena, Nkulunkulu, utangiphendvula;

beka indlebe yakho,

ulalele emavi ami.

7Khombisa ubonakalise

umusa wakho lomangalisako.

Wena ungumsindzisi walabo

labatsi nababaleka etitseni tabo

bete kuwe, njengesiphephelo sabo.

8

17:8
Zak. 2:8
Ngilondvolote njengenhlavu yeliso.

Ngifihle ngaphansi kwemaphiko akho,

9ungivikele kulababi labangihlaselako

nasetitseni tami lese tingitungeleta.

10

17:10
Hla. 119:70
Tinhlitiyo tabo atinasihawu,

imilomo yabo ikhuluma

kutigabatisa kodvwa.

11

17:11
1 Sam. 23:26
Hla. 10:9
Nome siyaphi bayasihaca,

emehlo abo bawabhekise ngakitsi,

kutsi basiwise.

12Banjengelibhubesi lelifuna

kubamba inyamatane;

bafana neliwundlwana lelibhubesi

lelibhace etindzaweni letisitsele.

13Vuka Simakadze!

Hlangabeta lomubi umlahle phansi.

Sindzisa umphefumulo wami kuye

ngenkemba yakho.

14

17:14
Luk. 16:25
Fil. 3:19
Simakadze, ngephule ngesandla sakho

etandleni talabagungubele

ngetintfo talomhlaba.

Bajezise ngekuhlupheka

lobabekele kona.

Shangatsi kungenela bona

kanye nebantfwababo,

kwendlulele nakubatukulu

bebatukulu babo.

15

17:15
Jobe 19:26
Mat. 5:8
Joh. 17:24
1 Khor. 13:12
Joh. 3:2
Mine-ke ngiyawububona buso bakho,

ngobe ngingulolungile,

mhlazana ngivuka

ngiyakweneliswa bukhona bakho.