Siswati 1996 (SWA96)
15

Takhamiti letihlala entsabeni lengcwele yaNkulunkulu

Sihlabelelo saDavide.

151

15:1
Hla. 24:3
Simakadze! Ngubani

longaba nemvume yekungenisa

ahlale ethempelini lakho,

acabe umuti wakhe

entsabeni yakho lengcwele?

2

15:2
Gen. 17:1
Isa. 33:15
Ef. 4:25
Ngulomuntfu lonetindlela letimsulwa,

abe ngumuntfu lowenta lokulungile,

akhulume liciniso

lelisuka ekujuleni kwenhlitiyo yakhe.

3

15:3
Lev. 19:16
Jobe 27:4
Akahlebi ngelulwimi lwakhe.

Akabanyembenyi labanye bantfu,

akamhlazisi namakhelwane wakhe.

4

15:4
Josh. 9:19
Taga 29:27
Akamtsandzi losalahlwe nguNkulunkulu,

kodvwa uyabatisa labesaba Simakadze.

Wenta sifungo, asigcine,

nome sekumatima.

5

15:5
Eks. 22:25
23:8
Lev. 25:36
Dut. 16:19
23:19
Webolekisa ngemali yakhe

angayengeti intalo nase ikhishwa.

Akakwemukeli kudizelwa

entele kulahla lote licala.

Umuntfu lowenta letintfo

uyawuhlala atinte

kuze kube phakadze.