Siswati 1996 (SWA96)
14

Bulima nenkhohlakalo yemuntfu

(Hla. 53:1-6)

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

141

14:1-3
Rom. 3:10-12
14:1
Hla. 10:4
Hez. 22:30
Silima sikhuluma enhlitiyweni yaso sitsi:

“Kute Nkulunkulu la.”

Babi, benta emanyala,

kute nome munye lowenta lokulungile.

2

14:2
Gen. 18:21
Simakadze utsi asezulwini

abe abuka bonkhe bantfu,

kuze atewubona kutsi ukhona yini

umuntfu lohlakaniphile,

nome munye nje, lofuna Nkulunkulu.

3

14:3
Rom. 3:10
Bonkhe bedukile, bonkhe bonakele,

kute lowenta lokulungile;

kute, kute ngisho nome munye.

4

14:4
Mik. 3:2
Mat. 1:21
Pho, bate yini lwati

bonkhe labantfu labenta lokubi?

Badla emandla ebantfu bami

shangatsi badla sinkhwa,

bangathandazi kuSomandla.

5Bayawufikelwa kwesaba lokukhulu,

ngobe Nkulunkulu ume nalabacotfo.

6Ningabagongonyi labacindzetelwe,

nibaphatamise etindleleni tabo,

kodvwa Simakadze usiphephelo sabo.

7Shangatsi ingavela eSiyoni

insindziso yesive sema-Israyeli.

Mhlazana Nkulunkulu

acedza lusizi lwebantfu bakhe,

aphindze abahlumelelisa,

Jakobe uyawujabula, Israyeli atfokote.

15

Takhamiti letihlala entsabeni lengcwele yaNkulunkulu

Sihlabelelo saDavide.

151

15:1
Hla. 24:3
Simakadze! Ngubani

longaba nemvume yekungenisa

ahlale ethempelini lakho,

acabe umuti wakhe

entsabeni yakho lengcwele?

2

15:2
Gen. 17:1
Isa. 33:15
Ef. 4:25
Ngulomuntfu lonetindlela letimsulwa,

abe ngumuntfu lowenta lokulungile,

akhulume liciniso

lelisuka ekujuleni kwenhlitiyo yakhe.

3

15:3
Lev. 19:16
Jobe 27:4
Akahlebi ngelulwimi lwakhe.

Akabanyembenyi labanye bantfu,

akamhlazisi namakhelwane wakhe.

4

15:4
Josh. 9:19
Taga 29:27
Akamtsandzi losalahlwe nguNkulunkulu,

kodvwa uyabatisa labesaba Simakadze.

Wenta sifungo, asigcine,

nome sekumatima.

5

15:5
Eks. 22:25
23:8
Lev. 25:36
Dut. 16:19
23:19
Webolekisa ngemali yakhe

angayengeti intalo nase ikhishwa.

Akakwemukeli kudizelwa

entele kulahla lote licala.

Umuntfu lowenta letintfo

uyawuhlala atinte

kuze kube phakadze.

16

Lifa lelihle kakhulu lelinguNkulunkulu

Sihlabelelo saDavide lesiligugu njengegolide kuye.

161

16:1
Hla. 25:20
Ngilondvolote, Nkulunkulu,

ngobe ngikhosele kuwe.

2

16:2
Hla. 73:25
KuSimakadze ngitsi:

“Wena uyiNkhosi yami.

Kute lokuhle lengingaba nako

ngaphandle kwakho.”

3Kodvwa ngalabangcwele

labalapha emhlabeni ngitsi:

“Batikhulu letincabile

lengijabula ngato.”

4Tinkhatsato titakwandziswa

kulabo labanikela

kubonkulunkulu labanye.

Ngingeke ngiyicitse ingati

kutsi ibe ngumnikelo

kulabanye bonkulunkulu.

Ngingeke ngikhuleke kubo.

5Simakadze,

wena usabelo lesilifa lami,

ungipha konkhe lengikudzingako.

Likusasa lami lisetandleni takho.

6

16:6
Rom. 8:17
Lifa lelingumhlaba,

lengisikelwe wona,

liyindzawo lenhle kakhulu.

7Ngiyamdvumisa Simakadze lowangeluleka,

nanembeza wami uyangiyala ebusuku.

8

16:8
Isa. 50:7
Imis. 2:25
16:8-11
Imis. 2:25-28
Emehlo ami ayawunamatsela

kuSimakadze phakadze naphakadze.

Yena ungasesandleni sami sangesekudla,

ngiyawuhlala kuye ngitinte.

9

16:9
Hla. 31:7
Ngako-ke inhlitiyo yami iyatfokota,

nemoya wami uyajabula,

nemtimba wami ulondvolotekile.

10

16:10
Imis. 2:27
13:35
Ngobe ungeke uvume

kungiyekelela endzaweni yalabafile,

nome-ke ungeke umvumele

lotsandzekako wakho

kutsi abole ethuneni.

11

16:11
Hla. 21:6
Uyawungifundzisa indlela yekuphila.

Lapho kukhona khona wena

kunekujabula lokuphelele.

Esandleni sakho sangesekudla

kunekujabula phakadze naphakadze.