Siswati 1996 (SWA96)
148

Yonkhe indalo ayidvumise Nkulunkulu

Haleluya, dvumisani Simakadze!

1481

148:1
Luk. 2:14
Dvumisani Simakadze

nine mazulu laphakeme,

nidvumise Simakadze

nani lenisezulwini.

2Mdvumiseni nine tingilosi takhe,

nimdvumise nani nonkhe mabutfo akhe.

3Mdvumise wena langa, nawe nyanga,

nimdvumise nani nonkhe

tinkhanyeti letikhatimulako!

4

148:4
Gen. 1:7
Mdvumiseni nine mazulu laphakeme,

nani manti langetulu kwesibhakabhaka.

5Konkhe akudvumise libito laSimakadze,

ngobe wakhuluma kwadaleka.

6

148:6
Jobe 28:24
Jer. 33:25
Wakumisa etindzaweni tako

phakadze naphakadze,

wakushayela umtsetfo longenakweciwa.

7Dvumisani Simakadze nine lenisemhlabeni,

nani tilwane letesabekako taselwandle,

nawe kujula kwelwandle,

8

148:8
Jobe 37:11
nawe mlilo nesangcotfo,

nelichwa, netinkhungu,

nemoya lonemandla lolalela imiyalo yakhe.

9Mdvumiseni nine magcuma netintsaba tonkhe,

nimdvumise nani tihlahla tetitselo,

nani nonkhe mahlatsi,

10nine tilwane tesiganga netekufuywa,

nani lenihamba ngesisu,

netinyoni letindizako.

11Mdvumiseni nine makhosi netive tonkhe,

nimdvumise nani tikhulu

nebabusi bonkhe bemhlaba,

12nani majaha netintfombi,

nani labadzala nalabancane.

13

148:13
Isa. 12:4
Bonkhe abadvumise libito laSimakadze,

ngobe lakhe kuphela libito leliphakeme;

inkhatimulo yakhe ingetulu

kwemhlaba nelizulu.

14Sive sakhe usivusele insindziso,

kuze kudvunyiswe

bonkhe labangcwele bakhe,

lekusive saka-Israyeli,

lesisedvute naye.

Haleluya, dvumisani Simakadze!

149

Ingoma yekuncoba

Haleluya, dvumisani Simakadze!

1491

149:1
Hla. 96:1
Simakadze mhlabeleleni ingoma lensha,

nimdvumise ebandleni lalabangcwele.

2

149:2
Hla. 100:3
Israyeli akajabule ngenca yeMdali wakhe,

bantfu beSiyoni batfokote ngeNkhosi yabo.

3

149:3
Eks. 15:20
2 Sam. 6:14
Abadvumise ngekugidza

nangesigubhu nangehabhu.

4Simakadze uyasijabulela sive sakhe,

labatitfobako ubapha umchele wekuncoba.

5Labangcwele abahlabele ngebukhosi,

bahlabele ngenjabulo bonkhe busuku.

6

149:6
Ef. 6:17
Heb. 4:12
Shangatsi emaphimbo abo

angadvumisa Nkulunkulu,

netandla tabo

tihlome inkemba lekhalipha

tinhlangotsi totimbili.

7Khona batewuphindzisela kubetive,

bajezise nebahedeni,

8

149:8
Mik. 4:13
babophe nemakhosi abo ngemaketane,

netikhulu tabo batibophe ngabozankosi,

9

149:9
Dut. 32:41
batewufeza sijeziso sabo

njengobe kubhaliwe.

Loku kuludvumo

lwalabangcwele bakhe bonkhe.

Haleluya, dvumisani Simakadze!

150

Haleluya, dvumisani Simakadze!

1501

150:1
Hla. 148:1
Haleluya, dvumisani Simakadze!

Dvumisani Nkulunkulu,

endlini yakhe lengcwele!

Mdvumiseni emazulwini akhe lanemandla.

2Mdvumiseni ngemisebenti yakhe yemandla,

nimdvumise ngebukhulu bakhe

lobumangalisako.

3Mdvumiseni ngekushaya licilongo,

nimdvumise ngehabhu nangelugitali.

4

150:4
Hla. 149:3
Mdvumiseni ngetingubhu nangekugidza,

nimdvumise ngetintsambo nangefluthi.

5Mdvumiseni ngekukhencetisa bokhencekhence,

yebo nimdvumise

ngekukhencetisa bokhencekhence.

6

150:6
Semb. 5:13
Konkhe lokuphilako akudvumise Simakadze.

Haleluya, dvumisani Simakadze!