Siswati 1996 (SWA96)
149

Ingoma yekuncoba

Haleluya, dvumisani Simakadze!

1491

149:1
Hla. 96:1
Simakadze mhlabeleleni ingoma lensha,

nimdvumise ebandleni lalabangcwele.

2

149:2
Hla. 100:3
Israyeli akajabule ngenca yeMdali wakhe,

bantfu beSiyoni batfokote ngeNkhosi yabo.

3

149:3
Eks. 15:20
2 Sam. 6:14
Abadvumise ngekugidza

nangesigubhu nangehabhu.

4Simakadze uyasijabulela sive sakhe,

labatitfobako ubapha umchele wekuncoba.

5Labangcwele abahlabele ngebukhosi,

bahlabele ngenjabulo bonkhe busuku.

6

149:6
Ef. 6:17
Heb. 4:12
Shangatsi emaphimbo abo

angadvumisa Nkulunkulu,

netandla tabo

tihlome inkemba lekhalipha

tinhlangotsi totimbili.

7Khona batewuphindzisela kubetive,

bajezise nebahedeni,

8

149:8
Mik. 4:13
babophe nemakhosi abo ngemaketane,

netikhulu tabo batibophe ngabozankosi,

9

149:9
Dut. 32:41
batewufeza sijeziso sabo

njengobe kubhaliwe.

Loku kuludvumo

lwalabangcwele bakhe bonkhe.

Haleluya, dvumisani Simakadze!