Siswati 1996 (SWA96)
147

IJerusalema ayibonge tibusiso taSomandla

1471

147:1
Hla. 92:1
135:3
Haleluya, dvumisani Simakadze!

Maye, kuhle kuhlabela kuNkulunkulu wetfu.

Kumnandzi, futsi kufanele

kutsi advunyiswe!

2

147:2
Dut. 30:4
Isa. 11:12
Simakadze wakha iJerusalema kabusha,

ubutsa labasakatekile baka-Israyeli.

3

147:3
Isa. 61:1
Labanetinhlitiyo letephukile uyabaphilisa,

abophe emanceba abo.

4

147:4
Isa. 40:26
Ubala inombolo yetinkhanyeti,

atibite tonkhe ngemabito ato.

5

147:5
Rom. 11:33
Mkhulu Simakadze wetfu,

nemandla akhe makhulu,

kuhlakanipha kwakhe akunakulinganiswa.

6

147:6
Luk. 1:52
Simakadze uyabaphakamisa labatfobekile,

kepha lababi ubehlisela phansi.

7Hlabelani kuSimakadze ngekubonga;

dvumisani Nkulunkulu wetfu

ngekushaya ihabhu.

8

147:8
Imis. 14:17
Yena losibekela sibhakabhaka ngemafu,

alungisele umhlaba imvula,

ahlumise tjani etintsabeni.

9

147:9
Jobe 38:41
Luk. 12:24
Tilwane utipha kudla,

afunte emazini emahhwabayi nasalambile.

10

147:10
Amo. 2:14
Simakadze akatfokotiswa

ngemandla emahhashi emphi;

nemasotja lahlomile lahamba ngetinyawo angeke amjabulise.

11Simakadze ujatjuliswa ngulabamesabako

nalabetsemba umusa wakhe.

12Awu, Jerusalema,

dvumisa Simakadze!

Awu, Siyoni,

dvumisa Nkulunkulu wakho!

13Ngobe nguye

locinisa imivalo yemasango akho,

abusise bantfu bakho,

14ente iminyele yakho ibe nekuthula,

anesutsise ngakolweni lomnandzi.

15Ukhipha umyalo wakhe uye emhlabeni,

livi lakhe ligijima ngalamakhulu ematubane.

16

147:16
Jobe 37:6
Ukhitsikisa lichwa njengeboya betimvu,

asakate sitfwatfwa njengemlotsa,

17ehlise sangcotfo sakhe njengetinhlavu.

Ngubani nje longemelana nemakhata akhe?

18Utfumela livi lakhe likuncibilikise,

avuse umoya wakhe,

emanti agobhote.

19

147:19
Dut. 33:4
Wembula livi lakhe kuJakobe,

timiso nemiyalo yakhe ku-Israyeli.

20

147:20
Dut. 4:6
Kute sive lake wenta njalo kuso,

kute sive lesake sati timiso takhe.

Haleluya, dvumisani Simakadze.

148

Yonkhe indalo ayidvumise Nkulunkulu

Haleluya, dvumisani Simakadze!

1481

148:1
Luk. 2:14
Dvumisani Simakadze

nine mazulu laphakeme,

nidvumise Simakadze

nani lenisezulwini.

2Mdvumiseni nine tingilosi takhe,

nimdvumise nani nonkhe mabutfo akhe.

3Mdvumise wena langa, nawe nyanga,

nimdvumise nani nonkhe

tinkhanyeti letikhatimulako!

4

148:4
Gen. 1:7
Mdvumiseni nine mazulu laphakeme,

nani manti langetulu kwesibhakabhaka.

5Konkhe akudvumise libito laSimakadze,

ngobe wakhuluma kwadaleka.

6

148:6
Jobe 28:24
Jer. 33:25
Wakumisa etindzaweni tako

phakadze naphakadze,

wakushayela umtsetfo longenakweciwa.

7Dvumisani Simakadze nine lenisemhlabeni,

nani tilwane letesabekako taselwandle,

nawe kujula kwelwandle,

8

148:8
Jobe 37:11
nawe mlilo nesangcotfo,

nelichwa, netinkhungu,

nemoya lonemandla lolalela imiyalo yakhe.

9Mdvumiseni nine magcuma netintsaba tonkhe,

nimdvumise nani tihlahla tetitselo,

nani nonkhe mahlatsi,

10nine tilwane tesiganga netekufuywa,

nani lenihamba ngesisu,

netinyoni letindizako.

11Mdvumiseni nine makhosi netive tonkhe,

nimdvumise nani tikhulu

nebabusi bonkhe bemhlaba,

12nani majaha netintfombi,

nani labadzala nalabancane.

13

148:13
Isa. 12:4
Bonkhe abadvumise libito laSimakadze,

ngobe lakhe kuphela libito leliphakeme;

inkhatimulo yakhe ingetulu

kwemhlaba nelizulu.

14Sive sakhe usivusele insindziso,

kuze kudvunyiswe

bonkhe labangcwele bakhe,

lekusive saka-Israyeli,

lesisedvute naye.

Haleluya, dvumisani Simakadze!

149

Ingoma yekuncoba

Haleluya, dvumisani Simakadze!

1491

149:1
Hla. 96:1
Simakadze mhlabeleleni ingoma lensha,

nimdvumise ebandleni lalabangcwele.

2

149:2
Hla. 100:3
Israyeli akajabule ngenca yeMdali wakhe,

bantfu beSiyoni batfokote ngeNkhosi yabo.

3

149:3
Eks. 15:20
2 Sam. 6:14
Abadvumise ngekugidza

nangesigubhu nangehabhu.

4Simakadze uyasijabulela sive sakhe,

labatitfobako ubapha umchele wekuncoba.

5Labangcwele abahlabele ngebukhosi,

bahlabele ngenjabulo bonkhe busuku.

6

149:6
Ef. 6:17
Heb. 4:12
Shangatsi emaphimbo abo

angadvumisa Nkulunkulu,

netandla tabo

tihlome inkemba lekhalipha

tinhlangotsi totimbili.

7Khona batewuphindzisela kubetive,

bajezise nebahedeni,

8

149:8
Mik. 4:13
babophe nemakhosi abo ngemaketane,

netikhulu tabo batibophe ngabozankosi,

9

149:9
Dut. 32:41
batewufeza sijeziso sabo

njengobe kubhaliwe.

Loku kuludvumo

lwalabangcwele bakhe bonkhe.

Haleluya, dvumisani Simakadze!