Siswati 1996 (SWA96)
148

Yonkhe indalo ayidvumise Nkulunkulu

Haleluya, dvumisani Simakadze!

1481

148:1
Luk. 2:14
Dvumisani Simakadze

nine mazulu laphakeme,

nidvumise Simakadze

nani lenisezulwini.

2Mdvumiseni nine tingilosi takhe,

nimdvumise nani nonkhe mabutfo akhe.

3Mdvumise wena langa, nawe nyanga,

nimdvumise nani nonkhe

tinkhanyeti letikhatimulako!

4

148:4
Gen. 1:7
Mdvumiseni nine mazulu laphakeme,

nani manti langetulu kwesibhakabhaka.

5Konkhe akudvumise libito laSimakadze,

ngobe wakhuluma kwadaleka.

6

148:6
Jobe 28:24
Jer. 33:25
Wakumisa etindzaweni tako

phakadze naphakadze,

wakushayela umtsetfo longenakweciwa.

7Dvumisani Simakadze nine lenisemhlabeni,

nani tilwane letesabekako taselwandle,

nawe kujula kwelwandle,

8

148:8
Jobe 37:11
nawe mlilo nesangcotfo,

nelichwa, netinkhungu,

nemoya lonemandla lolalela imiyalo yakhe.

9Mdvumiseni nine magcuma netintsaba tonkhe,

nimdvumise nani tihlahla tetitselo,

nani nonkhe mahlatsi,

10nine tilwane tesiganga netekufuywa,

nani lenihamba ngesisu,

netinyoni letindizako.

11Mdvumiseni nine makhosi netive tonkhe,

nimdvumise nani tikhulu

nebabusi bonkhe bemhlaba,

12nani majaha netintfombi,

nani labadzala nalabancane.

13

148:13
Isa. 12:4
Bonkhe abadvumise libito laSimakadze,

ngobe lakhe kuphela libito leliphakeme;

inkhatimulo yakhe ingetulu

kwemhlaba nelizulu.

14Sive sakhe usivusele insindziso,

kuze kudvunyiswe

bonkhe labangcwele bakhe,

lekusive saka-Israyeli,

lesisedvute naye.

Haleluya, dvumisani Simakadze!