Siswati 1996 (SWA96)
145

Sekubonga sisa nemandla aNkulunkulu

Sihlabelelo saDavide sekudvumisa.

1451

145:1
Hla. 34:1
146:2
Ngiyawuphakamisa wena,

Nkulunkulu wami neNkhosi yami,

ngituse libito lakho

phakadze naphakadze.

2Ngiyawukubabata onkhe emalanga,

ngidvumise libito lakho

phakadze naphakadze.

3

145:3
Jobe 5:9
Mkhulu Simakadze,

ufanele kudvunyiswa kakhulu,

bukhulu bakhe abuphenyisiseki.

4

145:4
Dut. 4:10
Titukulwane ngekwelamana kwato

tiyawubikelana ngemisebenti yakho;

tiyawumemetela

ngemisebenti yakho yemandla.

5

145:5
Hla. 143:5
Tiyawukhuluma ngenkhatimulo yakho,

tikhulume ngebukhosi bakho;

mine ngiyawuzindla

ngemisebenti yakho lemangalisako.

6Bantfu bayawubabata

bukhulu bemandla akho,

nami ngibabate bukhulu bakho.

7Bayawubalisa ngeludvumo lwakho,

nangebukhulu betento takho letinhle,

bahlabele ngekulunga kwakho.

8

145:8
Eks. 34:6
Num. 14:18
Jow. 2:13
Jona 4:2
Simakadze unemusa nesihawu,

uyephuta kutfukutsela,

andze ngemusa.

9Simakadze muhle kubo bonkhe,

uyayihawukela imisebenti yakhe yonkhe.

10Yonkhe indalo netidalwa takho

tiyawubonga tidvumise wena, Simakadze,

nalabangcwele bonkhe bakudvumise.

11Bayawudvumisa ngenkhatimulo

yebukhosi bakho,

bashumayele ngemandla akho;

12kuze bonkhe bantfu emhlabeni

bayati imisebenti yakho yemandla,

kanye nenkhatimulo

yebukhosi bembuso wakho.

13

145:13
Dan. 3:28
4:34
6:26
7:14
Umbuso wakho ungumbuso lome

kuze kube phakadze,

lombuso uyawuhlala ukhona,

titukulwane ngetitukulwane.

Letinye tincwadzi tekucala tite lamaviSimakadze wetsembekile

kuto tonkhe tetsembiso takhe.

Unemusa kuyo yonkhe imisebenti yakhe.Letinye tincwadzi tekucala tite lamavi

14Simakadze uyabaphasa bonkhe labawako,

abaphakamise bonkhe labatfotjisiwe.

15

145:15
Hla. 36:6
104:27
Emehlo endalo yonkhe abheke kuwe,

uyipha kudla ngesikhatsi lesifanele.

16

145:16
Imis. 14:17
Uvula sandla sakho,

wesutsise tonkhe tifiso talokuphilako.

17Simakadze ulungile

kuto tonkhe tindlela takhe,

unemusa emisebentini yakhe yonkhe.

18

145:18
Hla. 34:17
91:15
Simakadze usedvute

nabo bonkhe labambitako,

bonkhe labambita ngeliciniso.

19

145:19
Hla. 37:4
Taga 10:24
Wesutsisa kufisa kwabo bonkhe labamesabako,

uyabeva nabakhalako, abasindzise.

20Simakadze uyabalondvolota

bonkhe labamtsandzako,

kepha lababi bonkhe uyawubabhubhisa.

21Umlomo wami uyawukhuluma

ludvumo lwakho, Simakadze,

tonkhe tidalwa atibonge

libito lakho lelingcwele

kuze kube phakadze naphakadze.

146

Kudvumisa Nkulunkulu ngemisebenti yakhe yekulunga

Haleluya, dvumisani Simakadze.

1461

146:1
Hla. 103:1
104:1
Mphefumulo wami,

dvumisa Simakadze.

2

146:2
Hla. 34:1
Simakadze ngiyawumdvumisa ngisaphila,

ngihlabele kuNkulunkulu wami

yonkhe imphilo yami.

3

146:3
Jer. 17:5
Ningetsembeli etikhulwini nakubantfu,

kute kubantfu lusito.

4

146:4
Gen. 3:19
Shu. 12:7
Nakuphuma umphefumulo,

umuntfu ubuyela emhlabatsini,

tinhloso netifiso takhe

tiphele ngalelo langa.

5

146:5
Jer. 17:7
Ubusisiwe umuntfu

lomsiti wakhe kunguNkulunkulu waJakobe,

lolitsemba lakhe likuSimakadze,

Nkulunkulu wakhe.

6

146:6
Imis. 4:24
14:15
Semb. 14:7
Yena unguMdali wako konkhe:

Wadala lizulu, nemhlaba, nelwandle,

nako konkhe lokukuko.

Ugcina setsembiso sakhe

kuze kube phakadze.

7

146:7
Hla. 9:18
68:5
103:6
Labacindzetelwe yena uyabemelela,

abaphe kudla labalambile.

Simakadze ukhulula tiboshwa,

8

146:8
Isa. 35:5
42:7
Mat. 11:5
Simakadze uvula emehlo etimphumphutse,

Simakadze uyabaphakamisa labatfotjisiwe,

Simakadze uyabatsandza labalungile.

9

146:9
Dut. 10:18
Simakadze uyabalondvolota bafokati,

uyabaphasa bafelokati netintsandzane,

kodvwa indlela yalababi uyayibhubhisa.

10

146:10
Eks. 15:18
Simakadze uyawubusa

kuze kube phakadze.

Nkulunkulu wakho, Siyoni,

ubusa kuto tonkhe titukulwane.

Haleluya, dvumisani Simakadze.

147

IJerusalema ayibonge tibusiso taSomandla

1471

147:1
Hla. 92:1
135:3
Haleluya, dvumisani Simakadze!

Maye, kuhle kuhlabela kuNkulunkulu wetfu.

Kumnandzi, futsi kufanele

kutsi advunyiswe!

2

147:2
Dut. 30:4
Isa. 11:12
Simakadze wakha iJerusalema kabusha,

ubutsa labasakatekile baka-Israyeli.

3

147:3
Isa. 61:1
Labanetinhlitiyo letephukile uyabaphilisa,

abophe emanceba abo.

4

147:4
Isa. 40:26
Ubala inombolo yetinkhanyeti,

atibite tonkhe ngemabito ato.

5

147:5
Rom. 11:33
Mkhulu Simakadze wetfu,

nemandla akhe makhulu,

kuhlakanipha kwakhe akunakulinganiswa.

6

147:6
Luk. 1:52
Simakadze uyabaphakamisa labatfobekile,

kepha lababi ubehlisela phansi.

7Hlabelani kuSimakadze ngekubonga;

dvumisani Nkulunkulu wetfu

ngekushaya ihabhu.

8

147:8
Imis. 14:17
Yena losibekela sibhakabhaka ngemafu,

alungisele umhlaba imvula,

ahlumise tjani etintsabeni.

9

147:9
Jobe 38:41
Luk. 12:24
Tilwane utipha kudla,

afunte emazini emahhwabayi nasalambile.

10

147:10
Amo. 2:14
Simakadze akatfokotiswa

ngemandla emahhashi emphi;

nemasotja lahlomile lahamba ngetinyawo angeke amjabulise.

11Simakadze ujatjuliswa ngulabamesabako

nalabetsemba umusa wakhe.

12Awu, Jerusalema,

dvumisa Simakadze!

Awu, Siyoni,

dvumisa Nkulunkulu wakho!

13Ngobe nguye

locinisa imivalo yemasango akho,

abusise bantfu bakho,

14ente iminyele yakho ibe nekuthula,

anesutsise ngakolweni lomnandzi.

15Ukhipha umyalo wakhe uye emhlabeni,

livi lakhe ligijima ngalamakhulu ematubane.

16

147:16
Jobe 37:6
Ukhitsikisa lichwa njengeboya betimvu,

asakate sitfwatfwa njengemlotsa,

17ehlise sangcotfo sakhe njengetinhlavu.

Ngubani nje longemelana nemakhata akhe?

18Utfumela livi lakhe likuncibilikise,

avuse umoya wakhe,

emanti agobhote.

19

147:19
Dut. 33:4
Wembula livi lakhe kuJakobe,

timiso nemiyalo yakhe ku-Israyeli.

20

147:20
Dut. 4:6
Kute sive lake wenta njalo kuso,

kute sive lesake sati timiso takhe.

Haleluya, dvumisani Simakadze.