Siswati 1996 (SWA96)
144

Inkhosi Davide ibonga Nkulunkulu ngekuncoba kwayo

Sihlabelelo saDavide.

1441

144:1
2 Sam. 22:35
Hla. 18:34,39
Akabongwe Simakadze lolidvwala lami,

lowente tandla tami tafundzela kuhlasela

neminwe yami yafundzela kulwa.

2

144:2
Hla. 18:1,2,43,47
UnguNkulunkulu wami lowetsembekile

nenqaba yami lengibalekela kuyo,

usiphephelo sami nemkhululi wami,

usihlangu sami lengiphephela kuso.

Wenta tive tikhotsame kimi.

3

144:3
Jobe 7:17-18
Hla. 8:4
Heb. 2:6
Awu, Simakadze, uyini umuntfu

kutsi ungadzimate umnake?

Indvodzana yemuntfu bekuyini

kutsi ungadzimate uyikhumbule?

4

144:4
Jobe 8:9
14:2
Hla. 102:11
Umuntfu ufanana nemoya nje;

emalanga ekuphila kwakhe

afanana nesitfunti lesendlulako.

5

144:5
Hla. 18:9
Isa. 64:1
Khotsamisa emazulu akho, Simakadze, wehle;

tsintsa tintsaba tibhunye.

6

144:6
Hla. 18:14
Bashaye ngelitulu ubadvungulule

bacibe ngemicibisholo yakho, baphitsitele.

7

144:7
Hla. 18:16,17,44,45
Yelula sandla sakho wena Longetulu,

ngikhulule, ungenyule

etikhukhuleni temanti lanemandla,

ungenyule nasesandleni sebetive,

8labamlomo wabo

ukhuluma inkhohliso,

bafunga bagomele

ngesandla sabo sangesekudla

bafungele bufakazi lobungemanga.

9

144:9
Hla. 18:49
Ngiyawuhlabela kuwe, Nkulunkulu,

ngihlabele ingoma lensha,

ngishaye ihabhu

lenetintsambo letilishumi.

10Nguwe lonika emakhosi kuncoba,

uphephise inceku yakho lenguDavide.

11Ngisindzise enkembeni lenelunya,

ungiphephise esandleni sebafokati

labamlomo wabo

ukhuluma inkhohliso,

nesandla sabo sekudla

singesekudla semanga.

12Shangatsi emadvodzana etfu

angaba njengetitfombo letinhle

ebusheni bawo,

nemadvodzakati etfu

afanane nematje labatiwe,

alungiselelwa kwakha tigodlo temakhosi.

13Shangatsi tinyango tetfu tingagcwaliswa

ngesivuno sekudla lokunhlobonhlobo.

Kanjalo netifuyo tetfu shangatsi tingandza,

titalane ngetinkhulungwane

nangemashumi etinkhulungwane.

14Shangatsi tinkhomo tetfu

tingawatsela emankhonyane,

kubete letiphuntako naletilatelwako,

shangatsi kungabate kukhala

nekuhlupheka eveni letfu.

15

144:15
Hla. 33:12
Sibusisiwe sive lesinaletibusiso!

Sibusisiwe leso sive

Nkulunkulu waso lekunguSimakadze!