Siswati 1996 (SWA96)
143

Umthandazo wekucela lusito (Sihlabelelo sesikhombisa sekutisola)

Sihlabelelo saDavide.

1431

143:1
Hla. 4:1
Simakadze, vani umkhuleko wami

ubeke indlebe yakho ekuncengeni kwami,

ungiphendvule njengekwetsembeka kwakho nangekulunga kwakho.

2

143:2
Jobe 9:2
15:14
Hla. 130:3
Rom. 3:20
Gal. 2:16
Ungangibeki licala mine, nceku yakho,

ngobe kute umuntfu lomsulwa kuwe.

3

143:3
Hla. 88:3
Sil. 3:6
Sitsa siyangitingela,

singicindzetela phansi emhlabatsini

singivimbetela ebumnyameni

njengalabakadze bafa.

4

143:4
Hla. 77:3
Ngako-ke umoya wami udzangele,

nenhlitiyo yami iyatfutfumela.

5

143:5
Hla. 77:5,11
Ngikhumbula emalanga asendvulo.

Ngizindla ngemisebenti yakho yonkhe,

ngicabange ngato tonkhe tento takho.

6

143:6
Hla. 42:2
63:1
Tandla tami ngitiphakamisela kuwe,

umphefumulo wami womela wena

njengemhlabatsi lowomele imvula. Cabanga.

7

143:7
Hla. 28:1
Sheshisa, Simakadze, ungiphendvule;

umoya wami ushona phansi.

Ungangifihleli buso bakho,

funa ngibe njengalabashona emgodzini.

8

143:8
Hla. 25:4
Ngivise umusa wakho

ekuseni nakudzabuka kusa,

ngobe litsemba lami lonkhe likuwe.

Ngifundzise indlela

lekufanele ngihambe ngayo,

ngobe umphefumulo wami

ngiwuphakamisela kuwe.

9Ngikhulule etitseni tami, Simakadze,

sengibalekele kuwe ngabhaca.

10

143:10
Hla. 27:11
Ngifundzise kwenta intsandvo yakho,

ngobe wena unguNkulunkulu wami.

Moya wakho lomuhle

akangiholele endleleni lebekile.

11Ngenca yelibito lakho, Simakadze,

ngigcinele imphilo yami;

ngekulunga kwakho

ngephule etinhluphekweni.

12

143:12
Hla. 116:16
Bhubhisa tonkhe titsa tami

ngekwemusa wakho,

ubacedze bonkhe labemelene nami,

ngobe mine ngiyinceku yakho.

144

Inkhosi Davide ibonga Nkulunkulu ngekuncoba kwayo

Sihlabelelo saDavide.

1441

144:1
2 Sam. 22:35
Hla. 18:34,39
Akabongwe Simakadze lolidvwala lami,

lowente tandla tami tafundzela kuhlasela

neminwe yami yafundzela kulwa.

2

144:2
Hla. 18:1,2,43,47
UnguNkulunkulu wami lowetsembekile

nenqaba yami lengibalekela kuyo,

usiphephelo sami nemkhululi wami,

usihlangu sami lengiphephela kuso.

Wenta tive tikhotsame kimi.

3

144:3
Jobe 7:17-18
Hla. 8:4
Heb. 2:6
Awu, Simakadze, uyini umuntfu

kutsi ungadzimate umnake?

Indvodzana yemuntfu bekuyini

kutsi ungadzimate uyikhumbule?

4

144:4
Jobe 8:9
14:2
Hla. 102:11
Umuntfu ufanana nemoya nje;

emalanga ekuphila kwakhe

afanana nesitfunti lesendlulako.

5

144:5
Hla. 18:9
Isa. 64:1
Khotsamisa emazulu akho, Simakadze, wehle;

tsintsa tintsaba tibhunye.

6

144:6
Hla. 18:14
Bashaye ngelitulu ubadvungulule

bacibe ngemicibisholo yakho, baphitsitele.

7

144:7
Hla. 18:16,17,44,45
Yelula sandla sakho wena Longetulu,

ngikhulule, ungenyule

etikhukhuleni temanti lanemandla,

ungenyule nasesandleni sebetive,

8labamlomo wabo

ukhuluma inkhohliso,

bafunga bagomele

ngesandla sabo sangesekudla

bafungele bufakazi lobungemanga.

9

144:9
Hla. 18:49
Ngiyawuhlabela kuwe, Nkulunkulu,

ngihlabele ingoma lensha,

ngishaye ihabhu

lenetintsambo letilishumi.

10Nguwe lonika emakhosi kuncoba,

uphephise inceku yakho lenguDavide.

11Ngisindzise enkembeni lenelunya,

ungiphephise esandleni sebafokati

labamlomo wabo

ukhuluma inkhohliso,

nesandla sabo sekudla

singesekudla semanga.

12Shangatsi emadvodzana etfu

angaba njengetitfombo letinhle

ebusheni bawo,

nemadvodzakati etfu

afanane nematje labatiwe,

alungiselelwa kwakha tigodlo temakhosi.

13Shangatsi tinyango tetfu tingagcwaliswa

ngesivuno sekudla lokunhlobonhlobo.

Kanjalo netifuyo tetfu shangatsi tingandza,

titalane ngetinkhulungwane

nangemashumi etinkhulungwane.

14Shangatsi tinkhomo tetfu

tingawatsela emankhonyane,

kubete letiphuntako naletilatelwako,

shangatsi kungabate kukhala

nekuhlupheka eveni letfu.

15

144:15
Hla. 33:12
Sibusisiwe sive lesinaletibusiso!

Sibusisiwe leso sive

Nkulunkulu waso lekunguSimakadze!

145

Sekubonga sisa nemandla aNkulunkulu

Sihlabelelo saDavide sekudvumisa.

1451

145:1
Hla. 34:1
146:2
Ngiyawuphakamisa wena,

Nkulunkulu wami neNkhosi yami,

ngituse libito lakho

phakadze naphakadze.

2Ngiyawukubabata onkhe emalanga,

ngidvumise libito lakho

phakadze naphakadze.

3

145:3
Jobe 5:9
Mkhulu Simakadze,

ufanele kudvunyiswa kakhulu,

bukhulu bakhe abuphenyisiseki.

4

145:4
Dut. 4:10
Titukulwane ngekwelamana kwato

tiyawubikelana ngemisebenti yakho;

tiyawumemetela

ngemisebenti yakho yemandla.

5

145:5
Hla. 143:5
Tiyawukhuluma ngenkhatimulo yakho,

tikhulume ngebukhosi bakho;

mine ngiyawuzindla

ngemisebenti yakho lemangalisako.

6Bantfu bayawubabata

bukhulu bemandla akho,

nami ngibabate bukhulu bakho.

7Bayawubalisa ngeludvumo lwakho,

nangebukhulu betento takho letinhle,

bahlabele ngekulunga kwakho.

8

145:8
Eks. 34:6
Num. 14:18
Jow. 2:13
Jona 4:2
Simakadze unemusa nesihawu,

uyephuta kutfukutsela,

andze ngemusa.

9Simakadze muhle kubo bonkhe,

uyayihawukela imisebenti yakhe yonkhe.

10Yonkhe indalo netidalwa takho

tiyawubonga tidvumise wena, Simakadze,

nalabangcwele bonkhe bakudvumise.

11Bayawudvumisa ngenkhatimulo

yebukhosi bakho,

bashumayele ngemandla akho;

12kuze bonkhe bantfu emhlabeni

bayati imisebenti yakho yemandla,

kanye nenkhatimulo

yebukhosi bembuso wakho.

13

145:13
Dan. 3:28
4:34
6:26
7:14
Umbuso wakho ungumbuso lome

kuze kube phakadze,

lombuso uyawuhlala ukhona,

titukulwane ngetitukulwane.

Letinye tincwadzi tekucala tite lamaviSimakadze wetsembekile

kuto tonkhe tetsembiso takhe.

Unemusa kuyo yonkhe imisebenti yakhe.Letinye tincwadzi tekucala tite lamavi

14Simakadze uyabaphasa bonkhe labawako,

abaphakamise bonkhe labatfotjisiwe.

15

145:15
Hla. 36:6
104:27
Emehlo endalo yonkhe abheke kuwe,

uyipha kudla ngesikhatsi lesifanele.

16

145:16
Imis. 14:17
Uvula sandla sakho,

wesutsise tonkhe tifiso talokuphilako.

17Simakadze ulungile

kuto tonkhe tindlela takhe,

unemusa emisebentini yakhe yonkhe.

18

145:18
Hla. 34:17
91:15
Simakadze usedvute

nabo bonkhe labambitako,

bonkhe labambita ngeliciniso.

19

145:19
Hla. 37:4
Taga 10:24
Wesutsisa kufisa kwabo bonkhe labamesabako,

uyabeva nabakhalako, abasindzise.

20Simakadze uyabalondvolota

bonkhe labamtsandzako,

kepha lababi bonkhe uyawubabhubhisa.

21Umlomo wami uyawukhuluma

ludvumo lwakho, Simakadze,

tonkhe tidalwa atibonge

libito lakho lelingcwele

kuze kube phakadze naphakadze.