Siswati 1996 (SWA96)
143

Umthandazo wekucela lusito (Sihlabelelo sesikhombisa sekutisola)

Sihlabelelo saDavide.

1431

143:1
Hla. 4:1
Simakadze, vani umkhuleko wami

ubeke indlebe yakho ekuncengeni kwami,

ungiphendvule njengekwetsembeka kwakho nangekulunga kwakho.

2

143:2
Jobe 9:2
15:14
Hla. 130:3
Rom. 3:20
Gal. 2:16
Ungangibeki licala mine, nceku yakho,

ngobe kute umuntfu lomsulwa kuwe.

3

143:3
Hla. 88:3
Sil. 3:6
Sitsa siyangitingela,

singicindzetela phansi emhlabatsini

singivimbetela ebumnyameni

njengalabakadze bafa.

4

143:4
Hla. 77:3
Ngako-ke umoya wami udzangele,

nenhlitiyo yami iyatfutfumela.

5

143:5
Hla. 77:5,11
Ngikhumbula emalanga asendvulo.

Ngizindla ngemisebenti yakho yonkhe,

ngicabange ngato tonkhe tento takho.

6

143:6
Hla. 42:2
63:1
Tandla tami ngitiphakamisela kuwe,

umphefumulo wami womela wena

njengemhlabatsi lowomele imvula. Cabanga.

7

143:7
Hla. 28:1
Sheshisa, Simakadze, ungiphendvule;

umoya wami ushona phansi.

Ungangifihleli buso bakho,

funa ngibe njengalabashona emgodzini.

8

143:8
Hla. 25:4
Ngivise umusa wakho

ekuseni nakudzabuka kusa,

ngobe litsemba lami lonkhe likuwe.

Ngifundzise indlela

lekufanele ngihambe ngayo,

ngobe umphefumulo wami

ngiwuphakamisela kuwe.

9Ngikhulule etitseni tami, Simakadze,

sengibalekele kuwe ngabhaca.

10

143:10
Hla. 27:11
Ngifundzise kwenta intsandvo yakho,

ngobe wena unguNkulunkulu wami.

Moya wakho lomuhle

akangiholele endleleni lebekile.

11Ngenca yelibito lakho, Simakadze,

ngigcinele imphilo yami;

ngekulunga kwakho

ngephule etinhluphekweni.

12

143:12
Hla. 116:16
Bhubhisa tonkhe titsa tami

ngekwemusa wakho,

ubacedze bonkhe labemelene nami,

ngobe mine ngiyinceku yakho.