Siswati 1996 (SWA96)
142

Umthandazo wekucela lusito ngesikhatsi sekuhlupheka

Imaskili lengumthandazo waDavide ngesikhatsi asemhumeni.

1421Ngikhala kuSimakadze ngelivi lami.

Ngincenga Simakadze ngelivi lami.

2

142 Sihloko
1 Sam. 22:1
24:3
142:2
Rom. 3:20
Gal. 2:16
Ngititfululela kuye tonkhe tikhalo tami,

ngimtjele tonkhe tinhlupheko tami.

3

142:3
Hla. 62:8
Umoya wami nase uphelelwa ngemandla,

wena ucaphela tinyatselo tami.

Endleleni lapho ngitawuhamba khona

bangifihlele lugibe.

4

142:4
Hla. 140:5
141:9
Nangicalata eceleni kwami,

ngikhandza kutsi

kute namunye longangisita,

kute longivikelako,

kute nalonginakile.

5

142:5
Hla. 38:11
Ngikhala kuwe, Simakadze, ngitsi:

“Wena usiphephelo sami,

nesabelo sami ngisaphila.”

6

142:6
Hla. 16:5
73:26
116:9
Vani kukhala kwami,

ngobe ngicindzeteleke kakhulu.

Ngephule kulabo labangitingelako,

ngobe banemandla kunami.

7Ngikhulule kulelijele lengikulo,

kuze ngitewubonga libito lakho.

Labalungile bayawungihaca,

ngobe wena uyawungiphatsa kahle.

143

Umthandazo wekucela lusito (Sihlabelelo sesikhombisa sekutisola)

Sihlabelelo saDavide.

1431

143:1
Hla. 4:1
Simakadze, vani umkhuleko wami

ubeke indlebe yakho ekuncengeni kwami,

ungiphendvule njengekwetsembeka kwakho nangekulunga kwakho.

2

143:2
Jobe 9:2
15:14
Hla. 130:3
Rom. 3:20
Gal. 2:16
Ungangibeki licala mine, nceku yakho,

ngobe kute umuntfu lomsulwa kuwe.

3

143:3
Hla. 88:3
Sil. 3:6
Sitsa siyangitingela,

singicindzetela phansi emhlabatsini

singivimbetela ebumnyameni

njengalabakadze bafa.

4

143:4
Hla. 77:3
Ngako-ke umoya wami udzangele,

nenhlitiyo yami iyatfutfumela.

5

143:5
Hla. 77:5,11
Ngikhumbula emalanga asendvulo.

Ngizindla ngemisebenti yakho yonkhe,

ngicabange ngato tonkhe tento takho.

6

143:6
Hla. 42:2
63:1
Tandla tami ngitiphakamisela kuwe,

umphefumulo wami womela wena

njengemhlabatsi lowomele imvula. Cabanga.

7

143:7
Hla. 28:1
Sheshisa, Simakadze, ungiphendvule;

umoya wami ushona phansi.

Ungangifihleli buso bakho,

funa ngibe njengalabashona emgodzini.

8

143:8
Hla. 25:4
Ngivise umusa wakho

ekuseni nakudzabuka kusa,

ngobe litsemba lami lonkhe likuwe.

Ngifundzise indlela

lekufanele ngihambe ngayo,

ngobe umphefumulo wami

ngiwuphakamisela kuwe.

9Ngikhulule etitseni tami, Simakadze,

sengibalekele kuwe ngabhaca.

10

143:10
Hla. 27:11
Ngifundzise kwenta intsandvo yakho,

ngobe wena unguNkulunkulu wami.

Moya wakho lomuhle

akangiholele endleleni lebekile.

11Ngenca yelibito lakho, Simakadze,

ngigcinele imphilo yami;

ngekulunga kwakho

ngephule etinhluphekweni.

12

143:12
Hla. 116:16
Bhubhisa tonkhe titsa tami

ngekwemusa wakho,

ubacedze bonkhe labemelene nami,

ngobe mine ngiyinceku yakho.

144

Inkhosi Davide ibonga Nkulunkulu ngekuncoba kwayo

Sihlabelelo saDavide.

1441

144:1
2 Sam. 22:35
Hla. 18:34,39
Akabongwe Simakadze lolidvwala lami,

lowente tandla tami tafundzela kuhlasela

neminwe yami yafundzela kulwa.

2

144:2
Hla. 18:1,2,43,47
UnguNkulunkulu wami lowetsembekile

nenqaba yami lengibalekela kuyo,

usiphephelo sami nemkhululi wami,

usihlangu sami lengiphephela kuso.

Wenta tive tikhotsame kimi.

3

144:3
Jobe 7:17-18
Hla. 8:4
Heb. 2:6
Awu, Simakadze, uyini umuntfu

kutsi ungadzimate umnake?

Indvodzana yemuntfu bekuyini

kutsi ungadzimate uyikhumbule?

4

144:4
Jobe 8:9
14:2
Hla. 102:11
Umuntfu ufanana nemoya nje;

emalanga ekuphila kwakhe

afanana nesitfunti lesendlulako.

5

144:5
Hla. 18:9
Isa. 64:1
Khotsamisa emazulu akho, Simakadze, wehle;

tsintsa tintsaba tibhunye.

6

144:6
Hla. 18:14
Bashaye ngelitulu ubadvungulule

bacibe ngemicibisholo yakho, baphitsitele.

7

144:7
Hla. 18:16,17,44,45
Yelula sandla sakho wena Longetulu,

ngikhulule, ungenyule

etikhukhuleni temanti lanemandla,

ungenyule nasesandleni sebetive,

8labamlomo wabo

ukhuluma inkhohliso,

bafunga bagomele

ngesandla sabo sangesekudla

bafungele bufakazi lobungemanga.

9

144:9
Hla. 18:49
Ngiyawuhlabela kuwe, Nkulunkulu,

ngihlabele ingoma lensha,

ngishaye ihabhu

lenetintsambo letilishumi.

10Nguwe lonika emakhosi kuncoba,

uphephise inceku yakho lenguDavide.

11Ngisindzise enkembeni lenelunya,

ungiphephise esandleni sebafokati

labamlomo wabo

ukhuluma inkhohliso,

nesandla sabo sekudla

singesekudla semanga.

12Shangatsi emadvodzana etfu

angaba njengetitfombo letinhle

ebusheni bawo,

nemadvodzakati etfu

afanane nematje labatiwe,

alungiselelwa kwakha tigodlo temakhosi.

13Shangatsi tinyango tetfu tingagcwaliswa

ngesivuno sekudla lokunhlobonhlobo.

Kanjalo netifuyo tetfu shangatsi tingandza,

titalane ngetinkhulungwane

nangemashumi etinkhulungwane.

14Shangatsi tinkhomo tetfu

tingawatsela emankhonyane,

kubete letiphuntako naletilatelwako,

shangatsi kungabate kukhala

nekuhlupheka eveni letfu.

15

144:15
Hla. 33:12
Sibusisiwe sive lesinaletibusiso!

Sibusisiwe leso sive

Nkulunkulu waso lekunguSimakadze!