Siswati 1996 (SWA96)
142

Umthandazo wekucela lusito ngesikhatsi sekuhlupheka

Imaskili lengumthandazo waDavide ngesikhatsi asemhumeni.

1421Ngikhala kuSimakadze ngelivi lami.

Ngincenga Simakadze ngelivi lami.

2

142 Sihloko
1 Sam. 22:1
24:3
142:2
Rom. 3:20
Gal. 2:16
Ngititfululela kuye tonkhe tikhalo tami,

ngimtjele tonkhe tinhlupheko tami.

3

142:3
Hla. 62:8
Umoya wami nase uphelelwa ngemandla,

wena ucaphela tinyatselo tami.

Endleleni lapho ngitawuhamba khona

bangifihlele lugibe.

4

142:4
Hla. 140:5
141:9
Nangicalata eceleni kwami,

ngikhandza kutsi

kute namunye longangisita,

kute longivikelako,

kute nalonginakile.

5

142:5
Hla. 38:11
Ngikhala kuwe, Simakadze, ngitsi:

“Wena usiphephelo sami,

nesabelo sami ngisaphila.”

6

142:6
Hla. 16:5
73:26
116:9
Vani kukhala kwami,

ngobe ngicindzeteleke kakhulu.

Ngephule kulabo labangitingelako,

ngobe banemandla kunami.

7Ngikhulule kulelijele lengikulo,

kuze ngitewubonga libito lakho.

Labalungile bayawungihaca,

ngobe wena uyawungiphatsa kahle.