Siswati 1996 (SWA96)
140

Umthandazo wekucela kuvikelwa

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelelisi.

1401Simakadze,

ngisindzise kubantfu lababi,

ngephule kubantfu labatidlova,

2bantfu labahlose lokubi

etinhlitiyweni tabo.

Onkhe emalanga

bacubungula emasu etimphi.

3

140:3
Hla. 55:21
57:4
64:3
Rom. 3:13
Balola tilimi tabo

tibe njengetetinyoka.

Sihlungu sato sisemilonyeni yabo. Cabanga.

4Simakadze, ngeluse ungivikele

emandleni alababi;

ngephule kubantfu labatidlova,

labahlose kungigila ngiwe.

5Bantfu labatigabatisako

bangibekele lugibe,

bangicuphe ngetintsambo telugibe,

bangibophele emafindvo endleleni yami. Cabanga.

6

140:6
Jer. 18:22
Ngatsi kuwe, Simakadze:

“Wena unguNkulunkulu wami.”

Nkhosi, ngive nangikhalela lusito kuwe.

7

140:7
Hla. 31:14
Awu, Simakadze, Nkulunkulu wami,

Msindzisi wami lonemandla,

wena uvikela inhloko yami

ngesikhatsi semphi.

8Simakadze,

tifiso talababi ungatiphumelelisi,

ungawaphumelelisi emasu abo lamabi,

funa batigabatise. Cabanga.

9Labo labangitungeletile

labatigcabhako

bubi labasongela kubenta kimi

abehlele kubo.

10

140:10
Hla. 7:16
Shangatsi emalahle labovu lavutsako

angatfululelwa etikwabo,

bajikijelwe emgodzini loshonako,

bangaphindzi baphume.

11

140:11
Hla. 11:6
Shangatsi labo labacambela labanye emanga,

bangete baphumelela.

Shangatsi bubi bungahlasela tidlova.

12Ngiyati kutsi Simakadze

uyayimelela indzaba yalohluphekile,

awamelele nemalungelo alomphofu.

13

140:13
Hla. 9:18
Impela labalungile

bayawubonga libito lakho,

labacotfo bayawuhlala ebukhoneni bakho.

141

Umthandazo locela kuvikelwa kulokubi

Sihlabelelo saDavide.

1411Ngikhala kuwe, Simakadze;

vani livi lami, nangikhala kuwe.

2

141:2
Eks. 30:7
1 Thim. 2:8
Semb. 5:8
8:3
Shangatsi umthandazo wami

ungaba njengemphepho kuwe;

nekuphakamisa kwami tandla

akube kuwe njengemihlatjelo yakusihlwa.

3

141:3
Hla. 39:1
Jak. 1:26
Simakadze,

beka umlindzi emlonyeni wami;

ungeluse,

ngingakhulumi lutfo ngemawala.

4

141:4
Hla. 19:13
Ngente ngingakutsandzi kwenta lokubi,

ngingahlanganyeli nalababi

emisebentini yabo lemibi,

ngingahlanganyeli nasemadzilini abo.

5

141:5
Hla. 109:4
Taga 12:1
27:6
NgesiHebheru akucondzakaliNgingamane ngijeziswe

ngumuntfu lolungile,

loko kungumusa kimi;

angamane angitsetsise,

loko kungemafutsa enhloko yami,

kodvwa umkhuleko wami

uphambene netento letimbi talababi.

6Mhlazana babusi babo

bayawujikijelwa phansi emaweni,

ngumzukwana bayawufundza

kutsi emavi ami aliciniso.

7Njengetinkhuni tijutjwa tiba ticucu,

ngalokufananako ematsambo abo

ayawusakateka ngasekungeneni kwelithuna.Letinye tincwadzi tekucala tite lamavi

8

141:8
Hla. 25:15
Awu, Simakadze, Somandla,

emehlo ami anamatsele kuwe

ngiphephela kuwe,

ungangiyekeleli ekufeni.

9Ngihlenge elugibeni

labangibekele lona,

ungigcine kubosochaka balababi.

10

141:10
Hla. 7:15
Lababi ababanjwe tingibe tabo,

kodvwa mine ngendlule ngiphephile.

142

Umthandazo wekucela lusito ngesikhatsi sekuhlupheka

Imaskili lengumthandazo waDavide ngesikhatsi asemhumeni.

1421Ngikhala kuSimakadze ngelivi lami.

Ngincenga Simakadze ngelivi lami.

2

142 Sihloko
1 Sam. 22:1
24:3
142:2
Rom. 3:20
Gal. 2:16
Ngititfululela kuye tonkhe tikhalo tami,

ngimtjele tonkhe tinhlupheko tami.

3

142:3
Hla. 62:8
Umoya wami nase uphelelwa ngemandla,

wena ucaphela tinyatselo tami.

Endleleni lapho ngitawuhamba khona

bangifihlele lugibe.

4

142:4
Hla. 140:5
141:9
Nangicalata eceleni kwami,

ngikhandza kutsi

kute namunye longangisita,

kute longivikelako,

kute nalonginakile.

5

142:5
Hla. 38:11
Ngikhala kuwe, Simakadze, ngitsi:

“Wena usiphephelo sami,

nesabelo sami ngisaphila.”

6

142:6
Hla. 16:5
73:26
116:9
Vani kukhala kwami,

ngobe ngicindzeteleke kakhulu.

Ngephule kulabo labangitingelako,

ngobe banemandla kunami.

7Ngikhulule kulelijele lengikulo,

kuze ngitewubonga libito lakho.

Labalungile bayawungihaca,

ngobe wena uyawungiphatsa kahle.