Siswati 1996 (SWA96)
140

Umthandazo wekucela kuvikelwa

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelelisi.

1401Simakadze,

ngisindzise kubantfu lababi,

ngephule kubantfu labatidlova,

2bantfu labahlose lokubi

etinhlitiyweni tabo.

Onkhe emalanga

bacubungula emasu etimphi.

3

140:3
Hla. 55:21
57:4
64:3
Rom. 3:13
Balola tilimi tabo

tibe njengetetinyoka.

Sihlungu sato sisemilonyeni yabo. Cabanga.

4Simakadze, ngeluse ungivikele

emandleni alababi;

ngephule kubantfu labatidlova,

labahlose kungigila ngiwe.

5Bantfu labatigabatisako

bangibekele lugibe,

bangicuphe ngetintsambo telugibe,

bangibophele emafindvo endleleni yami. Cabanga.

6

140:6
Jer. 18:22
Ngatsi kuwe, Simakadze:

“Wena unguNkulunkulu wami.”

Nkhosi, ngive nangikhalela lusito kuwe.

7

140:7
Hla. 31:14
Awu, Simakadze, Nkulunkulu wami,

Msindzisi wami lonemandla,

wena uvikela inhloko yami

ngesikhatsi semphi.

8Simakadze,

tifiso talababi ungatiphumelelisi,

ungawaphumelelisi emasu abo lamabi,

funa batigabatise. Cabanga.

9Labo labangitungeletile

labatigcabhako

bubi labasongela kubenta kimi

abehlele kubo.

10

140:10
Hla. 7:16
Shangatsi emalahle labovu lavutsako

angatfululelwa etikwabo,

bajikijelwe emgodzini loshonako,

bangaphindzi baphume.

11

140:11
Hla. 11:6
Shangatsi labo labacambela labanye emanga,

bangete baphumelela.

Shangatsi bubi bungahlasela tidlova.

12Ngiyati kutsi Simakadze

uyayimelela indzaba yalohluphekile,

awamelele nemalungelo alomphofu.

13

140:13
Hla. 9:18
Impela labalungile

bayawubonga libito lakho,

labacotfo bayawuhlala ebukhoneni bakho.