Siswati 1996 (SWA96)
13

Umthandazo wekucela lusito ngesikhatsi senhlupheko

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

131

13:1
Hla. 6:3
Hhawu, Simakadze!

Utangikhohlwa kuze kube ngunini?

Utangifihlela buso bakho

kuze kube ngunini?

2

13:2
Hab. 1:2
Kutawuze kube ngunini

ngilwa nemicabango yami

ngifunana netindlela tekuphumelela?

Kutawuze kube ngunini

sitsa sami singehlula?

3Bheka ngakimi, ungiphendvule,

Simakadze, Nkulunkulu wami.

Yenta emehlo ami akhanye,

ngingaze ngifikelwe butfongo bekufa.

4Sitsa sami asingasho kutsi:

“Ngimehlule ngamkhipha inkhani,”

funa labatitsa tami bajabule,

ngobe sebabona kutsi ngiyayendza.

5

13:5
Hla. 9:14
50:15
Kepha mine ngetsembele emseni wakho;

inhlitiyo yami iyawujabula

ngensindziso yakho.

6Ngiyakuhlabela, ngikudvumise, Simakadze,

ngobe ube muhle kimi.

14

Bulima nenkhohlakalo yemuntfu

(Hla. 53:1-6)

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

141

14:1-3
Rom. 3:10-12
14:1
Hla. 10:4
Hez. 22:30
Silima sikhuluma enhlitiyweni yaso sitsi:

“Kute Nkulunkulu la.”

Babi, benta emanyala,

kute nome munye lowenta lokulungile.

2

14:2
Gen. 18:21
Simakadze utsi asezulwini

abe abuka bonkhe bantfu,

kuze atewubona kutsi ukhona yini

umuntfu lohlakaniphile,

nome munye nje, lofuna Nkulunkulu.

3

14:3
Rom. 3:10
Bonkhe bedukile, bonkhe bonakele,

kute lowenta lokulungile;

kute, kute ngisho nome munye.

4

14:4
Mik. 3:2
Mat. 1:21
Pho, bate yini lwati

bonkhe labantfu labenta lokubi?

Badla emandla ebantfu bami

shangatsi badla sinkhwa,

bangathandazi kuSomandla.

5Bayawufikelwa kwesaba lokukhulu,

ngobe Nkulunkulu ume nalabacotfo.

6Ningabagongonyi labacindzetelwe,

nibaphatamise etindleleni tabo,

kodvwa Simakadze usiphephelo sabo.

7Shangatsi ingavela eSiyoni

insindziso yesive sema-Israyeli.

Mhlazana Nkulunkulu

acedza lusizi lwebantfu bakhe,

aphindze abahlumelelisa,

Jakobe uyawujabula, Israyeli atfokote.

15

Takhamiti letihlala entsabeni lengcwele yaNkulunkulu

Sihlabelelo saDavide.

151

15:1
Hla. 24:3
Simakadze! Ngubani

longaba nemvume yekungenisa

ahlale ethempelini lakho,

acabe umuti wakhe

entsabeni yakho lengcwele?

2

15:2
Gen. 17:1
Isa. 33:15
Ef. 4:25
Ngulomuntfu lonetindlela letimsulwa,

abe ngumuntfu lowenta lokulungile,

akhulume liciniso

lelisuka ekujuleni kwenhlitiyo yakhe.

3

15:3
Lev. 19:16
Jobe 27:4
Akahlebi ngelulwimi lwakhe.

Akabanyembenyi labanye bantfu,

akamhlazisi namakhelwane wakhe.

4

15:4
Josh. 9:19
Taga 29:27
Akamtsandzi losalahlwe nguNkulunkulu,

kodvwa uyabatisa labesaba Simakadze.

Wenta sifungo, asigcine,

nome sekumatima.

5

15:5
Eks. 22:25
23:8
Lev. 25:36
Dut. 16:19
23:19
Webolekisa ngemali yakhe

angayengeti intalo nase ikhishwa.

Akakwemukeli kudizelwa

entele kulahla lote licala.

Umuntfu lowenta letintfo

uyawuhlala atinte

kuze kube phakadze.