Siswati 1996 (SWA96)
14

Bulima nenkhohlakalo yemuntfu

(Hla. 53:1-6)

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

141

14:1-3
Rom. 3:10-12
14:1
Hla. 10:4
Hez. 22:30
Silima sikhuluma enhlitiyweni yaso sitsi:

“Kute Nkulunkulu la.”

Babi, benta emanyala,

kute nome munye lowenta lokulungile.

2

14:2
Gen. 18:21
Simakadze utsi asezulwini

abe abuka bonkhe bantfu,

kuze atewubona kutsi ukhona yini

umuntfu lohlakaniphile,

nome munye nje, lofuna Nkulunkulu.

3

14:3
Rom. 3:10
Bonkhe bedukile, bonkhe bonakele,

kute lowenta lokulungile;

kute, kute ngisho nome munye.

4

14:4
Mik. 3:2
Mat. 1:21
Pho, bate yini lwati

bonkhe labantfu labenta lokubi?

Badla emandla ebantfu bami

shangatsi badla sinkhwa,

bangathandazi kuSomandla.

5Bayawufikelwa kwesaba lokukhulu,

ngobe Nkulunkulu ume nalabacotfo.

6Ningabagongonyi labacindzetelwe,

nibaphatamise etindleleni tabo,

kodvwa Simakadze usiphephelo sabo.

7Shangatsi ingavela eSiyoni

insindziso yesive sema-Israyeli.

Mhlazana Nkulunkulu

acedza lusizi lwebantfu bakhe,

aphindze abahlumelelisa,

Jakobe uyawujabula, Israyeli atfokote.