Siswati 1996 (SWA96)
139

Nkulunkulu wati konkhe, ukhona yonkhe indzawo

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

1391

139:1
Hla. 17:3
Simakadze ungihlolisisile, uyangati.

2

139:2
Jer. 17:10
23:23
Mat. 9:4
Uyakwati kuhlala kwami nekuvuka kwami,

imicabango yami uyati ingakaveli.

3

139:3
Jobe 34:21
Heb. 4:13
Uhlolisisa kuhamba kwami nekulala kwami,

uyatati tonkhe tindlela tami.

4Livi litsi liselulwimini lwami,

wena, Simakadze,

ube sewulati ngalokuphelele.

5Ungitungeletile ngemuva nangembili,

wangivikela ngesandla sakho.

6Indlela longati ngayo iyangimangalisa,

iphakeme, ngingeke ngifinyelele kuyo.

7Ngingayaphi ngisuke kuMoya wakho?

Ngingashona kuphi

ngibaleke ebusweni bakho?

8

139:8
Jobe 22:12
26:6
Amo. 9:2
Nangikhuphukela emazulwini,

wena ulapho,

nangendlala licansi lami

endzaweni yalabafile, wena ulapho.

9Nangingandiza ngetimphiko tentsatsakusa,

ngiye ngihlale emikhawulweni yelwandle,

10nakhona lapho sandla sakho besiyawungihola,

sekudla sakho singibambe singicinise.

11Nome bengingatsi:

“Bumnyama abungisibekele,

kukhanya kugucuke

kube busuku lobungitungeletile,”

12bumnyama bebungeke bube mnyama kuwe,

busuku bebuyawukhanya njengemini,

ngobe bumnyama bufanana nekukhanya kuwe.

13

139:13
Hla. 119:73
Ngobe nguwe lowadala imibilini yami,

wangeluka esiswini samake.

14

139:14
Jobe 10:8
Ngiyakudvumisa ngobe ngentiwe

ngendlela leyesabekako nalemangalisako.

Imisebenti yakho iyamangalisa,

loko ngikwati kahle kamhlophe.

15Ematsambo ami

abengakafihlakali kuwe,

ngesikhatsi ngibunjwa ekusitsekeni

ngelukwa esiswini samake.Lamanye emahumusho atsi “ngelukwa ekujuleni kwemhlaba”

16

139:16
Jobe 14:5
Wangibona ngiselihlwili.

Onkhe emalanga ami

abhalwa encwadzini yakho,

ajutjwa, lisengakefiki nalinye lawo.

17

139:17
Hla. 40:5
92:5
Imicabango yakho ijulile, Nkulunkulu!

Maye, bukhulu bunyenti bayo!

18Nangingayibala, ingaba minyenti

kwendlula tinhlavu tesihlabatsi.

Nangivuka, wena usenami.

19Shangatsi wena, Nkulunkulu,

ungababhubhisa lababi.

Ngako-ke sukani kimi,

nine bantfu bengati.

20Bayakuhlambalata,

laba labatitsa takho

bakhuluma kabi ngelibito lakho.

21

139:21
Hla. 119:139
Simakadze, angibatondzi yini

labo labatondza wena?

Anginengwa yini

ngulabo labakuvukelako?

22Ngibazonda ngenzondo lephelele.

Ngibatsatsa njengetitsa tami.

23

139:23
Hla. 26:2
Ngihlolisise, Nkulunkulu,

wati inhlitiyo yami!

Ngilinge, wati imicabango yami,

24ubone kutsi kute yini

lokubi ekuhambeni kwami,

bese ungiholela endleleni yaphakadze.