Siswati 1996 (SWA96)
138

Umthandazo wekubonga umusa weNkhosi

Sihlabelelo saDavide.

1381Ngiyakubonga, wena Simakadze,

ngayo yonkhe inhlitiyo yami;

ngikunika ludvumo

embikwabo bonkhe bonkulunkulu.

2

138:2
2 Sam. 7:21
Hla. 18:49
Ngiyawukhuleka

embikwelithempeli lakho lelingcwele,

ngibonge libito lakho

ngenca yemusa wakho

nekwetsembeka kwakho.

Ngobe libito lakho nelivi lakho

uliphakamisele ngetulu kwako konkhe.

3

138:3
Hla. 86:16
Ngatsi nangikhala kuwe,

wangiva wangiphendvula,

wanginika sibindzi ngekungicinisa.

4

138:4
Hla. 47:9
102:15,22
Onkhe emakhosi emhlaba

ayawukubonga wena, Simakadze,

ngobe awevile emavi akho.

5Ayawuhlabelela wena, Simakadze,

ngobe bukhulu bukhosi baSimakadze.

6

138:6
Luk. 1:48,52
14:11
Nome Simakadze aphakeme kangaka,

uyabanakekela labatitfobako;

kodvwa labatiphakamisako

ubabukela khashane.

7

138:7
Hla. 91:2
Nome sengitungeletwe tinhlupheko,

wena, Simakadze,

uyayiphephisa imphilo yami,

ungivikele elulakeni lwetitsa tami,

unginyomule ngesandla sakho sekudla.

8

138:8
Hla. 57:2
Simakadze uyawusifeza kimi

setsembiso sakhe;

umusa waSimakadze ume

kuze kube phakadze.

Cedzela lomsebenti wakho lowawusungula,

ungawukhohlwa umsebenti

wetandla takho.