Siswati 1996 (SWA96)
136

Umthandazo wekubonga umusa waSimakadze

1361

136:1
1 Khr. 16:34
2 Khr. 5:13
7:3
Ezra 3:11
Hla. 100:5
106:1
107:1
118:1
Jer. 33:11
Bongani Simakadze, ngobe muhle,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

2

136:2
Dut. 10:17
1 Khor. 8:5
Bongani Nkulunkulu wabonkulunkulu,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

3

136:3
1 Thim. 6:15
Bongani iNkhosi yemakhosi,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

4Nguye yedvwa lowenta

timangaliso letinkhulu,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

5

136:5
Gen. 1:1
Nguye lowenta emazulu

ngekuhlakanipha kwakhe,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

6

136:6
Gen. 1:2,9
Jer. 10:12
51:15
Nguye lowendlala umhlaba

etikwemanti,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

7

136:7-9
Gen. 1:14,16
Wenta tibane letinkhulu,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

8Wenta kutsi lilanga libuse imini,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze,

9nekutsi inyanga netinkhanyeti

kubuse busuku,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

10

136:10
Eks. 12:29
Nguye lowabhubhisa

ematubulo aseGibhithe,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

11

136:11
Eks. 12:41,51
Wahola Israyeli

wamkhipha emkhatsini wawo,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze;

12

136:12
Dut. 4:34
ngesandla lesinemandla

nengalo leyeluliwe,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

13

136:13-15
Eks. 14:21-29
Nguye lowehlukanisa kabili

Lwandle Lolubovu,NgesiHebheru “Lwandle Lwemihlanga”

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

14Wewelisa ema-Israyeli ekhatsi nalo,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

15Wacitsa Faro nemphi yakhe ngalo,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

16Nguye lowahola sive sakhe ehlane,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

17

136:17
Hla. 135:10
Wabhubhisa emakhosi lamakhulu,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

18Wabulala nemakhosi lanemandla,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

19

136:19
Num. 21:21-30
Dut. 2:32
Wabulala Sihoni,

inkhosi yema-Amori,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

20

136:20
Num. 21:31-35
Dut. 3:1
Wabulala na-Ogi,

inkhosi yase-Bhashani,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

21

136:21
Josh. 12:7
Hla. 135:12
Wephana ngelive labo laba lifa,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze,

22laba lifa la-Israyeli,

inceku yakhe,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

23

136:23
Eks. 2:24
3:7
Nguye lowasikhumbula

ekwehlulekeni kwetfu,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

24Wasikhulula etitseni tetfu,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

25

136:25
Hla. 104:27
145:15
Nguye lowondla bonkhe bantfu

netilwane tonkhe,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

26Bongani Nkulunkulu welizulu,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

137

Sililo salababetfunjelwe eBhabhulona

1371Sahlala ngasemifuneli yaseBhabhulona,

sakhala khona nasikhumbula iSiyoni.

2Saphanyeka emahabhu etfu,

etulu eminyetaneni.

3Batfumbi betfu batsi asibahlabelele,

nebagcilati betfu basiphukuta ngekutsi

asihlabele tingoma tekujabula, batsi:

“Ase nisihlabelele lenye

yetingoma tenu taseSiyoni.”

4Singatihlabela kanjani

tingoma taSimakadze

sikulelinye live?

5Nangingakhohlwa wena Jerusalema,

sandla sami sekudla

singamane sishwaphane.

6Shangatsi nelulwimi lwami

lunganamatsela elwangeni lwami,

nangingakhohlwa wena,

ngingayenti iJerusalema

ibe kujabula kwami lokukhulu.

7

137:7
Jer. 49:12
Sil. 4:21
Hez. 25:12
35:2
Oba. 11
Khumbula, Simakadze,

lokwentiwa ngema-Edomu

mzukwana kutfunjwa iJerusalema.

Khumbula kutsi bakusho kanjani kutsi:

“Yibhidliteni!

Yibhidliteni iphele nya!”

8

137:8
Isa. 13:19
Jer. 50:29
51:24
Semb. 18:6
Wena Bhabhulona, uyawubhidlitwa.

Ubusisiwe umuntfu loyawubuyisela kuwe

tento takho lowake watenta kitsi,

9

137:9
Isa. 13:16
loyawubamba tinswane takho

atisacate emadvwaleni.

138

Umthandazo wekubonga umusa weNkhosi

Sihlabelelo saDavide.

1381Ngiyakubonga, wena Simakadze,

ngayo yonkhe inhlitiyo yami;

ngikunika ludvumo

embikwabo bonkhe bonkulunkulu.

2

138:2
2 Sam. 7:21
Hla. 18:49
Ngiyawukhuleka

embikwelithempeli lakho lelingcwele,

ngibonge libito lakho

ngenca yemusa wakho

nekwetsembeka kwakho.

Ngobe libito lakho nelivi lakho

uliphakamisele ngetulu kwako konkhe.

3

138:3
Hla. 86:16
Ngatsi nangikhala kuwe,

wangiva wangiphendvula,

wanginika sibindzi ngekungicinisa.

4

138:4
Hla. 47:9
102:15,22
Onkhe emakhosi emhlaba

ayawukubonga wena, Simakadze,

ngobe awevile emavi akho.

5Ayawuhlabelela wena, Simakadze,

ngobe bukhulu bukhosi baSimakadze.

6

138:6
Luk. 1:48,52
14:11
Nome Simakadze aphakeme kangaka,

uyabanakekela labatitfobako;

kodvwa labatiphakamisako

ubabukela khashane.

7

138:7
Hla. 91:2
Nome sengitungeletwe tinhlupheko,

wena, Simakadze,

uyayiphephisa imphilo yami,

ungivikele elulakeni lwetitsa tami,

unginyomule ngesandla sakho sekudla.

8

138:8
Hla. 57:2
Simakadze uyawusifeza kimi

setsembiso sakhe;

umusa waSimakadze ume

kuze kube phakadze.

Cedzela lomsebenti wakho lowawusungula,

ungawukhohlwa umsebenti

wetandla takho.