Siswati 1996 (SWA96)
137

Sililo salababetfunjelwe eBhabhulona

1371Sahlala ngasemifuneli yaseBhabhulona,

sakhala khona nasikhumbula iSiyoni.

2Saphanyeka emahabhu etfu,

etulu eminyetaneni.

3Batfumbi betfu batsi asibahlabelele,

nebagcilati betfu basiphukuta ngekutsi

asihlabele tingoma tekujabula, batsi:

“Ase nisihlabelele lenye

yetingoma tenu taseSiyoni.”

4Singatihlabela kanjani

tingoma taSimakadze

sikulelinye live?

5Nangingakhohlwa wena Jerusalema,

sandla sami sekudla

singamane sishwaphane.

6Shangatsi nelulwimi lwami

lunganamatsela elwangeni lwami,

nangingakhohlwa wena,

ngingayenti iJerusalema

ibe kujabula kwami lokukhulu.

7

137:7
Jer. 49:12
Sil. 4:21
Hez. 25:12
35:2
Oba. 11
Khumbula, Simakadze,

lokwentiwa ngema-Edomu

mzukwana kutfunjwa iJerusalema.

Khumbula kutsi bakusho kanjani kutsi:

“Yibhidliteni!

Yibhidliteni iphele nya!”

8

137:8
Isa. 13:19
Jer. 50:29
51:24
Semb. 18:6
Wena Bhabhulona, uyawubhidlitwa.

Ubusisiwe umuntfu loyawubuyisela kuwe

tento takho lowake watenta kitsi,

9

137:9
Isa. 13:16
loyawubamba tinswane takho

atisacate emadvwaleni.