Siswati 1996 (SWA96)
135

Ingoma yekudvumisa

1351

135:1
Hla. 113:1
134:1
Haleluya, dvumisani Simakadze!

Dvumisani libito laSimakadze!

Mdvumiseni Simakadze,

nine tinceku takhe,

2nine lenikhonta endlini yaSimakadze

nasemabaleni endlu yaNkulunkulu wetfu.

3

135:3
Hla. 147:1
Dvumisani Simakadze,

ngobe yena muhle.

Hlabelani nidvumise libito lakhe,

ngobe yena unelutsandvo.

4

135:4
Eks. 19:5
Dut. 7:6
Ngobe Simakadze utikhetsele Jakobe

kutsi abe wakhe,

ukhetse Israyeli

kutsi abe lifa lakhe.

5

135:5
Hla. 86:8
97:9
Ngiyati kutsi mkhulu Simakadze,

nekutsi Simakadze wetfu

ungetulu kunabo bonkhe bonkulunkulu.

6

135:6
Hla. 115:3
Konkhe Simakadze lakutsandzako uyakwenta

emazulwini nasemhlabeni,

etilwandle kanye nasekujuleni konkhe.

7

135:7
Jer. 10:13
51:16
Nguye lokhuphula tinkhungu

emikhawulweni yemhlaba.

Wenta imibane ilandzelwe yimvula.

Ukhipha imimoya etingosini takhe.

8

135:8
Eks. 12:29
Nguye lowashaya ematubulo aseGibhithe,

ebantfu kanye newetilwane.

9

135:9
Eks. 7 – 10
Watfumela tibonakaliso netimangaliso,

emkhatsini wakho, wena Gibhithe,

wamelana naFaro

kanye netinceku takhe tonkhe.

10

135:10
Josh. 12:1
Washaya tive letinyenti,

wabulala emakhosi lanemandla.

11

135:11
Num. 21:21
Wabulala Sihoni, inkhosi yema-Amori.

Wabulala Ogi, inkhosi yaseBhashani,

kanye nawo onkhe emakhosi aseKhenani.

12

135:12
Josh. 11:23
Wenta live lawo laba lifa,

walenta lifa laka-Israyeli, sive sakhe.

13

135:13
Hla. 102:12
Simakadze, libito lakho lime

kuze kube phakadze.

Nkhosi, titukulwane ngetitukulwane

tiyawuhlala tikukhumbula.

14

135:14
Dut. 32:26
Simakadze uyawubavikela bantfu bakhe,

ahawukele tinceku takhe.

15

135:15
Hla. 115:4
Tithico tebetive tiyigolide nesiliva,

tingumsebenti wetandla temuntfu.

16Tinemilomo, kodvwa atikhulumi,

tinemehlo, kodvwa atiboni,

17tinetindlebe, kodvwa ativa,

atikwati ngisho nekuphefumula imbala.

18Labo labatentako

bayawufanana nato,

nabo bonkhe labetsembele kuto.

19

135:19
Hla. 118:2
Dvumisani Simakadze,

nine mndeni waka-Israyeli!

Dvumisani Simakadze,

nani mndeni waka-Aroni!

20Dvumisani Simakadze,

nine mndeni wakaLevi,

nani nonkhe, lenesaba Simakadze,

mdvumiseni!

21Akabongwe Simakadze eSiyoni,

yena lohlala eJerusalema.

Akabongwe Simakadze.

136

Umthandazo wekubonga umusa waSimakadze

1361

136:1
1 Khr. 16:34
2 Khr. 5:13
7:3
Ezra 3:11
Hla. 100:5
106:1
107:1
118:1
Jer. 33:11
Bongani Simakadze, ngobe muhle,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

2

136:2
Dut. 10:17
1 Khor. 8:5
Bongani Nkulunkulu wabonkulunkulu,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

3

136:3
1 Thim. 6:15
Bongani iNkhosi yemakhosi,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

4Nguye yedvwa lowenta

timangaliso letinkhulu,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

5

136:5
Gen. 1:1
Nguye lowenta emazulu

ngekuhlakanipha kwakhe,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

6

136:6
Gen. 1:2,9
Jer. 10:12
51:15
Nguye lowendlala umhlaba

etikwemanti,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

7

136:7-9
Gen. 1:14,16
Wenta tibane letinkhulu,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

8Wenta kutsi lilanga libuse imini,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze,

9nekutsi inyanga netinkhanyeti

kubuse busuku,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

10

136:10
Eks. 12:29
Nguye lowabhubhisa

ematubulo aseGibhithe,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

11

136:11
Eks. 12:41,51
Wahola Israyeli

wamkhipha emkhatsini wawo,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze;

12

136:12
Dut. 4:34
ngesandla lesinemandla

nengalo leyeluliwe,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

13

136:13-15
Eks. 14:21-29
Nguye lowehlukanisa kabili

Lwandle Lolubovu,NgesiHebheru “Lwandle Lwemihlanga”

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

14Wewelisa ema-Israyeli ekhatsi nalo,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

15Wacitsa Faro nemphi yakhe ngalo,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

16Nguye lowahola sive sakhe ehlane,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

17

136:17
Hla. 135:10
Wabhubhisa emakhosi lamakhulu,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

18Wabulala nemakhosi lanemandla,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

19

136:19
Num. 21:21-30
Dut. 2:32
Wabulala Sihoni,

inkhosi yema-Amori,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

20

136:20
Num. 21:31-35
Dut. 3:1
Wabulala na-Ogi,

inkhosi yase-Bhashani,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

21

136:21
Josh. 12:7
Hla. 135:12
Wephana ngelive labo laba lifa,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze,

22laba lifa la-Israyeli,

inceku yakhe,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

23

136:23
Eks. 2:24
3:7
Nguye lowasikhumbula

ekwehlulekeni kwetfu,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

24Wasikhulula etitseni tetfu,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

25

136:25
Hla. 104:27
145:15
Nguye lowondla bonkhe bantfu

netilwane tonkhe,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

26Bongani Nkulunkulu welizulu,

ngobe umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

137

Sililo salababetfunjelwe eBhabhulona

1371Sahlala ngasemifuneli yaseBhabhulona,

sakhala khona nasikhumbula iSiyoni.

2Saphanyeka emahabhu etfu,

etulu eminyetaneni.

3Batfumbi betfu batsi asibahlabelele,

nebagcilati betfu basiphukuta ngekutsi

asihlabele tingoma tekujabula, batsi:

“Ase nisihlabelele lenye

yetingoma tenu taseSiyoni.”

4Singatihlabela kanjani

tingoma taSimakadze

sikulelinye live?

5Nangingakhohlwa wena Jerusalema,

sandla sami sekudla

singamane sishwaphane.

6Shangatsi nelulwimi lwami

lunganamatsela elwangeni lwami,

nangingakhohlwa wena,

ngingayenti iJerusalema

ibe kujabula kwami lokukhulu.

7

137:7
Jer. 49:12
Sil. 4:21
Hez. 25:12
35:2
Oba. 11
Khumbula, Simakadze,

lokwentiwa ngema-Edomu

mzukwana kutfunjwa iJerusalema.

Khumbula kutsi bakusho kanjani kutsi:

“Yibhidliteni!

Yibhidliteni iphele nya!”

8

137:8
Isa. 13:19
Jer. 50:29
51:24
Semb. 18:6
Wena Bhabhulona, uyawubhidlitwa.

Ubusisiwe umuntfu loyawubuyisela kuwe

tento takho lowake watenta kitsi,

9

137:9
Isa. 13:16
loyawubamba tinswane takho

atisacate emadvwaleni.