Siswati 1996 (SWA96)
135

Ingoma yekudvumisa

1351

135:1
Hla. 113:1
134:1
Haleluya, dvumisani Simakadze!

Dvumisani libito laSimakadze!

Mdvumiseni Simakadze,

nine tinceku takhe,

2nine lenikhonta endlini yaSimakadze

nasemabaleni endlu yaNkulunkulu wetfu.

3

135:3
Hla. 147:1
Dvumisani Simakadze,

ngobe yena muhle.

Hlabelani nidvumise libito lakhe,

ngobe yena unelutsandvo.

4

135:4
Eks. 19:5
Dut. 7:6
Ngobe Simakadze utikhetsele Jakobe

kutsi abe wakhe,

ukhetse Israyeli

kutsi abe lifa lakhe.

5

135:5
Hla. 86:8
97:9
Ngiyati kutsi mkhulu Simakadze,

nekutsi Simakadze wetfu

ungetulu kunabo bonkhe bonkulunkulu.

6

135:6
Hla. 115:3
Konkhe Simakadze lakutsandzako uyakwenta

emazulwini nasemhlabeni,

etilwandle kanye nasekujuleni konkhe.

7

135:7
Jer. 10:13
51:16
Nguye lokhuphula tinkhungu

emikhawulweni yemhlaba.

Wenta imibane ilandzelwe yimvula.

Ukhipha imimoya etingosini takhe.

8

135:8
Eks. 12:29
Nguye lowashaya ematubulo aseGibhithe,

ebantfu kanye newetilwane.

9

135:9
Eks. 7 – 10
Watfumela tibonakaliso netimangaliso,

emkhatsini wakho, wena Gibhithe,

wamelana naFaro

kanye netinceku takhe tonkhe.

10

135:10
Josh. 12:1
Washaya tive letinyenti,

wabulala emakhosi lanemandla.

11

135:11
Num. 21:21
Wabulala Sihoni, inkhosi yema-Amori.

Wabulala Ogi, inkhosi yaseBhashani,

kanye nawo onkhe emakhosi aseKhenani.

12

135:12
Josh. 11:23
Wenta live lawo laba lifa,

walenta lifa laka-Israyeli, sive sakhe.

13

135:13
Hla. 102:12
Simakadze, libito lakho lime

kuze kube phakadze.

Nkhosi, titukulwane ngetitukulwane

tiyawuhlala tikukhumbula.

14

135:14
Dut. 32:26
Simakadze uyawubavikela bantfu bakhe,

ahawukele tinceku takhe.

15

135:15
Hla. 115:4
Tithico tebetive tiyigolide nesiliva,

tingumsebenti wetandla temuntfu.

16Tinemilomo, kodvwa atikhulumi,

tinemehlo, kodvwa atiboni,

17tinetindlebe, kodvwa ativa,

atikwati ngisho nekuphefumula imbala.

18Labo labatentako

bayawufanana nato,

nabo bonkhe labetsembele kuto.

19

135:19
Hla. 118:2
Dvumisani Simakadze,

nine mndeni waka-Israyeli!

Dvumisani Simakadze,

nani mndeni waka-Aroni!

20Dvumisani Simakadze,

nine mndeni wakaLevi,

nani nonkhe, lenesaba Simakadze,

mdvumiseni!

21Akabongwe Simakadze eSiyoni,

yena lohlala eJerusalema.

Akabongwe Simakadze.