Siswati 1996 (SWA96)
132

Umthandazo wekucela tibusiso ethempelini

Ingoma yekuya emikhosini.

1321

132:1
Hla. 56:8
Yebo, Simakadze, khumbula Davide,

kanye nato tonkhe tinhlupheko takhe.

2Khumbula tifungo takhe kuSimakadze,

netetsembiso latenta

kuSomandla waJakobe nakatsi:

3“Ngingeke ngingene endlini yami,

nome ngicambalale nasembhedzeni wami,

4

132:4
2 Sam. 7:2
1 Khr. 17:1
nemehlo ami ngingeke ngiwanike butfongo,

netinkhophe tami kwetela,

5

132:5
Imis. 7:46
ngingakamtfoleli Simakadze indzawo,

ngakhe likhaya laSomandla waJakobe.”

6

132:6-10
2 Khr. 6:41-42
Seva ngelibhokisi lesivumelwane

ngesikhatsi siseBhetlehema,

salikhandza kulaseJeyarimu.

7

132:7
Hla. 122:1
Asambe siye lapho ahlala khona,

siyewukhonta esenabelweni

setinyawo takhe.

8

132:8
Num. 10:35
2 Khr. 6:41
Phakama, Simakadze,

uye endzaweni yakho yekuphumula,

wena nelibhokisi lesivumelwane sakho,

lelingumfanekiso wemandla akho.

9Baphristi bakho abembatse kulunga,

labangcwele bakho bahlabele ngekwetsaba.

10

132:10
Hla. 18:50
Ngenca yaDavide, inceku yakho,

ungamfulatseli umgcotjwa wakho.

11

132:11
2 Sam. 7:12-16
1 Khr. 17:11-14
Hla. 89:3-4
Imis. 2:30
Simakadze wafunga kuDavide,

wenta sifungo langeke ajike kuso, watsi:

“Lomunye wemadvodzana akho

ngiyawumenta abe yinkhosi emvakwakho.

12Nangabe bantfwabakho

bagcina sivumelwane sami netimiso tami

lengiyawubafundzisa tona,

nebantfwababo futsi

bayawuhlala esihlalweni sakho sebukhosi,

kuze kube phakadze.”

13Ngobe Simakadze uyikhetsile iSiyoni,

kutsi ibe likhaya lakhe, watsi:

14

132:14
Hla. 68:16
“Lena yindzawo yami yekuphumula,

ngiyawuhlala kuyo phakadze naphakadze;

lena yindzawo lengifuna kuyibusa.

15Ngiyawuyibusisa ngako konkhe lekudzingako;

ngesutsise timphuya tayo ngekudla.

16

132:16
Isa. 61:6,10
Baphristi bayo ngiyawubembatsisa

ngensindziso,

labangcwele bayo bahlabele ngekujabula.

17

132:17
1 Khos. 11:36
Hla. 18:28
Luk. 1:69
2:32
Ngiyawuvusa lomunye

wetitukulwane taDavide,

ngimente abe yinkhosi lenkhulu.

Umgcotjwa wami ngimlungiselele sibane,

kutsi bukhosi bakhe bukhanye njalo.

18Titsa takhe ngiyawutembesa ngelihlazo,

kodvwa umbuso wakhe

uyawuphumelela uchume.”