Siswati 1996 (SWA96)
131

Kudvudvuteka njengemntfwana kuSimakadze

Ingoma yaDavide yekuya emikhosini.

1311

131:1
Hla. 101:5
Simakadze, inhlitiyo yami ayitigabatisi,

nemehlo ami akaphakanyiswa ngumgcabho.

Angitilibatisi ngetintfo

letibonakala titinkhulu kimi

nome letisimangaliso kakhulu kimi.

2Umphefumulo wami wenelisekile kuwe;

njengemntfwana lolunyulwe kunina,

unjalo umphefumulo wami kimi.

3Israyeli yetsembela kuSimakadze,

kusukela manje kuze kube phakadze.