Siswati 1996 (SWA96)
129

Umthandazo wekucela kutsi titsa teSiyoni ticitfwe

Ingoma yekuya emikhosini.

1291“Bangihlupha kwasebusheni bami,”

akasho njalo Israyeli atsi:

2“Bangihlupha kwasebusheni bami,

kodvwa abazange bangehlule.

3

129:3
Taga 5:18
Isa. 51:23
Hez. 19:10
Balimi babelima emhlane wami,

bembe lemikhulu imisele.

4Kodvwa Simakadze ulungile,

utijubile tindilimo talababi

lababengibophe ngato.”

5Shangatsi bonkhe labatondza Siyoni,

bangancandvwa bahlazekile.

6

129:6
2 Khos. 19:26
Isa. 37:27
Shangatsi bangafanana netjani

lobumila etikwetindlu,

bubune busengakakhuli.

7Kute nalobuvunako, abubutse,

nome lobetfwala ngetitfungo.

8

129:8
Rut. 2:4
Nalabendlulako abayiwusho

ngisho nekutsi:

“Shangatsi Simakadze anganibusisa.

Sinibusisa ngelibito laSimakadze.”

130

Kwetsemba kuhlengwa nguNkulunkulu (Sihlabelelo sesitfupha sekutisola)

Ingoma yekuya emikhosini.

1301

130:1
Hla. 69:1
88:6
Nangisekujuleni kwetinhlupheko,

ngikhala kuwe, Simakadze.

2Vani kukhala kwami, Simakadze,

ngive nangicela lusito kuwe.

3

130:3
Jobe 9:2
Hla. 143:2
Kube wena, Simakadze,

bewusibalela tono tetfu,

ngubani labengaphunyula, angalahlwa?

4

130:4
Dan. 9:9
Kodvwa wena uyasitsetselela,

kuze sitewuhlala ngekukwesaba.

5Lusito lwaSimakadze,

ngilubheke ngalabovu,

umphefumulo wami uyawumlindzela.

Ngiyaletsemba livi lakhe.

6Umphefumulo wami ubheke Simakadze

ngemehlo labovu.

Ngimlindzele kwengca bomantjingelane

nabalindzele kudzabuka kwekusa,

yebo, kwendlula bomantjingelane

nabalindzele kudzabuka kwekusa.

7

130:7
2 Sam. 24:14
Israyeli, yetsembela kuSimakadze,

ngobe umusa ukuSimakadze

nekukhululwa sibili kukuye.

8

130:8
Mat. 1:21
Thit. 2:14
Nguye lotawuhlenga baka-Israyeli

abephule etonweni tabo tonkhe.

131

Kudvudvuteka njengemntfwana kuSimakadze

Ingoma yaDavide yekuya emikhosini.

1311

131:1
Hla. 101:5
Simakadze, inhlitiyo yami ayitigabatisi,

nemehlo ami akaphakanyiswa ngumgcabho.

Angitilibatisi ngetintfo

letibonakala titinkhulu kimi

nome letisimangaliso kakhulu kimi.

2Umphefumulo wami wenelisekile kuwe;

njengemntfwana lolunyulwe kunina,

unjalo umphefumulo wami kimi.

3Israyeli yetsembela kuSimakadze,

kusukela manje kuze kube phakadze.