Siswati 1996 (SWA96)
129

Umthandazo wekucela kutsi titsa teSiyoni ticitfwe

Ingoma yekuya emikhosini.

1291“Bangihlupha kwasebusheni bami,”

akasho njalo Israyeli atsi:

2“Bangihlupha kwasebusheni bami,

kodvwa abazange bangehlule.

3

129:3
Taga 5:18
Isa. 51:23
Hez. 19:10
Balimi babelima emhlane wami,

bembe lemikhulu imisele.

4Kodvwa Simakadze ulungile,

utijubile tindilimo talababi

lababengibophe ngato.”

5Shangatsi bonkhe labatondza Siyoni,

bangancandvwa bahlazekile.

6

129:6
2 Khos. 19:26
Isa. 37:27
Shangatsi bangafanana netjani

lobumila etikwetindlu,

bubune busengakakhuli.

7Kute nalobuvunako, abubutse,

nome lobetfwala ngetitfungo.

8

129:8
Rut. 2:4
Nalabendlulako abayiwusho

ngisho nekutsi:

“Shangatsi Simakadze anganibusisa.

Sinibusisa ngelibito laSimakadze.”