Siswati 1996 (SWA96)
128

Kubusiswa kwalowo lowesaba Nkulunkulu

Ingoma yekuya emikhosini.

1281

128:1
Hla. 112:1
119:1
Babusiswe labo labesaba Nkulunkulu,

labo labahamba ngetindlela takhe.

2Uyawudla titfukutfuku takho,

ube nenhlanhla nemphumelelo.

3Umkakho uyawufanana nemvini lotselako

nasahleti endlini yakho,

bantfwabakho

babe njengemahlumela emncumo

nase bahleti etafuleni lakho.

4Ibusiswa kanjalo-ke,

indvodza leyesaba Nkulunkulu.

5

128:5
Hla. 134:3
Shangatsi Nkulunkulu angakubusisa aseSiyoni,

shangatsi ungabona kuchuma kweJerusalema

emphilweni yakho yonkhe.

6

128:6
Jobe 42:16
Gal. 6:16
Shangatsi ungaphila uze ukhokhobe,

uze ubone nebatukulu bakho.

Kuthula akube na-Israyeli.