Siswati 1996 (SWA96)
127

Imphumelelo ichamuka kuNkulunkulu

Ingoma yaSolomoni yekuya emikhosini.

1271

127:1
Hla. 121:3
1 Khor. 3:7
Indlu nayingakhiwa nguNkulunkulu,

basebentela lite labo labayakhako.

Lidolobha nalingagadvwa nguNkulunkulu,

basebentela lite labo labaligadzako.

2

127:2
Taga 10:22
Mat. 6:25
Kulite kini

kuvuka ekuseni nephute nekulala,

nidle nekudla kwekuhlupheka,

ngobe Nkulunkulu uyamupha

lotsandzekako wakhe ebusuku aselele.

3

127:3
Gen. 48:9
Bantfwana balifa leliphuma kuSimakadze,

basibusiso lesivela kuye.

4Bantfwana bebusha

banjengemicibisholo

lesesandleni selichawe.

5Ibusisiwe indvodza,

lemgodla wayo ugcwele

imicibisholo lenjalo.

Bangeke bahlazeke

nabamelene netitsa tabo

emasangweni ekwehlulela.

128

Kubusiswa kwalowo lowesaba Nkulunkulu

Ingoma yekuya emikhosini.

1281

128:1
Hla. 112:1
119:1
Babusiswe labo labesaba Nkulunkulu,

labo labahamba ngetindlela takhe.

2Uyawudla titfukutfuku takho,

ube nenhlanhla nemphumelelo.

3Umkakho uyawufanana nemvini lotselako

nasahleti endlini yakho,

bantfwabakho

babe njengemahlumela emncumo

nase bahleti etafuleni lakho.

4Ibusiswa kanjalo-ke,

indvodza leyesaba Nkulunkulu.

5

128:5
Hla. 134:3
Shangatsi Nkulunkulu angakubusisa aseSiyoni,

shangatsi ungabona kuchuma kweJerusalema

emphilweni yakho yonkhe.

6

128:6
Jobe 42:16
Gal. 6:16
Shangatsi ungaphila uze ukhokhobe,

uze ubone nebatukulu bakho.

Kuthula akube na-Israyeli.

129

Umthandazo wekucela kutsi titsa teSiyoni ticitfwe

Ingoma yekuya emikhosini.

1291“Bangihlupha kwasebusheni bami,”

akasho njalo Israyeli atsi:

2“Bangihlupha kwasebusheni bami,

kodvwa abazange bangehlule.

3

129:3
Taga 5:18
Isa. 51:23
Hez. 19:10
Balimi babelima emhlane wami,

bembe lemikhulu imisele.

4Kodvwa Simakadze ulungile,

utijubile tindilimo talababi

lababengibophe ngato.”

5Shangatsi bonkhe labatondza Siyoni,

bangancandvwa bahlazekile.

6

129:6
2 Khos. 19:26
Isa. 37:27
Shangatsi bangafanana netjani

lobumila etikwetindlu,

bubune busengakakhuli.

7Kute nalobuvunako, abubutse,

nome lobetfwala ngetitfungo.

8

129:8
Rut. 2:4
Nalabendlulako abayiwusho

ngisho nekutsi:

“Shangatsi Simakadze anganibusisa.

Sinibusisa ngelibito laSimakadze.”