Siswati 1996 (SWA96)
126

Sekubonga kuhlengwa

Ingoma yekuya emikhosini.

1261

126:1
Hla. 14:7
Kwakungatsi siyabhudza

tsine batfunjwa baseSiyoni,

ngesikhatsi Nkulunkulu

asibuyisela eJerusalema.

2

126:2
Jobe 8:21
Sahleka safa,

sahlabela tingoma tenjabulo.

Tive letibomakhelwane tatsi:

“Nkulunkulu ubentele

tintfo letinkhulu.”

3Vele, Nkulunkulu usentele

tintfo letinkhulu,

sajabula.

4Simakadze,

sibuyisele eveni lakitsi,

njengobe nemvula ibuyisela emanti

etihosheni temifula.

5

126:5
Mat. 5:4
Luk. 6:21
Labo labahlanyela ngetinyembeti

bayawuvuna ngekujabula.

6

126:6
Isa. 35:10
Bantfu labahamba bakhala

betfwele inhlanyelo yekuhlanyela,

bayawufika ekhaya bampompoloza ngenjabulo,

baphetse tinyandza tesivuno.