Siswati 1996 (SWA96)
125

Siphephelo sesive saNkulunkulu

Ingoma yekuya emikhosini.

1251

125:1
Hla. 34:7
46:5
Labo labetsembele kuSimakadze

bafanana neNtsaba iSiyoni,

lengeke itanyatanyiswe,

kodvwa leyawuma

kuze kube phakadze.

2Njengobe tintsaba tihace iJerusalema,

kanjalo Simakadze uhace sive sakhe,

kusukela manje kuze kube phakadze.

3

125:3
Isa. 14:5
Umbuso walababi ungeke ubuse

eveni lalabalungile,

funa nalabalungile

bese benta lokubi.

4Simakadze, yenta lokuhle

kulabo labalungile,

bona labo labacotfo ngenhlitiyo.

5

125:5
Gal. 6:16
Kodvwa labaphambukela

etindleleni tabo letimagiligombo

Simakadze uyawubacosha

kanye nalabenta lokubi.

Kuthula akube ku-Israyeli!

126

Sekubonga kuhlengwa

Ingoma yekuya emikhosini.

1261

126:1
Hla. 14:7
Kwakungatsi siyabhudza

tsine batfunjwa baseSiyoni,

ngesikhatsi Nkulunkulu

asibuyisela eJerusalema.

2

126:2
Jobe 8:21
Sahleka safa,

sahlabela tingoma tenjabulo.

Tive letibomakhelwane tatsi:

“Nkulunkulu ubentele

tintfo letinkhulu.”

3Vele, Nkulunkulu usentele

tintfo letinkhulu,

sajabula.

4Simakadze,

sibuyisele eveni lakitsi,

njengobe nemvula ibuyisela emanti

etihosheni temifula.

5

126:5
Mat. 5:4
Luk. 6:21
Labo labahlanyela ngetinyembeti

bayawuvuna ngekujabula.

6

126:6
Isa. 35:10
Bantfu labahamba bakhala

betfwele inhlanyelo yekuhlanyela,

bayawufika ekhaya bampompoloza ngenjabulo,

baphetse tinyandza tesivuno.

127

Imphumelelo ichamuka kuNkulunkulu

Ingoma yaSolomoni yekuya emikhosini.

1271

127:1
Hla. 121:3
1 Khor. 3:7
Indlu nayingakhiwa nguNkulunkulu,

basebentela lite labo labayakhako.

Lidolobha nalingagadvwa nguNkulunkulu,

basebentela lite labo labaligadzako.

2

127:2
Taga 10:22
Mat. 6:25
Kulite kini

kuvuka ekuseni nephute nekulala,

nidle nekudla kwekuhlupheka,

ngobe Nkulunkulu uyamupha

lotsandzekako wakhe ebusuku aselele.

3

127:3
Gen. 48:9
Bantfwana balifa leliphuma kuSimakadze,

basibusiso lesivela kuye.

4Bantfwana bebusha

banjengemicibisholo

lesesandleni selichawe.

5Ibusisiwe indvodza,

lemgodla wayo ugcwele

imicibisholo lenjalo.

Bangeke bahlazeke

nabamelene netitsa tabo

emasangweni ekwehlulela.