Siswati 1996 (SWA96)
123

Umthandazo wekucela sihawu

Ingoma yekuya emikhosini.

1231

123:1
Hla. 3:4
Ngiphakamisela emehlo ami ngakuwe,

wena lohleti ebukhosini bakho ezulwini.

2Yebo, njengobe inceku

yencike enkhosini yayo,

nanjengobe umzanyana

encike kumphatsi wakhe,

natsi-ke sincike kuSimakadze,

longuNkulunkulu wetfu,

aze abe nesihawu kitsi.

3Sihawukele, Simakadze, sihawukele,

ngobe sesiphetfwe ngensila,

kwaze kwendlula.

4

123:4
Jobe 12:4
Umphefumulo wetfu ukhatsele kakhulu

kweyiwa ngulabanjingile,

nakwedzelelwa ngulabatigabatisako.

124

Yekubonga kukhululwa etitseni

Ingoma yaDavide yekuya emikhosini.

1241“Kube Simakadze abengekho ngakitsi

ngabe siseyini nje?”

akasho njalo Israyeli.

2

124:2
Rom. 8:31
“Kube Simakadze abengekho ngakitsi

ngesikhatsi bantfu basihlasela,

3

124:3
Hla. 94:17
ngabe basigwinye siva

ngekuvutsa kwelulaka lwabo;

4emanti ngabe asimbonyile,

sikhukhula ngabe sengce natsi,

5

124:5
Hla. 69:15
ngabe tikhukhula tisikhukhulile.”

6Akabongwe Simakadze,

longazange avume

kutsi titsa tetfu tisibulale.

7Siphunyule njengenyoni

iphunyula elugibeni lwebaciphi.

Tingibe utidzabulile, saphunyula.

8

124:8
Hla. 121:2
146:5
Lusito lwetfu lusegameni laSimakadze

lowente lizulu nemhlaba.

125

Siphephelo sesive saNkulunkulu

Ingoma yekuya emikhosini.

1251

125:1
Hla. 34:7
46:5
Labo labetsembele kuSimakadze

bafanana neNtsaba iSiyoni,

lengeke itanyatanyiswe,

kodvwa leyawuma

kuze kube phakadze.

2Njengobe tintsaba tihace iJerusalema,

kanjalo Simakadze uhace sive sakhe,

kusukela manje kuze kube phakadze.

3

125:3
Isa. 14:5
Umbuso walababi ungeke ubuse

eveni lalabalungile,

funa nalabalungile

bese benta lokubi.

4Simakadze, yenta lokuhle

kulabo labalungile,

bona labo labacotfo ngenhlitiyo.

5

125:5
Gal. 6:16
Kodvwa labaphambukela

etindleleni tabo letimagiligombo

Simakadze uyawubacosha

kanye nalabenta lokubi.

Kuthula akube ku-Israyeli!