Siswati 1996 (SWA96)
122

Umthandazo wekucela kuthula kweJerusalema

Ingoma yaDavide yekuya emikhosini.

1221

122:1
Hla. 42:2
84:1
Ngajabula ngesikhatsi batsi kimi:

“Asambe siye endlini yaSimakadze.”

2Sesime emkhatsini

wemasango akho, Jerusalema!

3

122:3
Hla. 48:12
IJerusalema lidolobha

lelakheke kahle lavivaniswa.

4

122:4
Eks. 23:17
Ngulapho ikhuphukela khona

imindeni yaSimakadze,

iyewudvumisa Nkulunkulu,

njengobe yena ayala Israyeli.

5

122:5
Dut. 17:8
2 Sam. 8:15
Ngulapho kuhlala khona

tihlalo tebukhosi tekwehlulela,

tihlalo tebukhosi tendlu yaDavide.

6Thandazelani kutsi

kube nekuthula eJerusalema:

“Shangatsi bangaphumelela

babe nenhlanhla,

bantfu labatsandza wena, Jerusalema.

7Akube nekuthula

ngekhatsi kwetindvonga takho,

kube nekuphepha etigodlweni takho.”

8Ngenca yebazalwane bami

nebangani bami ngitsi:

“Kuthula akwandze ngekhatsi kwakho.”

9Ngenca yendlu yaSimakadze,

Nkulunkulu wetfu,

ngikucelela inchubekelaphambili.

123

Umthandazo wekucela sihawu

Ingoma yekuya emikhosini.

1231

123:1
Hla. 3:4
Ngiphakamisela emehlo ami ngakuwe,

wena lohleti ebukhosini bakho ezulwini.

2Yebo, njengobe inceku

yencike enkhosini yayo,

nanjengobe umzanyana

encike kumphatsi wakhe,

natsi-ke sincike kuSimakadze,

longuNkulunkulu wetfu,

aze abe nesihawu kitsi.

3Sihawukele, Simakadze, sihawukele,

ngobe sesiphetfwe ngensila,

kwaze kwendlula.

4

123:4
Jobe 12:4
Umphefumulo wetfu ukhatsele kakhulu

kweyiwa ngulabanjingile,

nakwedzelelwa ngulabatigabatisako.

124

Yekubonga kukhululwa etitseni

Ingoma yaDavide yekuya emikhosini.

1241“Kube Simakadze abengekho ngakitsi

ngabe siseyini nje?”

akasho njalo Israyeli.

2

124:2
Rom. 8:31
“Kube Simakadze abengekho ngakitsi

ngesikhatsi bantfu basihlasela,

3

124:3
Hla. 94:17
ngabe basigwinye siva

ngekuvutsa kwelulaka lwabo;

4emanti ngabe asimbonyile,

sikhukhula ngabe sengce natsi,

5

124:5
Hla. 69:15
ngabe tikhukhula tisikhukhulile.”

6Akabongwe Simakadze,

longazange avume

kutsi titsa tetfu tisibulale.

7Siphunyule njengenyoni

iphunyula elugibeni lwebaciphi.

Tingibe utidzabulile, saphunyula.

8

124:8
Hla. 121:2
146:5
Lusito lwetfu lusegameni laSimakadze

lowente lizulu nemhlaba.