Siswati 1996 (SWA96)
122

Umthandazo wekucela kuthula kweJerusalema

Ingoma yaDavide yekuya emikhosini.

1221

122:1
Hla. 42:2
84:1
Ngajabula ngesikhatsi batsi kimi:

“Asambe siye endlini yaSimakadze.”

2Sesime emkhatsini

wemasango akho, Jerusalema!

3

122:3
Hla. 48:12
IJerusalema lidolobha

lelakheke kahle lavivaniswa.

4

122:4
Eks. 23:17
Ngulapho ikhuphukela khona

imindeni yaSimakadze,

iyewudvumisa Nkulunkulu,

njengobe yena ayala Israyeli.

5

122:5
Dut. 17:8
2 Sam. 8:15
Ngulapho kuhlala khona

tihlalo tebukhosi tekwehlulela,

tihlalo tebukhosi tendlu yaDavide.

6Thandazelani kutsi

kube nekuthula eJerusalema:

“Shangatsi bangaphumelela

babe nenhlanhla,

bantfu labatsandza wena, Jerusalema.

7Akube nekuthula

ngekhatsi kwetindvonga takho,

kube nekuphepha etigodlweni takho.”

8Ngenca yebazalwane bami

nebangani bami ngitsi:

“Kuthula akwandze ngekhatsi kwakho.”

9Ngenca yendlu yaSimakadze,

Nkulunkulu wetfu,

ngikucelela inchubekelaphambili.