Siswati 1996 (SWA96)
121

Nkulunkulu ungumlondvoloti wakho

Ingoma yekuya emikhosini.

1211

121:1
Hla. 3:4
123:1
Ngiphakamisela emehlo ami etintsabeni;

lusito lwami luyawuchamuka kuphi?

2

121:2
2 Khr. 20:12
Hla. 124:8
Lusito lwami luchamuka kuSimakadze

lowenta lizulu nemhlaba.

3

121:3
Hla. 127:1
Angeke avume

kutsi lunyawo lwakho lushelele,

lowo longumlondvoloti wakho aketeli.

4Ngempela

lowo longumlondvoloti waka-Israyeli

aketeli, akalali.

5

121:5
Hla. 91:4
Simakadze ngumlondvoloti wakho,

ungumtfunti wakho

esandleni sakho sekudla.

6Lilanga lingeke likubhadlise emini

nenyanga ebusuku.

7Simakadze uyawukuvikela

kuko konkhe lokubi,

alondvolote imphilo yakho.

8

121:8
Dut. 28:6
Simakadze uyawulondvolota

kuphuma kwakho nekungena kwakho,

kusukela manje kuze kube phakadze.

122

Umthandazo wekucela kuthula kweJerusalema

Ingoma yaDavide yekuya emikhosini.

1221

122:1
Hla. 42:2
84:1
Ngajabula ngesikhatsi batsi kimi:

“Asambe siye endlini yaSimakadze.”

2Sesime emkhatsini

wemasango akho, Jerusalema!

3

122:3
Hla. 48:12
IJerusalema lidolobha

lelakheke kahle lavivaniswa.

4

122:4
Eks. 23:17
Ngulapho ikhuphukela khona

imindeni yaSimakadze,

iyewudvumisa Nkulunkulu,

njengobe yena ayala Israyeli.

5

122:5
Dut. 17:8
2 Sam. 8:15
Ngulapho kuhlala khona

tihlalo tebukhosi tekwehlulela,

tihlalo tebukhosi tendlu yaDavide.

6Thandazelani kutsi

kube nekuthula eJerusalema:

“Shangatsi bangaphumelela

babe nenhlanhla,

bantfu labatsandza wena, Jerusalema.

7Akube nekuthula

ngekhatsi kwetindvonga takho,

kube nekuphepha etigodlweni takho.”

8Ngenca yebazalwane bami

nebangani bami ngitsi:

“Kuthula akwandze ngekhatsi kwakho.”

9Ngenca yendlu yaSimakadze,

Nkulunkulu wetfu,

ngikucelela inchubekelaphambili.

123

Umthandazo wekucela sihawu

Ingoma yekuya emikhosini.

1231

123:1
Hla. 3:4
Ngiphakamisela emehlo ami ngakuwe,

wena lohleti ebukhosini bakho ezulwini.

2Yebo, njengobe inceku

yencike enkhosini yayo,

nanjengobe umzanyana

encike kumphatsi wakhe,

natsi-ke sincike kuSimakadze,

longuNkulunkulu wetfu,

aze abe nesihawu kitsi.

3Sihawukele, Simakadze, sihawukele,

ngobe sesiphetfwe ngensila,

kwaze kwendlula.

4

123:4
Jobe 12:4
Umphefumulo wetfu ukhatsele kakhulu

kweyiwa ngulabanjingile,

nakwedzelelwa ngulabatigabatisako.