Siswati 1996 (SWA96)
120

Umthandazo wekucela lusito

Ingoma yekuya emikhosini.

1201Nangisekuhluphekeni,

ngiyakhala kuSimakadze,

yena angiphendvule.

2Simakadze, ngisindzise

kulabangicalela emanga nakubakhohlisi.

3

120:3
Jak. 3:5
Nine labacala emanga,

Nkulunkulu uyakwentani kini?

Uyawunijezisa kanjani?

4

120:4
Hla. 11:2
52:1
57:4
59:7
Niyawujeziswa ngemicibisholo

lekhaliphako yemphi;

nijeziswe nangemlilo wemalahle embondvo.

5Maye kimi,

lengingumchamuki lapha kaMesheki,

ngihlala emathendeni akaKhedari.

6Sengihleti kakhulu, kwaze kwengca,

emkhatsini walabatondza kuthula.

7Mine ngitsandza lucolo nekuthula,

kodvwa nangitsi ngiyakhuluma nje,

bavuka indlwabane.

121

Nkulunkulu ungumlondvoloti wakho

Ingoma yekuya emikhosini.

1211

121:1
Hla. 3:4
123:1
Ngiphakamisela emehlo ami etintsabeni;

lusito lwami luyawuchamuka kuphi?

2

121:2
2 Khr. 20:12
Hla. 124:8
Lusito lwami luchamuka kuSimakadze

lowenta lizulu nemhlaba.

3

121:3
Hla. 127:1
Angeke avume

kutsi lunyawo lwakho lushelele,

lowo longumlondvoloti wakho aketeli.

4Ngempela

lowo longumlondvoloti waka-Israyeli

aketeli, akalali.

5

121:5
Hla. 91:4
Simakadze ngumlondvoloti wakho,

ungumtfunti wakho

esandleni sakho sekudla.

6Lilanga lingeke likubhadlise emini

nenyanga ebusuku.

7Simakadze uyawukuvikela

kuko konkhe lokubi,

alondvolote imphilo yakho.

8

121:8
Dut. 28:6
Simakadze uyawulondvolota

kuphuma kwakho nekungena kwakho,

kusukela manje kuze kube phakadze.

122

Umthandazo wekucela kuthula kweJerusalema

Ingoma yaDavide yekuya emikhosini.

1221

122:1
Hla. 42:2
84:1
Ngajabula ngesikhatsi batsi kimi:

“Asambe siye endlini yaSimakadze.”

2Sesime emkhatsini

wemasango akho, Jerusalema!

3

122:3
Hla. 48:12
IJerusalema lidolobha

lelakheke kahle lavivaniswa.

4

122:4
Eks. 23:17
Ngulapho ikhuphukela khona

imindeni yaSimakadze,

iyewudvumisa Nkulunkulu,

njengobe yena ayala Israyeli.

5

122:5
Dut. 17:8
2 Sam. 8:15
Ngulapho kuhlala khona

tihlalo tebukhosi tekwehlulela,

tihlalo tebukhosi tendlu yaDavide.

6Thandazelani kutsi

kube nekuthula eJerusalema:

“Shangatsi bangaphumelela

babe nenhlanhla,

bantfu labatsandza wena, Jerusalema.

7Akube nekuthula

ngekhatsi kwetindvonga takho,

kube nekuphepha etigodlweni takho.”

8Ngenca yebazalwane bami

nebangani bami ngitsi:

“Kuthula akwandze ngekhatsi kwakho.”

9Ngenca yendlu yaSimakadze,

Nkulunkulu wetfu,

ngikucelela inchubekelaphambili.