Siswati 1996 (SWA96)
121

Nkulunkulu ungumlondvoloti wakho

Ingoma yekuya emikhosini.

1211

121:1
Hla. 3:4
123:1
Ngiphakamisela emehlo ami etintsabeni;

lusito lwami luyawuchamuka kuphi?

2

121:2
2 Khr. 20:12
Hla. 124:8
Lusito lwami luchamuka kuSimakadze

lowenta lizulu nemhlaba.

3

121:3
Hla. 127:1
Angeke avume

kutsi lunyawo lwakho lushelele,

lowo longumlondvoloti wakho aketeli.

4Ngempela

lowo longumlondvoloti waka-Israyeli

aketeli, akalali.

5

121:5
Hla. 91:4
Simakadze ngumlondvoloti wakho,

ungumtfunti wakho

esandleni sakho sekudla.

6Lilanga lingeke likubhadlise emini

nenyanga ebusuku.

7Simakadze uyawukuvikela

kuko konkhe lokubi,

alondvolote imphilo yakho.

8

121:8
Dut. 28:6
Simakadze uyawulondvolota

kuphuma kwakho nekungena kwakho,

kusukela manje kuze kube phakadze.