Siswati 1996 (SWA96)
11

Kwetsembela kuSimakadze

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

111KuSimakadze ngitfole siphephelo.

Pho, ngabe ningeluleka njani nanitsi:

“Ndizela entsabeni njengenyoni!

2

11:2
Hla. 64:3
Ase ubuke nje kutsi

lababi babhace ebumnyameni

lapho bantsala butjoki khona,

baciphe imicibisholo yabo kubo,

khona batewudubula labacotfo ngenhlitiyo.

3Nangabe tisekelo setibhidlitwa,

lolungile angenta njani?”

4

11:4
Isa. 66:1
Hab. 2:20
Mat. 5:34
Simakadze usethempelini lakhe lelingcwele,

sihlalo sebukhosi saSimakadze sisezulwini,

emehlo akhe ayacaphela,

emehlo akhe avivinya bantfu emhlabeni.

5

11:5
Hla. 5:4
Simakadze uyamvivinya lolungile,

kodvwa uyamtondza lomubi

nalotsandza budlova.

6

11:6
Gen. 19:24
Dut. 29:23
Hez. 38:22
Lababi uyawubehlisela imvula

yemalahle lavutsako nesibabule,

abajezise ngemoya lohhusha kabuhlungu.

7

11:7
Hla. 33:5
Simakadze ulungile,

utsandza tento letinhle,

labalungile bayawububona buso bakhe.

12

Umthandazo wekucela kuphephiswa kulababi

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngemintjingo ngendlela yeshiminithi.

121

12:1
Isa. 57:1
Mik. 7:2
Awu, Simakadze, sisindzise!

Sekute bantfu labacotfo,

ngobe labetsembekile sebanyamalele.

2Bantfu bayayengana la emhlabeni,

tilimi tabo tisheleliswa ngemanga,

inkhulumo yabo imphacambili.

3

12:3
Hla. 5:6
Shangatsi Simakadze angatihhumbula

letindzebe letitigabatisa kakhulu,

ajube lulwimi loluncemphetako.

4

12:4
Eks. 5:2
Shangatsi Simakadze angabajuba tilwimi

laba labakhuluma bachoshe batsi:

“Sigabe ngelulwimi lwetfu sitawutikhulumela,

iphi leyo nkhosi lengasikhona tsine?”

5

12:5
Hla. 10:17
Simakadze-ke yena utsi:

“Njengobe timphuya setichwagiwe,

nanjengobe tihlupheki timpintjekile,

ngitakuta ngimephule lowo lofuna lusito,

bese ngimbeka endzaweni lengenangoti.”

6

12:6
2 Sam. 22:31
Hla. 119:140
Taga 30:5
Emavi aSimakadze ate sici,

endlula isiliva lehlantisisiwe,

yahlanjululwa ngemlilo kasikhombisa.

7Wena, Simakadze, utasilondvolota

usivikele kulababi.

8Lababi bayahambahamba;

bubi sebaba ligugu kubantfu.

13

Umthandazo wekucela lusito ngesikhatsi senhlupheko

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

131

13:1
Hla. 6:3
Hhawu, Simakadze!

Utangikhohlwa kuze kube ngunini?

Utangifihlela buso bakho

kuze kube ngunini?

2

13:2
Hab. 1:2
Kutawuze kube ngunini

ngilwa nemicabango yami

ngifunana netindlela tekuphumelela?

Kutawuze kube ngunini

sitsa sami singehlula?

3Bheka ngakimi, ungiphendvule,

Simakadze, Nkulunkulu wami.

Yenta emehlo ami akhanye,

ngingaze ngifikelwe butfongo bekufa.

4Sitsa sami asingasho kutsi:

“Ngimehlule ngamkhipha inkhani,”

funa labatitsa tami bajabule,

ngobe sebabona kutsi ngiyayendza.

5

13:5
Hla. 9:14
50:15
Kepha mine ngetsembele emseni wakho;

inhlitiyo yami iyawujabula

ngensindziso yakho.

6Ngiyakuhlabela, ngikudvumise, Simakadze,

ngobe ube muhle kimi.