Siswati 1996 (SWA96)
119

1

Umtsetfo waNkulunkulu

1191

119:1
Hla. 1:2
112:1
Babusisiwe

labo labatindlela tabo timsulwa,

labo labahamba

ngemitsetfo yaNkulunkulu.

2

119:2
Joh. 14:21,23
1 Joh. 3:23
Babusisiwe labo labagcina

imiyalo yaSimakadze,

bamfunisise ngayo yonkhe

inhlitiyo yabo.

3

119:3
Hla. 128:1
Labo-ke abakwenti lokungakalungi,

kodvwa bahamba ngetindlela takhe.

4Wena, Simakadze,

usinike imiyalo yakho,

wasiyala kutsi siyitfobele ngenhlonipho.

5Shangatsi tindlela tami

tingacondza njalo

ekutigcineni timiso takho.

6Nangingayigcina yonkhe imiyalo yakho,

ngingeke ngihlazeke.

7Ngiyawukudvumisa ngenhlitiyo lecotfo

ngesikhatsi ngifundza

tehlulelo takho letilungile.

8Timiso takho ngitawutilalela;

ungangishiyi nakancane.

2

Kulalela umtsetfo waNkulunkulu

9Umuntfu lomusha angayigcina kanjani

imphilo yakhe ihlantekile?

Ngekucaphela kuhamba ngelivi lakho.

10Ngikufuna ngayo yonkhe inhlitiyo yami,

shangatsi ngingete ngaphambuka

emiyalweni yakho.

11Livi lakho ngililondvolote

enhlitiyweni yami,

kuze ngingoni kuwe.

12Awubongwe, Simakadze!

Ngifundzise timiso takho.

13Ngimemetela ngemlomo wami

tonkhe tehlulelo takho

letiphuma emlonyeni wakho.

14Ngijabulela kuhamba ngemiyalo yakho,

kunekutsi ngibe nebunjinga bonkhe.

15Ngiyawuzindla ngemiyalo yakho,

emehlo ami ngingawesusi

etindleleni takho.

16Ngiyawutfokota ngetimiso takho;

ngingeke ngilikhohlwe livi lakho.

3

Kujabulela umtsetfo waNkulunkulu

17Mine, sisebenti sakho,

ngicela ungiphatse ngebubele,

kuze ngitewuphila

ngekunakekela livi lakho.

18Vula emehlo ami,

kuze ngibone timangaliso

letisemtsetfweni wakho.

19

119:19
1 Khr. 29:15
Heb. 11:13
Ngisihambi lapha emhlabeni,

ungangifihleli imiyalo yakho.

20

119:20
Hla. 63:1
Umphefumulo wami

sewufile kulangatelela

kwati imitsetfo yakho,

ngato tonkhe tikhatsi.

21

119:21
Dut. 27:26
Gal. 3:10
Uyabatsetsisa labatidlako;

bacalekisiwe labedukile

emiyalweni yakho.

22Ngikhulule etinhlambeni

nasekungedzeleleni kwabo,

ngobe imiyalo yakho ngiyigcinile.

23

119:23
Hla. 119:161
Nome emakhosi asahlangene ngami,

mine, sikhonti sakho,

ngiyawuzindla ngetimiso takho.

24Timfundziso takho tikujabula kwami,

ngito letibeluleki bami.

4

Kutimisela kulalela umtsetfo waNkulunkulu

25Ngilahleke phansi elutfulini.

Vuselela kuphila kwami

njengekwelivi lakho.

26Tonkhe tindlela tami ngateneka kuwe,

wena wangiphendvula,

ngako-ke ngifundzise timiso takho.

27Ngente ngiticondzisise timiso takho,

kuze ngikhulume ngetimangaliso takho.

28Lusizi selungicedze emandla,

ngicinise, njengelivi lakho.

29Tindlela temacebo tikhweshise kimi,

ungifundzise umtsetfo wakho ngemusa.

30Ngitikhetsele indlela yeliciniso.

Tehlulelo takho

ngitibeke embikwami njalo.

31Ngibambelele emiyalweni yakho, Nkulunkulu,

ungangijabhisi, ungidlise ngemahloni.

32Ngiyawugijima ngendlela yemiyalo yakho,

ngobe nguwe lotakwandzisa kucondza kwami.

5

Umthandazo wekucela kucondza

33

119:33
Hla. 25:4
27:11
Ngifundzise, Simakadze,

kuhamba ngetimiso takho,

khona ngiyawuhamba ngato,

kuze kubesekupheleni.

34Ngiphe ingcondvo yekwati umtsetfo wakho,

kuze ngiwugcine kahle,

ngiwulalele ngenhlitiyo yami yonkhe.

35Ngiholele endleleni yemiyalo yakho,

ngobe lendlela iyinjabulo yami.

36

119:36
Hla. 141:4
Condzisa inhlitiyo yami

ekutfobeleni timiso takho,

ingalitjatiswa yingcebo.

37Fulatselisa emehlo ami

ekubukeni tintfo letingenamsebenti;

ngiphe kuphila ngekwelivi lakho.

38Gcina setsembiso sakho,

lowanginika sona, mine nceku yakho.

Lesetsembiso salabo labakwesabako.

39Ngiphephise ehlazweni lengilesabako,

ngobe timiso takho tilungile.

40Maye, ngiyatilangatelela timiso takho!

Hlumelelisa kuphila kwami

ngekulunga kwakho.

6

Kwetsemba umtsetfo waNkulunkulu

41Shangatsi ungangiphatsa

ngemusa wakho, Simakadze;

ungigone ngensindziso yakho

njengekwesetsembiso sakho.

42Khona-ke ngiyawukwati kubaphendvula

labo labangetfukako,

ngobe livi lakho ngiyaletsemba.

43Ngiphe emandla ekukhuluma liciniso,

ngobe litsemba lami

ngilibeke etimisweni takho.

44Umtsetfo wakho ngiyakuwugcina

phakadze naphakadze.

45

119:45
Hla. 101:2
Ngiyawuhamba ngekukhululeka,

ngobe ngetamile

kuhlonipha imitsetfo yakho.

46

119:46
Mat. 10:18
Imiyalo yakho, Nkulunkulu,

ngiyawuyimemetela nasembikwemakhosi,

ngingeke ngibe nemahloni ngayo.

47Ngiyatfokota ngemiyalo yakho,

ngobe ngiyayitsandza.

48Imiyalo yakho ngiyayihlonipha

ngiyitsandze futsi;

ngiyawuhlala ngizindla ngetimiso takho.

7

Sibindzi ngemtsetfo waNkulunkulu

49Khumbula setsembiso sakho

lowasenta kimi, mine nceku yakho,

ngobe ngiso lesinginike litsemba.

50

119:50
Hla. 94:19
Indvudvuto yami

ekuhluphekeni kwami

kutsi setsembiso sakho

singinika kuphila.

51Labatigcabhako bangihleka bulima;

kepha ngingeke ngiphambuke

emtsetfweni wakho.

52Awu, Simakadze, ngiyayikhumbula

imitsetfo yakho yasendvulo,

bese ngiyadvudvuteka ngayo.

53Nangibona tikhohlakali

tephula umtsetfo wakho ngemabomu,

ngitfukutsela ngigcwale kokana.

54Timiso takho tingumgogodla

wetingoma lengitihlabelako,

nome kukuphi lapha ngihlala khona.

55

119:55
Hla. 77:2
Ebusuku ngikhumbula

libito lakho, Simakadze,

ngizindle ngemtsetfo wakho.

56Nguloku bengikwenta:

Kulalela timiso takho.

8

Kutinikela emtsetfweni waNkulunkulu

57

119:57
Hla. 16:5
73:25
Sil. 3:24
Simakadze usabelo lesilifa lami,

ngetsembisa kuwagcina emavi akho.

58Buso bakho ngibufune

ngayo yonkhe inhlitiyo yami.

Bani nemusa kimi

ngekwesetsembiso sakho.

59Nangicabanga ngetindlela tami,

ngijikisa tinyatselo tami,

ngiticondzise etimisweni takho.

60Angicitsi sikhatsi,

ngivele ngiphutfume,

ngigcine imiyalo yakho.

61Nome lababi banginkinka ngetintsambo,

ngingeke ngiwukhohlwe umtsetfo wakho.

62

119:62
Imis. 16:25
Ekhatsi nebusuku ngiyavuka ngikubonge,

ngobe imitsetfo yakho ilungile.

63

119:63
Hla. 101:4
Ngingumngani wabo bonkhe labakwesabako,

labahamba ngetimiso takho.

64

119:64
Hla. 33:5
Simakadze,

umhlaba ugcwele umusa wakho;

ngifundzise timiso takho.

9

Kubaluleka kwemtsetfo waSimakadze

65Yentele lokuhle inceku yakho, Simakadze,

kuye ngekwelivi lakho.

66Ngifundzise umcondvo lomuhle nekwati,

ngobe litsemba lami

lisemiyalweni yakho.

67Lokwa ngisengakahlupheki

ngenca yekushaywa kwami,

ngangivamise kweduka,

manje sengiyaligcina livi lakho.

68Wena umuhle,

konkhe lokwentako kuhle,

ngifundzise timiso takho.

69Labatigabatisako

bakhuluma emanga ngami;

kodvwa mine,

ngitfobela imitsetfo yakho

ngenhlitiyo yami yonkhe.

70

119:70
Dut. 32:15
Hla. 73:7
Inhlitiyo yabo ilukhunisa kwelitje,

kepha mine ngitfokotiswa ngumtsetfo wakho.

71Kwaba kuhle kutsi ngihlushwe

kuze ngifundze timiso takho.

72

119:72
Hla. 19:10
Umtsetfo lophuma emlonyeni wakho

muhle kunemali yonkhe yemhlaba.

10

Umtsetfo waNkulunkulu awunasici

73

119:73
Jobe 10:8
Hla. 139:13
Tandla takho tangidala tangibumba;

ngiphe ingcondvo

yekufundza imiyalo yakho.

74Labesaba wena

bayawutsi nabangibona bajabule,

ngobe mine ngetsemba livi lakho.

75Ngiyati, Nkulunkulu, kutsi

tehlulelo takho tilungile,

nekutsi ungijezise

njengobe kungifanele.

76Umusa wakho

awube yindvudvuto yami

ngekwesetsembiso sakho kimi,

mine, nceku yakho.

77Shangatsi sihawu sakho singehlela kimi,

khona ngiyawuphila,

ngobe umtsetfo wakho uyinjabulo yami.

78Shangatsi labatigabatisako bangahlazeka,

ngobe bangicindzetela

ngaphandle kwesizatfu;

kepha mine ngiyawuzindla

ngetimiso takho.

79Shangatsi labakwesabako

bangagucukela ngakimi,

bona labo labati imitsetfo yakho.

80Shangatsi inhlitiyo yami

ingagcina timiso takho,

kuze ngingehlelwa ngemahloni,

ngihlazeke.

11

Umthandazo wekucela kukhululwa

81

119:81
Gen. 49:18
Isa. 49:6
Luk. 2:25,30
Umphefumulo wami

ulambele insindziso yakho,

litsemba lami ngilibeke evini lakho.

82

119:82
Hla. 6:6
Sengigolotele sekuze kubuhlungu emehlo,

solomane ngilindzele setsembiso sakho;

solomane ngiyatibuta namanje, ngitsi:

“Uyawungidvudvuta nini?”

83Kambe mine ngisewani nje?

Sengifanana neludzengelo lolusetaleni,

noko imiyalo yakho angikayikhohlwa.

84

119:84
Hla. 39:4
Inceku yakho iyawulindzela

kuze kube ngunini?

Uyawubehlulela nini

laba labangitingelela kungihlupha?

85Labatigabatisako bangimbela imigodzi,

ngisho bona kanye

labaphambene nemtsetfo wakho.

86Imiyalo yakho yonkhe yetsembekile.

Ngisite, ngobe bantfu bangitingela

ngaphandle kwesono.

87Bacishe bangibulala,

kepha mine angiphambukanga

emiyalweni yakho.

88Londvolota imphilo yami

ngekwemusa wakho,

kuze ngigcine timiso takho.

12

Kukholwa emtsetfweni waNkulunkulu

89

119:89
Hla. 89:2
Isa. 40:8
Luk. 21:33
Yebo, Simakadze, livi lakho lime

kuze kube phakadze,

lime licinile ezulwini.

90Kuyawendlula titukulwane netitukulwane,

kodvwa kwetsembeka kwakho

kungeke kugucuke,

wamisa umhlaba, nanyalo usemile.

91Seloku kwema mhlazana kumiswa nguwe,

ngobe konkhe kufanele kukhonte wena.

92Kube umtsetfo wakho

bewungesiyo injabulo yami,

ngabe sengabhubhela ekuhluphekeni kwami.

93Ngingeke ngitikhohlwe timiso takho,

ngobe ungiphilise ngato.

94

119:94
Rom. 14:8
1 Khor. 6:20
Ngingewakho, ngisindzise, Nkulunkulu,

ngobe ngifuna kugcina timiso takho.

95

119:95
Hla. 38:20
Lababi bahlose kungibulala,

kodvwa mine ngiyawucaphela

timiso takho.

96Ngifundze kutsi:

Yonkhe intfo,

nome iyinhle kanganani, inemkhawulo;

kodvwa imiyalo yakho

ite umkhawulo.

13

Kutsandza umtsetfo waNkulunkulu

97Maye, ngiyawutsandza umtsetfo wakho!

Ngizindla ngawo imini yonkhe.

98Imiyalo yakho ingenta ngihlakaniphe

kwengca titsa tami,

ngobe ihlala kimi njalo.

99Ngicondza kancono

kunabo bonkhe labangifundzisako,

ngobe ngihlala ngizindla

ngetimiso takho.

100Lwati lwami lwendlula lwalabadzala kunami,

ngobe ngigcina timiso takho.

101Ngiyatincandza tinyawo tami

etindleleni letimbi,

ngobe ngifuna kugcina livi lakho.

102Angikaphambuki emtsetfweni wakho,

ngobe nguwe longifundzisile.

103

119:103
Hla. 19:10
Maye, timnandzi tetsembiso takho kimi!

Tinongotela kwengca luju lwetinyosi

emlonyeni wami.

104

119:104
Hla. 19:7
Ngetimiso takho ngitfola kucondza,

ngako-ke ngiyatitondza tindlela temanga.

14

Kukhanya lokuphuma emtsetfweni waNkulunkulu

105

119:105
Taga 6:23
2 Phet. 1:19
Livi lakho lisibane etinyaweni tami,

likukhanya endleleni yami.

106Ngifungile ngafungisisa kutsi

ngiyawuyilalela imitsetfo yakho yekulunga.

107Simakadze,

kuhlupheka kwami kumatima,

ngihlumelelise ngelivi lakho.

108

119:108
Hla. 19:14
Simakadze,

yemukela iminikelo yami yekukudvumisa,

ungifundzise imitsetfo yakho.

109

119:109
1 Sam. 19:5
Imphilo yami isengotini njalo,

noko angiwukhohlwa umtsetfo wakho.

110Lababi bangibekele lugibe,

kodvwa mine ngingeke ngeduke

emtsetfweni wakho.

111Timiso takho tilifa lami laphakadze,

yebo, tiyinjabulo yenhlitiyo yami.

112Inhlitiyo yami ngiyitfobisele kutsi

yente timiso takho ngize ngife.

15

Kuphepha emtsetfweni waNkulunkulu

113

119:113
1 Khos. 18:21
Jak. 1:8
Ngiyabatondza bantfu labamphacambili,

kodvwa umtsetfo wakho ngiyawutsandza.

114Wena, Nkulunkulu,

usiphephelo sami nesihlangu sami,

litsemba lami ngilibeke evini lakho.

115Sukani kimi, nine lababi,

kuze ngigcine imiyalo yaNkulunkulu wami.

116

119:116
Hla. 31:1
Rom. 5:4
Ngisimise ngelivi lakho, kuze ngiphile,

ungangijabhisi ngelitsemba lami.

117Ngisekele, kuze ngisindziswe,

ngiyawubheka timiso takho njalonjalo.

118Uyabadzela bonkhe

labeduka etimisweni takho,

yebo, bucili babo bulite.

119Bonkhe lababi bemhlaba

ubacitsa njengetibi,

kungako ngitsandza timiso takho nje.

120

119:120
Fil. 2:12
Umtimba wami uyatfutfumela

ngenca yekwesaba wena,

netehlulelo takho ngiyatesaba.

16

Kulalela umtsetfo waNkulunkulu

121Sengikwentile lokulungile nalokucotfo,

ungangiyekeleli kulabangicindzetelako.

122Yetsembisa kutsi utayisita inceku yakho,

labatigabatisako

bangete bangicindzetela.

123Emehlo ami asacundzekile,

ngifunana nensindziso yakho,

nekugcwaliseka kwesetsembiso sakho.

124Phatsa inceku yakho ngemusa wakho,

ungifundzise timiso takho.

125

119:125
Hla. 116:16
Mine ngiyinceku yakho,

ngiphe ingcondvo yekwati

timfundziso takho.

126

119:126
Mat. 15:6
Simakadze, sesikhatsi sakho

sekutsi utsatse tinyatselo,

ngobe umtsetfo wakho uyephulwa.

127Imiyalo yakho ngiyitsandza kakhulu,

kwendlula igolide,

ngisho igolide lecengeke kakhulu.

128Ngako-ke tinyatselo tami

ngiticondzisa ngato tonkhe timiso takho;

ngiyatitondza tindlela letimbi.

17

Sifiso sekulalela umtsetfo waNkulunkulu

129Timiso takho tiyamangalisa,

ngako ngiyatilalela.

130

119:130
Hla. 19:7
2 Thim. 3:15
Kwembuleka kwemavi akho

kuveta kukhanya,

kuletse kuhlakanipha

kulabangenakucondza.

131Ngimita ematse ngilangatelela

kufundza imiyalo yakho.

132Ase ugucukele ngakimi,

ube nemusa kimi,

njengobe wenta kubo bonkhe labakutsandzako.

133Condzisa tinyatselo tami evini lakho,

angingabuswa ngisho

nangulobuncane bubi.

134Ngihlenge ekucindzetelweni bantfu,

kuze ngitewugcina timiso takho.

135

119:135
Num. 6:25
Hla. 80:3,7,19
Ngikhanyise ngebuso bakho

mine, nceku yakho;

ungifundzise timiso takho.

136Emehlo ami ageleta tinyembeti,

ngobe bantfu abawugcini umtsetfo wakho.

18

Bumsulwa bemtsetfo waSimakadze

137

119:137
Dut. 32:4
Wena, Simakadze, ulungile,

nemitsetfo yakho ilungile.

138Timiso takho tetsembekile,

tetsembeke kakhulukati.

139

119:139
Hla. 69:9
139:21
Kushisekela kwami kungicedzile,

ngobe titsa tami tiwakhohliwe emavi akho.

140

119:140
Hla. 12:6
18:30
Taga 30:5
Tetsembiso takho

tihlanteke ngalokuphelele,

nenceku yakho iyatitsandza.

141Nome ngimncane, ngedzelelekile,

noko angiyikhohlwa imiyalo yakho.

142Kulunga kwakho kukulunga kwaphakadze,

nemtsetfo wakho uliciniso.

143Nome kuhlupheka nelusizi kungehlela,

kodvwa imiyalo yakho ikujabula kwami.

144Timiso takho tiliciniso

phakadze naphakadze;

ngifundzise tona ngitewuphila ngato.

19

Umthandazo wekucela kukhululwa

145Ngikhala kuwe

ngayo yonkhe inhlitiyo yami,

ngiphendvule, Simakadze;

ngiyawutigcina timiso takho.

146Ngikhala kuwe ngitsi: “Ngisindzise,

khona ngitawugcina umtsetfo wakho.”

147

119:147
Hla. 88:13
130:6
Ngivuka lokwa kuseluvivi,

ngicele lusito,

litsemba lami libambelele evini lakho.

148

119:148
Hla. 5:3
63:6
Ebusuku ngiyacwasha ngingalali,

kuze ngizindle ngetetsembiso takho.

149Vani livi lami ngemusa wakho;

Simakadze, londvolota imphilo yami

ngekwehlulela kwakho.

150Bayasondzela labo labangitondzako,

labanemacebo ebubi,

kodvwa bakhashane nemtsetfo wakho.

151

119:151
Hla. 19:9
Kodvwa wena, Simakadze,

usedvute nami,

nemiyalo yakho iliciniso sibili.

152Timiso takho ngatifundza kadzeni,

watimisa ingunaphakadze.

20

“Inyandzaleyo!”

153Buka kuhlupheka kwami ungikhulule,

ngobe angikawukhohlwa umtsetfo wakho.

154Mela indzaba yami, ungikhulule,

hlumelelisa kuphila kwami

njengekwetsembisa kwakho.

155Insindziso ikhashane nalababi,

ngobe abatifuni timiso takho.

156Sihawu sakho sikhulu, Simakadze,

hlumelelisa kuphila kwami

ngekwehlulela kwakho.

157Banyenti labangitingelako

nalabamelene nami,

kodvwa ngingeke ngikhweshe

etimisweni takho.

158Nangibuka tihlubuki,

ngifikelwa kumangala,

ngobe atiyigcini imiyalo yakho.

159Nawe, Simakadze, uyatibonela

kutsi timiso takho ngititsandza kanganani.

Londvolota kuphila kwami

ngemusa wakho.

160

119:160
Joh. 17:17
Umgomo welivi lakho liciniso sibili;

tonkhe timiso takho letilungile

tiyawuma kuze kube phakadze.

21

Kutinikela emtsetfweni waSimakadze

161Tikhulu tingitingela ngaphandle kwesizatfu,

kodvwa livi lakho liyangitfutfumelisa.

162Livi lakho ngiyalijabulela,

ngijabule njengemuntfu lotfole umcebo.

163Emanga ngiyawatondza ngiwenyanye,

kodvwa ngitsandza umtsetfo wakho.

164Ngiyakudvumisa kasikhombisa ngelilanga

ngenca yetehlulelo takho tekulunga.

165

119:165
Hla. 37:11,31
Bantfu labatsandza umtsetfo wakho

banekuthula lokuphelele,

kute lokuyawubakhuba endleleni.

166

119:166
Gen. 49:18
Luk. 2:25,30
Yebo, Simakadze,

ngetsemba insindziso yakho,

ngiyayenta imiyalo yakho.

167Ngigcina timfundziso takho,

ngobe ngititsandza ngenhlitiyo yami yonkhe.

168Ngigcina timiso takho nemiyalo yakho,

ngobe tonkhe tindlela tami tisembikwakho.

22

Umthandazo wekucela lusito

169Kukhala kwami akufike kuwe, Simakadze,

ngiphe kucondza njengekwelivi lakho.

170Kuncusa kwami akute kuwe,

ungikhulule njengekwelivi lakho.

171Ngiyawukudvumisa ngaso sonkhe sikhatsi,

ngobe ungifundzisa timiso takho.

172Ngiyawuhlabela ngelivi lakho,

ngobe imiyalo yakho yonkhe ilungile.

173Shangatsi sandla sakho

singahlala silungele kungisita,

ngobe ngitikhetsele kugcina timiso takho.

174Ngomele insindziso yakho, Simakadze,

nemtsetfo wakho ukujabula kwami.

175Ase ungiphe kuphila,

khona ngitewukudvumisa;

shangatsi nemiyalo yakho ingangisimisa.

176

119:176
Isa. 53:6
Luk. 15:4
Ngedukile, njengemvu lelahlekile.

Ngifune, mine nceku yakho,

ngobe imiyalo yakho angikayikhohlwa.