Siswati 1996 (SWA96)
116

Sekubonga kwephulwa ekufeni

1161

116:1
Hla. 4:3
34:4,6,17
Ngiyamtsandza Simakadze,

ngobe ulivile livi lami nekuncusa kwami.

2Ngobe ubekile indlebe yakhe kimi,

ngako-ke sengiyawukhuleka kuye

imphilo yami yonkhe.

3

116:3
2 Sam. 22:5
Hla. 18:4
Tingibe tekufa tangitungeleta,

iminjunju yekufa yangihlasela,

ngabandzetelwa tinhlupheko nelusizi.

4Ngase ngibita libito laSimakadze, ngatsi:

“Awu, Simakadze,

ngiyakuncenga, ngisindzise.”

5Simakadze unemusa nekulunga;

Nkulunkulu wetfu unesihe.

6Simakadze uyamlondvolota londzindzako;

ngangisengotini wangisindzisa.

7

116:7
Hla. 42:5
Mphefumulo wami,

ake uphindze uphumule,

ngobe Simakadze ukuphetse ngemusa.

8

116:8
Hla. 56:13
71:20
86:13
Wena, Simakadze, uwephulile

umphefumulo wami ekufeni,

wephula emehlo ami etinyembetini

netinyawo tami ekuweni.

9Ngiko nje ngihamba ebukhoneni baSimakadze

kulelive lalabaphilako.

10

116:10
2 Khor. 4:13
Ngachubeka ngakholwa,

nome sengitsi:

“Maye, ngiphelile tinhlupheko!”

11

116:11
Hla. 118:8
Rom. 3:4
Ngajabha, ngadzimate ngatsi:

“Bonkhe bantfu banemanga!”

12Ngiyawumentelani Simakadze,

ngimbonge ngako konkhe lokuhle

langentela kona?

13Ngiyawuphakamisa indzebe yensindziso,

ngikhuleke kuSimakadze,

ngibonga libito lakhe.

14

116:14
Hla. 22:25
61:8
Tifungo tami ngiyawutifeza kuSimakadze,

embikwabo bonkhe bantfu bakhe.

15

116:15
Hla. 9:13
72:14
Kuligugu emehlweni aSimakadze

kufa kwalabangcwele bakhe.Lamanye emahumusho atsi: “Maye, kubuhlungu kuSimakadze, nakufa lomunye wetinceku takhe!”

16Awu, Simakadze!

Mine ngiyinceku yakho,

indvodzana letalwa yincekukati yakho.

Utfukulule tibopho lebengiboshwe ngato.

17Ngiyawunikela kuwe ngemhlatjelo wekubonga,

ngikhuleke kuSimakadze,

ngibonga libito lakhe.

18Tifungo tami ngitatifeza kuSimakadze

embikwabo bonkhe bantfu bakhe,

19ngisetibuyeni tendlu yaSimakadze,

ekhatsi nawe, Jerusalema.

Haleluya, dvumisani Simakadze!

117

Sekubonga umusa waSimakadze

1171

117:1
Hla. 72:17
Rom. 15:11
Dvumisani Simakadze,

nonkhe nine tive!

Mbabateni nonkhe nine mindeni!

2

117:2
Joh. 1:17
Ngobe umusa wakhe mukhulu kitsi,

nekwetsembeka kwaSimakadze

kume kuze kube phakadze.

Haleluya, dvumisani Simakadze!

118

Sekubonga insindziso yaSimakadze

1181

118:1
1 Khr. 16:34
2 Khr. 5:13
7:3
Ezra 3:11
Hla. 100:5
106:1
107:1
136:1
Jer. 33:11
Bongani Simakadze, ngobe muhle,

umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

2

118:2
Hla. 135:19
Baka-Israyeli abavume batsi:

“Umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.”

3Bendlu yaka-Aroni abatsi:

“Umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.”

4Labo labesaba Simakadze abatsi:

“Umusa wakhe ume

kuze kube phakadze.”

5

118:5
Hla. 18:19
31:8
Ngakhala kuSimakadze

ngiselusizini lwami,

yena wangiphendvula ngekungikhulula.

6

118:6
Hla. 56:4,9,11
Rom. 8:31
Heb. 13:6
Simakadze ungakimi

angesabi lutfo.

Umuntfu angangentani nje?

7Simakadze ungakimi, ungumsiti wami,

labangitondzako ngiyawubabuka

ngibacoloshele.

8

118:8
Jer. 17:5
Kuncono kuphephela kuSimakadze

kunekwetsembela kumuntfu.

9

118:9
Hla. 146:3
Kuncono kuphephela kuSimakadze

kunekwetsembela emakhosini.

10Tonkhe tive tangivimbetela ndzawo tonkhe,

kodvwa ngelibito laSimakadze

ngatishaya ngatibhuca.

11Tangitungeleta,

tangicindzetela ndzawo tonkhe,

kodvwa ngelibito laSimakadze

ngatishaya ngatibhuca.

12Tangibunganyela njengelibulo letinyosi,

tasha njengemlilo wemanyeva;

kodvwa ngelibito laSimakadze

ngatishaya ngatibhuca.

13Ngafucwa matima ngacishe ngawa;

kodvwa Simakadze wangisita.

14

118:14
Eks. 15:2
Isa. 12:2
Simakadze ungemandla ami nengoma yami,

sewuyinsindziso yami.

15

118:15
Hla. 20:6
Kuvakala emaphimbo ekwetsaba

laphuma etindlini talabangcwele atsi:

“Sandla sekudla saSimakadze

sisebenta ngemandla.

16Sandla sekudla saSimakadze

siphakanyiselwe etulu.

Sandla sekudla saSimakadze

sisebenta ngemandla.”

17

118:17
Hla. 115:17
Rom. 6:8
Ngingeke ngife,

kodvwa ngitawuphila,

ngibalise ngemisebenti yaSimakadze.

18Simakadze wangishaya kabuhlungu kabi,

kodvwa akazange anginikele ekufeni.

19

118:19
Isa. 26:2
Ngivuleleni emasango ekulunga,

kuze ngingene ngawo

ngibonge Simakadze.

20Ngilo leli lisango laSimakadze,

labalungile bangena ngalo.

21Ngiyawukubonga

ngobe ungiphendvulile,

waba yinsindziso yami.

22

118:22-23
Isa. 28:16
Mat. 21:42
Mak. 12:10-11
Luk. 20:17
Imis. 4:11
1 Phet. 2:4,7
Litje lekwakha lelaliwa bakhi,

ngobe batsi alinamsebenti,

seligucuke laba litje lekusimisa indlu.

23Loku kwentiwe nguSimakadze,

kuyamangalisa kitsi.

24Leli lilanga lelentiwe nguSimakadze,

asijabule setsabe kulo.

25Awu, Simakadze,

sisindzise, siyakuncenga!

Awu, Nkhosi,

siphumelelise, siyakuncenga!

26

118:26
Mat. 21:9
23:39
Mak. 11:9
Luk. 13:35
19:38
Joh. 12:13
Ubusisiwe lotako egameni laSimakadze.

Sinibusisa sisendlini yaSimakadze.

27Simakadze nguNkulunkulu,

wasipha kukhanya, wasikhanyisela.

Hlabani lihele leMkhosi,

niphatse emacembe ngetandla tenu,

nize nifike etimphondvweni telilati.

28

118:28
Hla. 31:14
Wena unguNkulunkulu wami,

ngiyakubonga;

wena unguNkulunkulu wami,

ngiyakudvumisa.

29Bongani Simakadze, ngobe muhle,

nemusa wakhe ume

kuze kube phakadze.