Siswati 1996 (SWA96)
117

Sekubonga umusa waSimakadze

1171

117:1
Hla. 72:17
Rom. 15:11
Dvumisani Simakadze,

nonkhe nine tive!

Mbabateni nonkhe nine mindeni!

2

117:2
Joh. 1:17
Ngobe umusa wakhe mukhulu kitsi,

nekwetsembeka kwaSimakadze

kume kuze kube phakadze.

Haleluya, dvumisani Simakadze!