Siswati 1996 (SWA96)
116

Sekubonga kwephulwa ekufeni

1161

116:1
Hla. 4:3
34:4,6,17
Ngiyamtsandza Simakadze,

ngobe ulivile livi lami nekuncusa kwami.

2Ngobe ubekile indlebe yakhe kimi,

ngako-ke sengiyawukhuleka kuye

imphilo yami yonkhe.

3

116:3
2 Sam. 22:5
Hla. 18:4
Tingibe tekufa tangitungeleta,

iminjunju yekufa yangihlasela,

ngabandzetelwa tinhlupheko nelusizi.

4Ngase ngibita libito laSimakadze, ngatsi:

“Awu, Simakadze,

ngiyakuncenga, ngisindzise.”

5Simakadze unemusa nekulunga;

Nkulunkulu wetfu unesihe.

6Simakadze uyamlondvolota londzindzako;

ngangisengotini wangisindzisa.

7

116:7
Hla. 42:5
Mphefumulo wami,

ake uphindze uphumule,

ngobe Simakadze ukuphetse ngemusa.

8

116:8
Hla. 56:13
71:20
86:13
Wena, Simakadze, uwephulile

umphefumulo wami ekufeni,

wephula emehlo ami etinyembetini

netinyawo tami ekuweni.

9Ngiko nje ngihamba ebukhoneni baSimakadze

kulelive lalabaphilako.

10

116:10
2 Khor. 4:13
Ngachubeka ngakholwa,

nome sengitsi:

“Maye, ngiphelile tinhlupheko!”

11

116:11
Hla. 118:8
Rom. 3:4
Ngajabha, ngadzimate ngatsi:

“Bonkhe bantfu banemanga!”

12Ngiyawumentelani Simakadze,

ngimbonge ngako konkhe lokuhle

langentela kona?

13Ngiyawuphakamisa indzebe yensindziso,

ngikhuleke kuSimakadze,

ngibonga libito lakhe.

14

116:14
Hla. 22:25
61:8
Tifungo tami ngiyawutifeza kuSimakadze,

embikwabo bonkhe bantfu bakhe.

15

116:15
Hla. 9:13
72:14
Kuligugu emehlweni aSimakadze

kufa kwalabangcwele bakhe.Lamanye emahumusho atsi: “Maye, kubuhlungu kuSimakadze, nakufa lomunye wetinceku takhe!”

16Awu, Simakadze!

Mine ngiyinceku yakho,

indvodzana letalwa yincekukati yakho.

Utfukulule tibopho lebengiboshwe ngato.

17Ngiyawunikela kuwe ngemhlatjelo wekubonga,

ngikhuleke kuSimakadze,

ngibonga libito lakhe.

18Tifungo tami ngitatifeza kuSimakadze

embikwabo bonkhe bantfu bakhe,

19ngisetibuyeni tendlu yaSimakadze,

ekhatsi nawe, Jerusalema.

Haleluya, dvumisani Simakadze!