Siswati 1996 (SWA96)
113

Sekubonga Simakadze lophakamisa lophansi

1131

113:1
Hla. 134:1
135:1
Haleluya, dvumisani Simakadze!

Dvumisani nine tinceku taSimakadze,

dvumisani libito laSimakadze.

2

113:2
Dan. 2:20
Alibongwe libito laSimakadze,

manje kuze kube phakadze!

3

113:3
Mal. 1:11
Kusukela ekuphumeni kwelilanga,

lize liyewushona,

libito laSimakadze liyabongeka.

4Simakadze ungetulu kwato tonkhe tive,

nenkhatimulo yakhe idlondlobele

ngetulu kwemazulu.

5

113:5
Hla. 138:6
Isa. 57:15
Ngubani nje lofana naSimakadze,

Nkulunkulu wetfu,

lotsi ahleti ekuphakameni

6agobondzele abuke phansi

emazulwini nasemhlabeni?

7

113:7
1 Sam. 2:7
Jobe 5:11
Luk. 1:52
Uphakamisa luphuya elutfulini,

aphakamise loswele etaleni lemlotsa,

8amtsatse amhlalise netikhulu,

yebo, tikhulu tesive sakhe.

9

113:9
Gen. 21:2
1 Sam. 1:20
Luk. 1:57
Inyumba uyipha umuti wayo,

ayente ijabule ibe ngunina webantfwana.

Haleluya, dvumisani Simakadze!

114

Simangaliso sekukhishwa eGibhithe

1141

114:1
Eks. 12:41,51
Mhlazana baka-Israyeli baphuma eGibhithe,

mzukwana indlu yakaJakobe

iphuma kubantfu

labakhuluma lolunye lulwimi,

2

114:2
Eks. 6:7
19:5
Juda waba sive lesingcwele saSimakadze,

Israyeli waba sive lesibuswa nguye.

3

114:3
Eks. 14:21
Josh. 3:16
Lwandle LolubovuNgesiHebheru “Lwandle Lwemihlanga” lwakubona loku lwabaleka,

umfula iJordane wema,

wangete wageleta.

4

114:4
Eks. 19:18
Tintsaba tatjakadvula

njengetimbuti,

emagcuma atjekula

njengemazinyane etimvu.

5Kwenteke njani kuwe,

Lwandle Lolubovu,NgesiHebheru “Lwandle Lwemihlanga”

kutsi bewungaze ubaleke?

Nawe Jordane, wentiwe yini

kuma ungageleti?

6Nine-ke tintsaba,

nitjakadvuleleni njengetimbuti?

Nani magcuma,

nitjekuleleni njengemazinyane etimvu?

7Mhlaba, tfutfumela embikwaSimakadze,

yebo, embikwaNkulunkulu waJakobe.

8

114:8
Eks. 17:1-7
Num. 20:2-13
Isa. 48:21
Simakadze ugucula lidvwala

libe lichibi lemanti,

ancibilikise tiphongotja tetintsaba

tibe ngimitfombo yemanti.

115

Nkulunkulu netithico

1151

115:1
Hla. 79:9
Yenta kungabi ngitsi, Simakadze,

yenta kungabi ngitsi,

kepha akudvunyiswe libito lakho

ngenca yemusa wakho

nangenca yekwetsembeka kwakho.

2

115:2
Hla. 79:10
Kungani betive batsi:

“Sewushonephi loNkulunkulu wabo?”

3

115:3
Jobe 23:13
42:2
Phela, Nkulunkulu wetfu usemazulwini,

wenta konkhe lakutsandzako.

4

115:4
Isa. 44:9
115:4-8
Hla. 135:15-18
Semb. 9:20
Kodvwa tithico tebetive

tentiwa ngesiliva nangegolide,

tingumsebenti wetandla temuntfu.

5Tinemilomo, kodvwa atikhulumi,

tinemehlo, kodvwa atiboni.

6Tinetindlebe, kodvwa ativa,

tinemakhala, kodvwa atiliva liphunga.

7Tinetandla, kodvwa atiphatsi,

tinetinyawo, kodvwa atihambi.

Tite nemalakanya emiphinjeni yato.

8

115:8
Isa. 42:17
Laba labatentako bafanana nato,

bonkhe labetsembele kuto bafanana nato.

9

115:9
Hla. 33:20
Awu, Israyeli,

yetsembelani kuSimakadze.

Nguye longumsiti wenu nesihlangu senu!

10Awu, wena ndlu yaka-Aroni,

beka litsemba lakho kuSimakadze.

Nguye longumsiti wakho nesihlangu sakho!

11Nine lenesaba Simakadze, yetsembelani kuye.

Nguye longumsiti wenu nesihlangu senu!

12

115:12
Hla. 118:2
Simakadze usikhumbulile, utasibusisa;

utayibusisa nendlu yaka-Israyeli,

ayibusise nendlu yaka-Aroni.

13

115:13
Semb. 11:18
19:5
Utababusisa bonkhe labamesabako Simakadze,

labancane nalabakhulu.

14

115:14
Dut. 1:11
Shangatsi Simakadze anganandzisela

nine kanye nebantfwabenu.

15

115:15
Mat. 25:34
Shangatsi ningabusiswa nguSimakadze,

yena lowenta lizulu nemhlaba.

16Emazulu ayindzawo yaSimakadze,

yena yedvwa,

kodvwa umhlaba wawuniketela kubantfu.

17

115:17
Isa. 38:18
Nkulunkulu akadvunyiswa ngulabafile;

yebo, akadvunyiswa ngulabo

lase bathula emathuneni.

18

115:18
Hla. 118:17
Kodvwa tsine, lesiphilako,

siyawumbonga Simakadze,

kusukela manje kuze kube phakadze.

Haleluya, dvumisani Simakadze.