Siswati 1996 (SWA96)
113

Sekubonga Simakadze lophakamisa lophansi

1131

113:1
Hla. 134:1
135:1
Haleluya, dvumisani Simakadze!

Dvumisani nine tinceku taSimakadze,

dvumisani libito laSimakadze.

2

113:2
Dan. 2:20
Alibongwe libito laSimakadze,

manje kuze kube phakadze!

3

113:3
Mal. 1:11
Kusukela ekuphumeni kwelilanga,

lize liyewushona,

libito laSimakadze liyabongeka.

4Simakadze ungetulu kwato tonkhe tive,

nenkhatimulo yakhe idlondlobele

ngetulu kwemazulu.

5

113:5
Hla. 138:6
Isa. 57:15
Ngubani nje lofana naSimakadze,

Nkulunkulu wetfu,

lotsi ahleti ekuphakameni

6agobondzele abuke phansi

emazulwini nasemhlabeni?

7

113:7
1 Sam. 2:7
Jobe 5:11
Luk. 1:52
Uphakamisa luphuya elutfulini,

aphakamise loswele etaleni lemlotsa,

8amtsatse amhlalise netikhulu,

yebo, tikhulu tesive sakhe.

9

113:9
Gen. 21:2
1 Sam. 1:20
Luk. 1:57
Inyumba uyipha umuti wayo,

ayente ijabule ibe ngunina webantfwana.

Haleluya, dvumisani Simakadze!