Siswati 1996 (SWA96)
112

Umuntfu lowesaba Nkulunkulu uyaphumelela

1121

112:1
Hla. 1:2
128:1
Haleluya, dvumisani Simakadze!

Ubusisiwe umuntfu lowesaba Simakadze,

lotijabulisa ngekugcina imiyalo yakhe.

2

112:2
Hla. 25:13
Taga 20:7
Intalo yakhe iyawuba nemandla emhlabeni;

situkulwane salabacotfo siyakubusiswa.

3Ingcebo nemfuyo kusendlini yakhe,

kulunga kwakhe kume

kuze kube phakadze.

4

112:4
Isa. 58:7
Labacotfo batfola kukhanya ebumnyameni.

Simakadze unemusa, nesihe, nekulunga.

5

112:5
Hla. 37:21
Taga 14:21
Luk. 6:34
Ubusisiwe umuntfu lowephanako,

ebolekise ngesihle,

lowenta tonkhe tintfo ngekwetsembeka.

6Lolungile angeke anyakatiswe;

uyawuhlala akhunjulwa

phakadze naphakadze.

7

112:7
Taga 3:24
Imibiko lemibi ayimesabisi,

inhlitiyo yakhe icinile,

yetsembele kuSimakadze.

8

112:8
Hla. 118:7
Unesibindzi, angeke esabe,

aze abone kujabhiswa kwetitsa takhe.

9

112:9
1 Sam. 2:1
2 Khor. 9:9
Labamphofu ubapha ngekukhululeka;

kulunga kwakhe kuyawuma

kuze kube phakadze.

Uyawuba nemandla, ahlonipheke.

10

112:10
Hla. 37:12
Lomubi uyawubona loku acanuke,

acucudze ematinyo, ahusheke,

adzimate aphele.

Tinhloso talomubi tiyawushabalala.