Siswati 1996 (SWA96)
110

Simakadze unika inkhosi umbuso

Sihlabelelo saDavide.

1101

110:1
Dan. 7:13
Mat. 22:44
Mak. 12:36
Luk. 20:42-43
Imis. 2:34-35
1 Khor. 15:25
Ef. 1:20-22
Khol. 3:1
Heb. 1:13
8:1
10:12-13
Simakadze watsi

enkhosini yami:

“Hlala lapha ngesekudla sami,

ngize ngifake titsa takho

ngaphansi kwetinyawo takho.”

2

110:2
Hla. 2:5
Intfonga yebukhosi bakho

lobunemandla uyawuyelula

wena, Simakadze, useSiyoni, utsi:

“Busa wena emkhatsini wetitsa takho.”

3

110:3
Hla. 87:4
Sive sakho siyawutinikela

mhlazana ulwa netitsa takho,

emabutfo akho ayawuta kuwe

ahlobe ngemvunulo lengcwele,

ayawuvela njengematolo asentsatsakusa.NgesiHebheru alicondzakali

4

110:4
Gen. 14:18
Heb. 5:6,10
6:20
7:17,21
Simakadze wafunga,

futsi angeke agucuke, watsi:

“Wena ungumphristi loyawuhlala akhona

kuze kube phakadze

ngekuma kwaMelkhisedeki.”

5Simakadze ungesekudla sakho,

uyawuwacitsa onkhe emakhosi,

mhlazana asatfukutsele.

6

110:6
Isa. 2:4
Semb. 19:11
Uyakwehlulela tive,

kuyawulala lucaca lwetidvumbu,

aphihlite onkhe emakhosi emhlaba.

7Inkhosi iyawunatsa

emfuleni longasendleleni,

ngako-ke iyawuphakamisa inhloko yayo.

111

Simakadze uyasinakekela sive sakhe

1111

111:1
Hla. 109:30
Haleluya, dvumisani Simakadze!

Ngiyawubonga Simakadze

ngenhlitiyo yami yonkhe,

ngimbonge emihlanganweni yalabacotfo,

neyalabangcwele.

2Mikhulu imisebenti yaSimakadze!

Iphenywa ngibo bonkhe

labatfokota ngayo.

3Imisebenti yakhe inebukhosi neludvumo,

nekulunga kwakhe kume ingunaphakadze.

4Wente timangaliso takhe

kutsi tikhumbuleke.

Simakadze unemusa nebubele.

5

111:5
Hla. 34:9
Ubapha kudla labo labamesabako,

sivumelwane sakhe uyasikhumbula

phakadze naphakadze.

6Sive sakhe usikhombise

emandla emisebenti yakhe,

wasinika emave aletinye tive.

7Imisebenti yetandla takhe yetsembekile,

futsi ilungile;

yonkhe imitsetfo yakhe yetsembekile.

8Ayinawugucuka phakadze naphakadze,

yentiwa ngeliciniso nangekulunga.

9

111:9
Isa. 54:10
Sive sakhe wasitfumelela kuhlengwa,

wemisa sivumelwane sakhe

kuze kube phakadze.

Lingcwele liyesabeka libito lakhe.

10

111:10
Jobe 28:28
Taga 1:7
9:10
1 Thim. 4:8
Kwesaba Nkulunkulu sicalo sekuhlakanipha.

Bonkhe labahamba ngemitsetfo yakhe

banengcondvo lenhle.

Umelwe kudvunyiswa

phakadze naphakadze.

112

Umuntfu lowesaba Nkulunkulu uyaphumelela

1121

112:1
Hla. 1:2
128:1
Haleluya, dvumisani Simakadze!

Ubusisiwe umuntfu lowesaba Simakadze,

lotijabulisa ngekugcina imiyalo yakhe.

2

112:2
Hla. 25:13
Taga 20:7
Intalo yakhe iyawuba nemandla emhlabeni;

situkulwane salabacotfo siyakubusiswa.

3Ingcebo nemfuyo kusendlini yakhe,

kulunga kwakhe kume

kuze kube phakadze.

4

112:4
Isa. 58:7
Labacotfo batfola kukhanya ebumnyameni.

Simakadze unemusa, nesihe, nekulunga.

5

112:5
Hla. 37:21
Taga 14:21
Luk. 6:34
Ubusisiwe umuntfu lowephanako,

ebolekise ngesihle,

lowenta tonkhe tintfo ngekwetsembeka.

6Lolungile angeke anyakatiswe;

uyawuhlala akhunjulwa

phakadze naphakadze.

7

112:7
Taga 3:24
Imibiko lemibi ayimesabisi,

inhlitiyo yakhe icinile,

yetsembele kuSimakadze.

8

112:8
Hla. 118:7
Unesibindzi, angeke esabe,

aze abone kujabhiswa kwetitsa takhe.

9

112:9
1 Sam. 2:1
2 Khor. 9:9
Labamphofu ubapha ngekukhululeka;

kulunga kwakhe kuyawuma

kuze kube phakadze.

Uyawuba nemandla, ahlonipheke.

10

112:10
Hla. 37:12
Lomubi uyawubona loku acanuke,

acucudze ematinyo, ahusheke,

adzimate aphele.

Tinhloso talomubi tiyawushabalala.