Siswati 1996 (SWA96)
10

Kuthandazelwa kutsi lababi baketulwe

101

10:1
Sil. 3:56
Simakadze, umeleni khashane?

Utifihleleni ngesikhatsi sisekuhluphekeni?

2

10:2
Hla. 37:12
Ngekuchosha kwalomubi,

lomphofu uyahlupheka.

Lomubi akabanjwe

elugibeni lalwetsiyile.

3Lomubi utigabatisa

ngetinkhanuko takhe;

uyamtusa lohlazisako,

yebo, lomubi wedzelela Nkulunkulu.

4

10:4
Jobe 21:14
Hla. 14:1
Lomubi uyatigabatisa, akanaki lutfo,

emicabangweni yakhe yonkhe, utsi:

“Kute Nkulunkulu.”

5

10:5
Hez. 12:27
Lomubi uyaphumelela

etindleleni takhe tonkhe

ngaso sonkhe sikhatsi.

Tehlulelo taNkulunkulu

tiphakamele khashane kulomubi,

yebo, lomubi uchoshela titsa takhe.

6Enhlitiyweni yakhe ucabanga utsi:

“Ngingeke nginyakatiswe,

ngingeke ngibe nenhlanhla lembi

titukulwane ngetitukulwane.”

7

10:7
Rom. 3:14
Emlonyeni wakhe kugcwele

ticalekiso, nemacebo, nencindzetelo;

ngaphansi kwelulwimi lwakhe

kucambalale kuganga nebubi.

8Lomubi uyacatsama abhace

etindzaweni letinematfunti emadolobheni,

ababulalele ematfuntini

labo labate licala,

emehlo akhe atse ndlo

kulabo langabehlula ngemandla.

9

10:9
Hla. 17:12
37:32
Jer. 5:26
Uyalala abhace njengelibhubesi,

nalibhacela kubamba inyamatane;

ubamba labo labehlulako,

ahudvule losihlupheki ngelinetha lakhe.

10Lesihlupheki siyaphihlitwa

siwele phansi emhlabatsini;

ngako lesihlupheki sitikhandza

sesisesandleni sakhe lomubi.

11

10:11
Jobe 22:13
Hla. 73:11
Lomubi ucabanga enhlitiyweni yakhe utsi:

“Nkulunkulu akanendzaba, akanaki,

angeke abuke ngakimi

kuze kube phakadze naphakadze.”

12Sukuma, Simakadze! Awu, Nkulunkulu!

Phakamisa sandla sakho!

Ungamkhohlwa losekuhluphekeni.

13

10:13
Hez. 8:12
Kwentiwa yini kutsi

lomubi edzelele wena, Nkulunkulu?

Ucabangelani enhlitiyweni yakhe kutsi

wena ungeke umjezise?

14

10:14
Hla. 68:5
Kantsi wena uyabona,

ngobe tinhlupheko netinsizi uyakunaka,

kuze ukufumbatse ngetandla takho.

Lohluphekile utinikela kuwe,

ngobe wena ungumsiti wetintsandzane.

15

10:15
Hla. 37:10,36
Juba sandla salomubi losikhohlakali,

jezisa bubi bakhe,

kuze kubete lokusalako.

16

10:16
Jer. 10:10
Simakadze uyiNkhosi,

phakadze naphakadze,

impela emahedeni ayakunyamalala

eveni lakhe.

17Yebo, Simakadze!

Uyativa tifiso talabacotfo,

ucinise nenhlitiyo yabo.

Indlebe yakho iyabalalela,

18

10:18
Dut. 10:18
Isa. 2:22
kuze tintsandzane nalabacindzetelwe

babonelelwe ngekulunga.

Kute umuntfu walomhlaba

loyawuphindze abe yingoti.

11

Kwetsembela kuSimakadze

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

111KuSimakadze ngitfole siphephelo.

Pho, ngabe ningeluleka njani nanitsi:

“Ndizela entsabeni njengenyoni!

2

11:2
Hla. 64:3
Ase ubuke nje kutsi

lababi babhace ebumnyameni

lapho bantsala butjoki khona,

baciphe imicibisholo yabo kubo,

khona batewudubula labacotfo ngenhlitiyo.

3Nangabe tisekelo setibhidlitwa,

lolungile angenta njani?”

4

11:4
Isa. 66:1
Hab. 2:20
Mat. 5:34
Simakadze usethempelini lakhe lelingcwele,

sihlalo sebukhosi saSimakadze sisezulwini,

emehlo akhe ayacaphela,

emehlo akhe avivinya bantfu emhlabeni.

5

11:5
Hla. 5:4
Simakadze uyamvivinya lolungile,

kodvwa uyamtondza lomubi

nalotsandza budlova.

6

11:6
Gen. 19:24
Dut. 29:23
Hez. 38:22
Lababi uyawubehlisela imvula

yemalahle lavutsako nesibabule,

abajezise ngemoya lohhusha kabuhlungu.

7

11:7
Hla. 33:5
Simakadze ulungile,

utsandza tento letinhle,

labalungile bayawububona buso bakhe.

12

Umthandazo wekucela kuphephiswa kulababi

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi kutsi sihlatjelwe ngemintjingo ngendlela yeshiminithi.

121

12:1
Isa. 57:1
Mik. 7:2
Awu, Simakadze, sisindzise!

Sekute bantfu labacotfo,

ngobe labetsembekile sebanyamalele.

2Bantfu bayayengana la emhlabeni,

tilimi tabo tisheleliswa ngemanga,

inkhulumo yabo imphacambili.

3

12:3
Hla. 5:6
Shangatsi Simakadze angatihhumbula

letindzebe letitigabatisa kakhulu,

ajube lulwimi loluncemphetako.

4

12:4
Eks. 5:2
Shangatsi Simakadze angabajuba tilwimi

laba labakhuluma bachoshe batsi:

“Sigabe ngelulwimi lwetfu sitawutikhulumela,

iphi leyo nkhosi lengasikhona tsine?”

5

12:5
Hla. 10:17
Simakadze-ke yena utsi:

“Njengobe timphuya setichwagiwe,

nanjengobe tihlupheki timpintjekile,

ngitakuta ngimephule lowo lofuna lusito,

bese ngimbeka endzaweni lengenangoti.”

6

12:6
2 Sam. 22:31
Hla. 119:140
Taga 30:5
Emavi aSimakadze ate sici,

endlula isiliva lehlantisisiwe,

yahlanjululwa ngemlilo kasikhombisa.

7Wena, Simakadze, utasilondvolota

usivikele kulababi.

8Lababi bayahambahamba;

bubi sebaba ligugu kubantfu.