Siswati 1996 (SWA96)
11

Kwetsembela kuSimakadze

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

111KuSimakadze ngitfole siphephelo.

Pho, ngabe ningeluleka njani nanitsi:

“Ndizela entsabeni njengenyoni!

2

11:2
Hla. 64:3
Ase ubuke nje kutsi

lababi babhace ebumnyameni

lapho bantsala butjoki khona,

baciphe imicibisholo yabo kubo,

khona batewudubula labacotfo ngenhlitiyo.

3Nangabe tisekelo setibhidlitwa,

lolungile angenta njani?”

4

11:4
Isa. 66:1
Hab. 2:20
Mat. 5:34
Simakadze usethempelini lakhe lelingcwele,

sihlalo sebukhosi saSimakadze sisezulwini,

emehlo akhe ayacaphela,

emehlo akhe avivinya bantfu emhlabeni.

5

11:5
Hla. 5:4
Simakadze uyamvivinya lolungile,

kodvwa uyamtondza lomubi

nalotsandza budlova.

6

11:6
Gen. 19:24
Dut. 29:23
Hez. 38:22
Lababi uyawubehlisela imvula

yemalahle lavutsako nesibabule,

abajezise ngemoya lohhusha kabuhlungu.

7

11:7
Hla. 33:5
Simakadze ulungile,

utsandza tento letinhle,

labalungile bayawububona buso bakhe.