Siswati 1996 (SWA96)
108

Sekucela lusito lwekutsi sive selekelelwe etitseni

(Hla. 57:7-11; 60:5-12)

Ingoma lesihlabelelo saDavide.

1081

108:1
Hla. 57:7
Yebo, Nkulunkulu,

ngitimisele ngenhlitiyo yami yonkhe!

Ngiyawuhlabela ngidvumise wena,

nawe mphefumulo wami, phaphama.

2Vukani lugitali nehabhu!

Ngikunyakatisa ngivuse intsatsakusa.

3Simakadze, ngiyawukubonga

emkhatsini webantfu,

ngihlabele ngekukudvumisa

emkhatsini wetive.

4

108:4
Hla. 36:5
Ngobe umusa wakho mkhulu

ungetulu kwemazulu

nekwetsembeka kwakho

kuze kube ngusemafini.

5Phakama, Nkulunkulu,

ube ngetulu kwemazulu,

ludvumo lwakho luwusibekele

umhlaba wonkhe jikelele.

6

108:6
Hla. 60:5
Kuze kukhululwe labo labaligugu lakho,

ngisindzise ngesandla sakho sekudla,

ngive ungiphendvule.

7Nkulunkulu ukhulume

endzaweni yakhe lengcwele, watsi:

“Ngiyakwetsaba ekuncobeni kwami,

ngiyawuyidzabula ngiyabe iShekhemu

ngiklaye Sigodzi saseSukhothi.

8Wami Gileyadi, wami naManase,

Efrayimu usivikelo senhloko yami,

Juda yintfonga yami yekubusa.

9Mowabi ngumgezelo wami,

etikwa-Edomu ngulapho ngijika khona sicatfulo sami,Loku kusho kutsi “Edomi wami”

etikweFilistiya ngiyetsaba ngidle siga.”

10Ngubani lotangiyisa

kulelidolobha leliyinqaba?

Ngiyawuholwa ngubani kuya kulaka-Edomu?

11Akusiwe yini Nkulunkulu losilahlile?

Awusaphumi netimphi tetfu.

12Sisite uselekelele kulomelene natsi,

ngobe lusito lwemuntfu lulite.

13

108:13
Hla. 18:29
Nangabe Nkulunkulu

eme ngakitsi, sitawuncoba,

ngobe nguye loyawugcobagcoba titsa tetfu.

109

Sikhalo semuntfu lohlushwa titsa takhe

Sihlabelelo saDavide lesetfulwe kumhlabelisi.

1091

109:1
Hla. 22:3
Awu, Nkulunkulu lengimdvumisako,

ungathuli ungibukelele.

2

109:2
Mat. 26:59
Ngobe lababi netikhohlakali tinginyundzele,

baphambene nami bangicalela emanga.

3Bangitungeleta ngemavi enzondo,

balwa nami ngaphandle kwesizatfu.

4Umusa wami

bawubonga ngekungibeka licala,

noko mine ngihlala ngikhuleka.

5

109:5
Hla. 35:12
Mine ngabentela lokuhle,

bona bangibonga ngalokubi,

lutsandvo lwami balwenana ngenzondo.

6

109:6
Hla. 69:22
Zak. 3:1
Bakhuluma batsi:

“Akagwetjwe ngumehluleli lomubi,

ummangaleli“Ummangaleli” nome “Sathane” wakhe amelane naye.

7

109:7
Taga 28:9
Ekwehlulelweni kwakhe akalahlwe licala,

umthandazo wakhe awubalwe njengesono.

8

109:8
Imis. 1:20
Shangatsi imihla yekuphila kwakhe

ingafinyetwa,

lomunye atsatse sikhundla sakhe.

9

109:9
Dut. 28:18
Shangatsi bantfwabakhe bangaba tintsandzane,

nemkakhe abe ngumfelokati.

10

109:10
Jobe 20:10
Shangatsi bantfwabakhe

bangaba tindzindzi letiphila ngekucela;

shangatsi bangakhishwa nakuto letindzala

labahlala kuto kwamanje.

11Shangatsi konkhe lanako

kungadliwa ngumtjelekisi;

shangatsi titfukutfuku takhe

tingadliwa bafokatana.

12Akubete loba nemusa kuye,

kubete nalohawukela tintsandzane takhe.

13

109:13
Hla. 21:10
Shangatsi intalelwane yakhe

ingaphela nya;

libito lakhe lesulwe

esitukulwaneni lesitako.

14

109:14
Eks. 20:5
Shangatsi Simakadze

angakhumbula bubi baboyise,

nesono senina singete sesulwa.

15

109:15
Hla. 34:16
Shangatsi tono tabo

tingema embikwaSimakadze njalo.

Shangatsi bangete baphindze

bakhunjulwe emhlabeni.

16“Ngobe lomuntfu

akazange akhumbule kwenta umusa,

kodvwa labamphofu, nalabandzindzako,

nalabanetinhlitiyo letidzabukile wabahlupha

kwaze kwabasekufeni kwabo.

17Abetsandza kucalekisa.

Shangatsi leticalekiso tingehlela etikwakhe;

akazange asitsandze sibusiso,

shangatsi sibusiso singakhwesha kuye.

18Abembatsa ticalekiso njengengubo,

tangena etibilinini takhe njengemanti,

nasematsanjeni akhe njengemkantja.

19Shangatsi tingamembesa njengelijazi,

nanjengelibhande latibopha ngalo

elukhalweni yonkhe imihla le.”

20Shangatsi Simakadze

angangiphindziselela etitseni tami,

kulabo labakhuluma kabi ngami.

21

109:21
Hla. 69:16
Kodvwa wena, Nkulunkulu,

Nkhosi yami,

ngivikele ngenca yelibito lakho,

ungephule ngenca yemusa wakho.

22Ngobe mine ngisihlupheki nalomphofu,

inhlitiyo yami idzabukile.

23

109:23
Hla. 102:11
Ngiyanyamalala kancane kancane,

njengesitfunti nase kuhwalala;

ngiyavitsitwa njengentsetse.

24Emadvolo ami ayaceka

ngenca yekuzila kudla,

umtimba wami wonkhe uyesabeka.

25

109:25
Mat. 27:39
Mak. 15:29
Ngiyinhlekisa yetitsa tami;

nabangibona, banikina tinhloko.

26Ngisite, Simakadze,

Nkulunkulu wami,

ngisindzise ngelutsandvo lwakho lwaphakadze.

27Shangatsi bangati kutsi

sandla sakho, Simakadze,

lesente loku.

28Bona bangangicalekisa,

kodvwa wena utangibusisa.

Shangatsi labangihlaselako bangehluleka,

shangatsi mine, nceku yakho, ngingatfokota.

29

109:29
Hla. 35:26
Shangatsi labangimangalelako bangahlazeka,

shangatsi emahloni

angabambonya njengengubo.

30

109:30
Hla. 22:22
Ngiyawumemeta ngibonge Simakadze,

ngimdvumise esicunjini lesikhulu;

31

109:31
Hla. 16:8
ngobe ume ngesekudla salomphofu

kutsi amsindzise kulabamgwebela intsambo.

110

Simakadze unika inkhosi umbuso

Sihlabelelo saDavide.

1101

110:1
Dan. 7:13
Mat. 22:44
Mak. 12:36
Luk. 20:42-43
Imis. 2:34-35
1 Khor. 15:25
Ef. 1:20-22
Khol. 3:1
Heb. 1:13
8:1
10:12-13
Simakadze watsi

enkhosini yami:

“Hlala lapha ngesekudla sami,

ngize ngifake titsa takho

ngaphansi kwetinyawo takho.”

2

110:2
Hla. 2:5
Intfonga yebukhosi bakho

lobunemandla uyawuyelula

wena, Simakadze, useSiyoni, utsi:

“Busa wena emkhatsini wetitsa takho.”

3

110:3
Hla. 87:4
Sive sakho siyawutinikela

mhlazana ulwa netitsa takho,

emabutfo akho ayawuta kuwe

ahlobe ngemvunulo lengcwele,

ayawuvela njengematolo asentsatsakusa.NgesiHebheru alicondzakali

4

110:4
Gen. 14:18
Heb. 5:6,10
6:20
7:17,21
Simakadze wafunga,

futsi angeke agucuke, watsi:

“Wena ungumphristi loyawuhlala akhona

kuze kube phakadze

ngekuma kwaMelkhisedeki.”

5Simakadze ungesekudla sakho,

uyawuwacitsa onkhe emakhosi,

mhlazana asatfukutsele.

6

110:6
Isa. 2:4
Semb. 19:11
Uyakwehlulela tive,

kuyawulala lucaca lwetidvumbu,

aphihlite onkhe emakhosi emhlaba.

7Inkhosi iyawunatsa

emfuleni longasendleleni,

ngako-ke iyawuphakamisa inhloko yayo.