Siswati 1996 (SWA96)
108

Sekucela lusito lwekutsi sive selekelelwe etitseni

(Hla. 57:7-11; 60:5-12)

Ingoma lesihlabelelo saDavide.

1081

108:1
Hla. 57:7
Yebo, Nkulunkulu,

ngitimisele ngenhlitiyo yami yonkhe!

Ngiyawuhlabela ngidvumise wena,

nawe mphefumulo wami, phaphama.

2Vukani lugitali nehabhu!

Ngikunyakatisa ngivuse intsatsakusa.

3Simakadze, ngiyawukubonga

emkhatsini webantfu,

ngihlabele ngekukudvumisa

emkhatsini wetive.

4

108:4
Hla. 36:5
Ngobe umusa wakho mkhulu

ungetulu kwemazulu

nekwetsembeka kwakho

kuze kube ngusemafini.

5Phakama, Nkulunkulu,

ube ngetulu kwemazulu,

ludvumo lwakho luwusibekele

umhlaba wonkhe jikelele.

6

108:6
Hla. 60:5
Kuze kukhululwe labo labaligugu lakho,

ngisindzise ngesandla sakho sekudla,

ngive ungiphendvule.

7Nkulunkulu ukhulume

endzaweni yakhe lengcwele, watsi:

“Ngiyakwetsaba ekuncobeni kwami,

ngiyawuyidzabula ngiyabe iShekhemu

ngiklaye Sigodzi saseSukhothi.

8Wami Gileyadi, wami naManase,

Efrayimu usivikelo senhloko yami,

Juda yintfonga yami yekubusa.

9Mowabi ngumgezelo wami,

etikwa-Edomu ngulapho ngijika khona sicatfulo sami,Loku kusho kutsi “Edomi wami”

etikweFilistiya ngiyetsaba ngidle siga.”

10Ngubani lotangiyisa

kulelidolobha leliyinqaba?

Ngiyawuholwa ngubani kuya kulaka-Edomu?

11Akusiwe yini Nkulunkulu losilahlile?

Awusaphumi netimphi tetfu.

12Sisite uselekelele kulomelene natsi,

ngobe lusito lwemuntfu lulite.

13

108:13
Hla. 18:29
Nangabe Nkulunkulu

eme ngakitsi, sitawuncoba,

ngobe nguye loyawugcobagcoba titsa tetfu.