Siswati 1996 (SWA96)
106

Nkulunkulu akesuki esivumelwaneni nome bantfu sebamhlubuka

1061

106:1
1 Khr. 16:34
2 Khr. 5:13
7:3
Ezra 3:11
Hla. 100:5
107:1
118:1
136:1
Jer. 33:11
Haleluya, dvumisani Simakadze!

Bongani Simakadze ngobe muhle,

nemusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

2

106:2
Hla. 40:5
Ngubani longalandzisa

ngemisebenti lemikhulu yaSimakadze,

avakalise lonkhe ludvumo lwakhe?

3Babusisiwe labo labahamba ngebucotfo

bente kulunga ngato tonkhe tikhatsi.

4Awu, Simakadze, ngikhumbule

nawusentela umusa sive sakho,

nami ungisindzise kanye naso,

5kuze ngibone kuchuma

kwalabakhetsiwe bakho,

ngitfokote ekujabuleni kwesive sakho,

ngitigabise kanye nalabalifa lakho.

6

106:6
Lev. 26:40
Jer. 3:25
Dan. 9:5
Sonile tsine kanye nabokhokho betfu,

sente lokubi, sonakele.

7

106:7
Eks. 14:10-12
Ngesikhatsi bokhokho baseseGibhithe

abazange bacaphele timangaliso takho,

futsi abazange bakhumbule

bunyenti betento takho temusa,

kodvwa bakuhlubuka

ngaseLwandle Lolubovu.NgesiHebheru “Lwandle Lwemihlanga”

8Noko, Simakadze wabasindzisa,

ngenca yelibito lakhe,

kuze abonakalise emandla akhe lamakhulu.

9

106:9
Isa. 63:12
106:9-12
Eks. 14:21-31
Wakhalimela Lwandle Lolubovu,NgesiHebheru “Lwandle Lwemihlanga” lwasha,

wabeweta ekujuleni kwalo,

kwaba shangatsi bahamba ehlane.

10Ngako wabasindzisa esandleni sesitsa,

wabahlenga emandleni esitsa.

11Emanti atimbonya titsa tabo,

kute ngisho nasinye sato lesasala.

12

106:12
Eks. 15:1-21
Base bayawakholwa emavi akhe,

bahlabela, bamdvumisa.

13Kodvwa basheshe bayikhohlwa

imisebenti yakhe,

abazange basatilindzela teluleko takhe.

14

106:14-15
Eks. 16:3
Num. 11:4-34
1 Khor. 10:6
Bahamba bashangashanga ehlane,

bamlinga Nkulunkulu kalashameshame.

15Wabapha leto tintfo bebaticela kuye,

kodvwa wabatfumela kufa lokwabacedza.

16

106:16-18
Num. 16:1-35
Dut. 11:6
Basesendleleni baba nemona naMosi

kanye na-Aroni,

longcwele waSimakadze.

17Umhlaba wakhamisa wamita Dathani,

wagcibedzela Abiramu nebalandzeli bakhe,

18kwalumekeka umlilo ebutfweni labo,

lilangabi lashisa

lacedza bonkhe lababi.

19

106:19-23
Eks. 32:1-14
Hla. 105:27
Jer. 2:11
Rom. 1:23
Babumba sitfombe selitfole eHorebe,

bakhotsama kuso sithico lesibunjiwe.

20Bamnyembenya lowo abeludvumo lwabo,

bakhetsa sitfombe senkhomo ledla tjani.

21Bamkhohlwa Nkulunkulu,

uMsindzisi wabo,

labebentele tintfo letinkhulu eGibhithe,

22lekwakuyimisebenti lemangalisako

eveni lakaHhamu,

netintfo letesabekako

ngaseLwandle Lolubovu.NgesiHebheru “Lwandle Lwemihlanga”

23Ngako-ke watsi utababhubhisa,

kepha Mosi, lokhetsiwe wakhe,

wema emkhatsini,

wabalamlela ngekubashweletela kuNkulunkulu,

kutsi lulaka lwakhe lungababhubhisi.

24

106:24-26
Num. 14:1-35
Hez. 20:23
1 Khor. 10:5
Baledzelela live lelihle,

abazange balikholwe livi laSimakadze.

25Bakhonona basemathendeni abo,

abazange balilalele livi laSimakadze.

26Ngako-ke waphakamisa sandla sakhe

wafunga kubo

kutsi uyawubabhubhisa bafele ehlane,

27

106:27
Lev. 26:33
asakate intalo yabo emkhatsini wetive,

ayihlakatele emaveni.

28

106:28-31
Num. 25:1-13
Base batihlanganisa nalababekhonta

sithico lesasinguBhali wasePheyori,

badla lokwakuhlatjelwe labaphansi,Lamanye emahumusho atsi “tithico” nome “bonkulunkulu”

29bacunula Simakadze ngetento tabo,

kwabhoboka sifo emkhatsini wabo.

30Kwase kusukuma Finehasi

walamula ngekubulala letephulamtsetfo;

lesifo saphela.

31Loku kwabalelwa kuye njengekulunga

titukulwane ngetitukulwane

kuze kube phakadze.

32

106:32-33
Eks. 17:1
Num. 20:2-13
Isa. 63:10
Bacunula Simakadze

ngaseticojeni taseMeribha,

Mosi wamhambela kabi ngenca yabo,

33ngobe baphambana naMoya waNkulunkulu,

naMosi waze wakhuluma kubo ngemawala.Lamanye emahumusho atsi “ngobe bamkhuba, naye waze wakhuluma ngemawala”

34

106:34-36
Dut. 7:1
12:2
Khu. 1:21
2:1-3
3:5-6
Abazange batibhubhise tive,

njengobe Simakadze abebayalile;

35kodvwa batihlanganisa nebetive,

bafundza kwenta imikhuba yato.

36Bakhonta tithico tato,

letagucuka taba lugibe kubo.

37

106:37
2 Khos. 17:17
21:6
23:10
2 Khr. 28:3
Jer. 7:31
19:5
Banikela ngemadvodzana abo

nemadvodzakati abo,

kutsi abe yimihlatjelo yemadimoni.

38

106:38
Num. 35:33
Bacitsa ingati lete licala,

ingati yemadvodzana abo nemadvodzakati abo,

labawahlabela tithico taseKhenani;

ngaloko bangcolisa lonkhe live ngengati.

39Batingcolisa ngetintfo lababetenta,

bangete betsembeka kuNkulunkulu,

bafana netiphingi.

40

106:40-46
Khu. 2:14-18
3:8
4:2
6:1
10:7
13:1
Ngako-ke intfukutselo yaSimakadze

yasivutsela sive sakhe,

loko lokulifa lakhe

kwaba sinengiso kuye.

41Wabanikela emandleni ebetive,

labo lababatondzako bababusa.

42Titsa tabo tabacindzetela,

batfotjiswa ngephansi kwesandla sato.

43Wabakhulula emahlandla lamanyenti,

kepha batimisela kumelana naye,

bawiswa phansi ngebubi babo.

44Noko walunaka lusizi lwabo,

asakuvile kukhala kwabo.

45

106:45
Dut. 30:1
Wabevela, wasikhumbula sivumelwane sakhe,

ngenca yemusa wakhe lomkhulu

wabuye wabahawukela.

46Wenta bonkhe batfumbi babo

kutsi babahawukele.

47

106:47-48
1 Khr. 16:35-36
Sisindzise, Simakadze,

Nkulunkulu wetfu,

sibutse etiveni usicocele ndzawonye,

kuze sibonge libito lakho lelingcwele,

sigungubale ngeludvumo lwakho.

48Akabongwe Simakadze,

Nkulunkulu wema-Israyeli,

kusukela phakadze kuze kube phakadze!

Sive sonkhe asitsi: “Amen!”

Haleluya! Dvumisani Simakadze!

107

Sigaba sesihlanu

(Tihlabelelo 107 – 150)

Kubonga Simakadze ngemusa wakhe

1071

107:1
1 Khr. 16:34
2 Khr. 5:13
7:3
Ezra 3:11
Hla. 100:5
106:1
118:1
136:1
Jer. 33:11
“Dvumisani Simakadze,

ngobe yena muhle,

nemusa wakhe ume

kuze kube phakadze.”

2

107:2
Isa. 35:10
Labahlengwe nguSimakadze abasho njalo,

bona labo labahlengwe

emandleni ebacindzeteli babo.

3

107:3
Dut. 30:3
Isa. 43:5
Wababutsa emaveni onkhe

emphumalanga nasenshonalanga,

enyakatfo naseningizimu.NgesiHebheru “enyakatfo naselwandle”

4

107:4
Heb. 11:38
Labanye bazulazula ehlane, kalashameshame,

kepha abazange batfole

ngisho nemuti wekungenisa.

5Balamba, boma,

umphefumulo wabo waphela emandla kubo.

6Base bakhala kuSimakadze

basesekulolo lusizi lwabo,

wabephula kulo.

7Wabahola ngendlela lecondzile

kutsi bahambe baze befike emtini

lababengangenisa kuwo.

8Akabongwe Simakadze ngemusa wakhe,

ngekwentela bantfu

imisebenti lemangalisako:

9Ngobe wenelisa umuntfu lowomile,

lolambile umesutsisa ngalokuhle.

10

107:10
Jobe 36:8
Labanye babehleti ebumnyameni

nasetfuntini lekufa,

baboshwe tinsizi netinketane,

11

107:11
Jer. 9:12
ngobe baphambana nemavi aNkulunkulu,

bakwedzelela kuyalwa

kwaLosetikwako Konkhe.

12Yebo, wabayendzisa ngekudvonsa kamatima,

basakateka phansi, kwabate lobasitako.

13Base bakhala kuSimakadze

basesekulolo lusizi lwabo,

wabasindzisa kulo.

14Wabakhipha kulobo bumnyama

nakulelo tfunti lekufa,

wajuba tibopho letatibabophile.

15Akabongwe Simakadze ngemusa wakhe,

ngekwentela bantfu

imisebenti lemangalisako:

16Ngobe wafohla emasango elitfusi,

wajuba nemishudvo yetinsimbi.

17Labanye baba tilima

ngenca yekona nebubi babo

behlelwa kuhlupheka.

18

107:18
Jobe 33:20
Tinhlitiyo tabo taba mnyama,

behluleka kudla,

ngako bondza bacishe bafa.

19Base bakhala kuSimakadze

basesekulolo lusizi lwabo,

wabasindzisa kulo.

20Wakhipha umyalo wakhe, wabaphilisa,

wabenta bagejwa kufa.

21Akabongwe Simakadze ngemusa wakhe,

ngekwentela bantfu

imisebenti lemangalisako.

22Abanikele ngemihlatjelo yekubonga,

bamemetele imisebenti yakhe ngenjabulo.

23Labanye babehla benyuka

ngemikhumbi elwandle,

babephila ngekuhweba.

24Bayibona imisebenti yaSimakadze,

netimangaliso takhe ekujuleni kwalo.

25Wakhuluma kwavuka sivunguvungu,

sadlondlobalisa emagagasi elwandle.

26Abatsatsa abajika etulu,

aphindza abagoboncisela ekujuleni,

badzimate batfutfumeliswa kwesaba.

27Badzayitela, bayendza,

njengemuntfu nadzakiwe,

lwati lwabo lwefika

lapho luphela khona.

28Base bakhala kuSimakadze

basesekulolo lusizi lwabo,

wabakhulula kulo.

29Wathulisa kubhenguta kwelwandle,

emagagasi alo abindza.

30

107:30
Mat. 8:25
Batfokota ngobe kwase kuba nekuthula,

wabaholela esikhumulweni

lababecondze kuso.

31Akabongwe Simakadze ngemusa wakhe,

ngekwentela bantfu

imisebenti lemangalisako.

32Abamphakamise emkhambatsini wesive,

bamdvumise emhlanganweni webaholi.

33Imifula wayigucula yaba lihlane,

tiyalu toma taba lubhubhushi,

34

107:34
Jow. 1:10
live lelivundzile laba lugagadvu

ngenca yebubi betakhamiti talo.

35

107:35
Isa. 35:7
41:18
Wagucula lihlane laba ngumena,

umhlaba lowomile wamila tiyalu.

36Kulapho abeka khona labalambile,

bacaba, bakha khona imiti yabo,

bahlala batinta.

37Balima emasimi, bahlanyela tivini,

bavuna sivuno lesikhulu.

38

107:38
Dut. 30:9
Wababusisa, bandza kakhulu,

netifuyo tabo tandza kakhulu.

39

107:39
Dut. 28:62
Babuye bancipha baphunguka,

ngenca yekucindzetelwa nangekuhlushwa,

40

107:40
Jobe 12:21,24
Isa. 40:23
Dan. 4:33
watsela kwedzelewa etikwetikhulu,

wabazulazulisa ehlane lelite indlela.

41Kodvwa waphakamisa labamphofu

wabakhipha elusizini,

wenta imindeni yaba njengemihlambi yetimvu.

42

107:42
Jobe 5:16
22:19
Labacotfo bayakubona loku bajabule,

kodvwa bonkhe lababi bayathula.

43Lohlakaniphile akacaphele letintfo,

bantfu abayicondzisise imisebenti

yemusa waSimakadze.

108

Sekucela lusito lwekutsi sive selekelelwe etitseni

(Hla. 57:7-11; 60:5-12)

Ingoma lesihlabelelo saDavide.

1081

108:1
Hla. 57:7
Yebo, Nkulunkulu,

ngitimisele ngenhlitiyo yami yonkhe!

Ngiyawuhlabela ngidvumise wena,

nawe mphefumulo wami, phaphama.

2Vukani lugitali nehabhu!

Ngikunyakatisa ngivuse intsatsakusa.

3Simakadze, ngiyawukubonga

emkhatsini webantfu,

ngihlabele ngekukudvumisa

emkhatsini wetive.

4

108:4
Hla. 36:5
Ngobe umusa wakho mkhulu

ungetulu kwemazulu

nekwetsembeka kwakho

kuze kube ngusemafini.

5Phakama, Nkulunkulu,

ube ngetulu kwemazulu,

ludvumo lwakho luwusibekele

umhlaba wonkhe jikelele.

6

108:6
Hla. 60:5
Kuze kukhululwe labo labaligugu lakho,

ngisindzise ngesandla sakho sekudla,

ngive ungiphendvule.

7Nkulunkulu ukhulume

endzaweni yakhe lengcwele, watsi:

“Ngiyakwetsaba ekuncobeni kwami,

ngiyawuyidzabula ngiyabe iShekhemu

ngiklaye Sigodzi saseSukhothi.

8Wami Gileyadi, wami naManase,

Efrayimu usivikelo senhloko yami,

Juda yintfonga yami yekubusa.

9Mowabi ngumgezelo wami,

etikwa-Edomu ngulapho ngijika khona sicatfulo sami,Loku kusho kutsi “Edomi wami”

etikweFilistiya ngiyetsaba ngidle siga.”

10Ngubani lotangiyisa

kulelidolobha leliyinqaba?

Ngiyawuholwa ngubani kuya kulaka-Edomu?

11Akusiwe yini Nkulunkulu losilahlile?

Awusaphumi netimphi tetfu.

12Sisite uselekelele kulomelene natsi,

ngobe lusito lwemuntfu lulite.

13

108:13
Hla. 18:29
Nangabe Nkulunkulu

eme ngakitsi, sitawuncoba,

ngobe nguye loyawugcobagcoba titsa tetfu.