Siswati 1996 (SWA96)
106

Nkulunkulu akesuki esivumelwaneni nome bantfu sebamhlubuka

1061

106:1
1 Khr. 16:34
2 Khr. 5:13
7:3
Ezra 3:11
Hla. 100:5
107:1
118:1
136:1
Jer. 33:11
Haleluya, dvumisani Simakadze!

Bongani Simakadze ngobe muhle,

nemusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

2

106:2
Hla. 40:5
Ngubani longalandzisa

ngemisebenti lemikhulu yaSimakadze,

avakalise lonkhe ludvumo lwakhe?

3Babusisiwe labo labahamba ngebucotfo

bente kulunga ngato tonkhe tikhatsi.

4Awu, Simakadze, ngikhumbule

nawusentela umusa sive sakho,

nami ungisindzise kanye naso,

5kuze ngibone kuchuma

kwalabakhetsiwe bakho,

ngitfokote ekujabuleni kwesive sakho,

ngitigabise kanye nalabalifa lakho.

6

106:6
Lev. 26:40
Jer. 3:25
Dan. 9:5
Sonile tsine kanye nabokhokho betfu,

sente lokubi, sonakele.

7

106:7
Eks. 14:10-12
Ngesikhatsi bokhokho baseseGibhithe

abazange bacaphele timangaliso takho,

futsi abazange bakhumbule

bunyenti betento takho temusa,

kodvwa bakuhlubuka

ngaseLwandle Lolubovu.NgesiHebheru “Lwandle Lwemihlanga”

8Noko, Simakadze wabasindzisa,

ngenca yelibito lakhe,

kuze abonakalise emandla akhe lamakhulu.

9

106:9
Isa. 63:12
106:9-12
Eks. 14:21-31
Wakhalimela Lwandle Lolubovu,NgesiHebheru “Lwandle Lwemihlanga” lwasha,

wabeweta ekujuleni kwalo,

kwaba shangatsi bahamba ehlane.

10Ngako wabasindzisa esandleni sesitsa,

wabahlenga emandleni esitsa.

11Emanti atimbonya titsa tabo,

kute ngisho nasinye sato lesasala.

12

106:12
Eks. 15:1-21
Base bayawakholwa emavi akhe,

bahlabela, bamdvumisa.

13Kodvwa basheshe bayikhohlwa

imisebenti yakhe,

abazange basatilindzela teluleko takhe.

14

106:14-15
Eks. 16:3
Num. 11:4-34
1 Khor. 10:6
Bahamba bashangashanga ehlane,

bamlinga Nkulunkulu kalashameshame.

15Wabapha leto tintfo bebaticela kuye,

kodvwa wabatfumela kufa lokwabacedza.

16

106:16-18
Num. 16:1-35
Dut. 11:6
Basesendleleni baba nemona naMosi

kanye na-Aroni,

longcwele waSimakadze.

17Umhlaba wakhamisa wamita Dathani,

wagcibedzela Abiramu nebalandzeli bakhe,

18kwalumekeka umlilo ebutfweni labo,

lilangabi lashisa

lacedza bonkhe lababi.

19

106:19-23
Eks. 32:1-14
Hla. 105:27
Jer. 2:11
Rom. 1:23
Babumba sitfombe selitfole eHorebe,

bakhotsama kuso sithico lesibunjiwe.

20Bamnyembenya lowo abeludvumo lwabo,

bakhetsa sitfombe senkhomo ledla tjani.

21Bamkhohlwa Nkulunkulu,

uMsindzisi wabo,

labebentele tintfo letinkhulu eGibhithe,

22lekwakuyimisebenti lemangalisako

eveni lakaHhamu,

netintfo letesabekako

ngaseLwandle Lolubovu.NgesiHebheru “Lwandle Lwemihlanga”

23Ngako-ke watsi utababhubhisa,

kepha Mosi, lokhetsiwe wakhe,

wema emkhatsini,

wabalamlela ngekubashweletela kuNkulunkulu,

kutsi lulaka lwakhe lungababhubhisi.

24

106:24-26
Num. 14:1-35
Hez. 20:23
1 Khor. 10:5
Baledzelela live lelihle,

abazange balikholwe livi laSimakadze.

25Bakhonona basemathendeni abo,

abazange balilalele livi laSimakadze.

26Ngako-ke waphakamisa sandla sakhe

wafunga kubo

kutsi uyawubabhubhisa bafele ehlane,

27

106:27
Lev. 26:33
asakate intalo yabo emkhatsini wetive,

ayihlakatele emaveni.

28

106:28-31
Num. 25:1-13
Base batihlanganisa nalababekhonta

sithico lesasinguBhali wasePheyori,

badla lokwakuhlatjelwe labaphansi,Lamanye emahumusho atsi “tithico” nome “bonkulunkulu”

29bacunula Simakadze ngetento tabo,

kwabhoboka sifo emkhatsini wabo.

30Kwase kusukuma Finehasi

walamula ngekubulala letephulamtsetfo;

lesifo saphela.

31Loku kwabalelwa kuye njengekulunga

titukulwane ngetitukulwane

kuze kube phakadze.

32

106:32-33
Eks. 17:1
Num. 20:2-13
Isa. 63:10
Bacunula Simakadze

ngaseticojeni taseMeribha,

Mosi wamhambela kabi ngenca yabo,

33ngobe baphambana naMoya waNkulunkulu,

naMosi waze wakhuluma kubo ngemawala.Lamanye emahumusho atsi “ngobe bamkhuba, naye waze wakhuluma ngemawala”

34

106:34-36
Dut. 7:1
12:2
Khu. 1:21
2:1-3
3:5-6
Abazange batibhubhise tive,

njengobe Simakadze abebayalile;

35kodvwa batihlanganisa nebetive,

bafundza kwenta imikhuba yato.

36Bakhonta tithico tato,

letagucuka taba lugibe kubo.

37

106:37
2 Khos. 17:17
21:6
23:10
2 Khr. 28:3
Jer. 7:31
19:5
Banikela ngemadvodzana abo

nemadvodzakati abo,

kutsi abe yimihlatjelo yemadimoni.

38

106:38
Num. 35:33
Bacitsa ingati lete licala,

ingati yemadvodzana abo nemadvodzakati abo,

labawahlabela tithico taseKhenani;

ngaloko bangcolisa lonkhe live ngengati.

39Batingcolisa ngetintfo lababetenta,

bangete betsembeka kuNkulunkulu,

bafana netiphingi.

40

106:40-46
Khu. 2:14-18
3:8
4:2
6:1
10:7
13:1
Ngako-ke intfukutselo yaSimakadze

yasivutsela sive sakhe,

loko lokulifa lakhe

kwaba sinengiso kuye.

41Wabanikela emandleni ebetive,

labo lababatondzako bababusa.

42Titsa tabo tabacindzetela,

batfotjiswa ngephansi kwesandla sato.

43Wabakhulula emahlandla lamanyenti,

kepha batimisela kumelana naye,

bawiswa phansi ngebubi babo.

44Noko walunaka lusizi lwabo,

asakuvile kukhala kwabo.

45

106:45
Dut. 30:1
Wabevela, wasikhumbula sivumelwane sakhe,

ngenca yemusa wakhe lomkhulu

wabuye wabahawukela.

46Wenta bonkhe batfumbi babo

kutsi babahawukele.

47

106:47-48
1 Khr. 16:35-36
Sisindzise, Simakadze,

Nkulunkulu wetfu,

sibutse etiveni usicocele ndzawonye,

kuze sibonge libito lakho lelingcwele,

sigungubale ngeludvumo lwakho.

48Akabongwe Simakadze,

Nkulunkulu wema-Israyeli,

kusukela phakadze kuze kube phakadze!

Sive sonkhe asitsi: “Amen!”

Haleluya! Dvumisani Simakadze!