Siswati 1996 (SWA96)
104

Simakadze unakekela lokudaliwe

1041Mphefumulo wami,

dvumisa Simakadze!

Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wami,

wena umkhulu kakhulu!

Wembetse ludvumo nebukhosi.

2

104:2
Gen. 1:1
Isa. 40:22
Kukhanya kuyingubo lotembese ngayo,

weneke emazulu

njengekumiswa kwelithende;

3

104:3
Amo. 9:6
indlu yakho yebukhosi,

uyakhe etikwemanti lasetulu.

Emafu lamnyama lahlomile ayincola yakho,

ugibele emaphiko emoya.

4

104:4
Heb. 1:7
Nguwe lowenta titfunywa takho

tibe ngimimoya,

wente tinceku takho tibe ngimibane.

5

104:5
Jobe 38:4
Hla. 102:25
Wasimisa umhlaba etikwetisekelo tawo,

kuze ungatanyatanyiswa,

phakadze naphakadze,

6wawembesa ngemanti lamanyenti,

njengekwembeswa ngengubo,

emanti agcwala adzimate acwilisa tintsaba.

7Wawekhuta abaleka,

ngekubhonga kwelivi lakho

asubatsa ngematubane abaleka,

8adzilika etintsabeni ehlela etigodzini,

aphutfuma endzaweni lowawuyimisele wona.

9

104:9
Jobe 38:10
Taga 8:29
Jer. 5:22
Wawabekela iminyele langeke ayengce,

angete asabuyela kuyakwembesa

umhlaba wonkhe.

10Wenta tiyalu tigelete etihosheni,

ageletise imifula emkhatsini wetintsaba.

11Kunatsa kuyo tonkhe tilwane tesiganga,

netimbongolo tesiganga

ngulapho tikucima khona koma kwato.

12Tinyoni tesiganga takhela ngakuyo,

tintjilote emkhatsini wemagala.

13Unisela tintsaba ngemvula utihlalele etulu,

nemhlaba weneliswe sitselo semsebenti wakho:

14

104:14
Hla. 147:8
Uhlumisa tjani, kuze kudle imfuyo,

uhlumise lokumilako kusitakale bantfu,

kuze kuvele kudla emhlabeni,

15

104:15
Khu. 9:13
neliwayini lelijabulisa tinhlitiyo tabo,

nemafutsa ekugcobisa buso bakhe

buze bucwebetele,

nekudla lokuyinsika yemphilo yemuntfu.

16Tihlahla taSimakadze tiniselwe ngalokwenele,

imisedari yaseLebanoni layihlanyelile,

17tinyoni letakhele tidleke tato kuyo,

gilonki wakhela etulu emagaleni ato.

18Tintsaba letindze tiyinkhundla yemagoga,

emadvwala asiphephelo setimbila.

19Wenta inyanga kutsi yehlukanise tikhatsi,

lilanga liyasati sikhatsi salo sekuya kunina.

20Wenta bumnyama bube busuku,

bese kweluka tonkhe tilwane temahlatsi.

21

104:21
Jobe 38:39
Emabhubesi ayabhodla atamule,

atingele tinyamatane,

afuna kudla kwawo kuNkulunkulu.

22Naliphumako lilanga ayahoshoba,

abange emihumeni yawo,

afike alale phansi.

23Umuntfu uyaphuma aye emsebentini wakhe,

akhandleke kudzimate kushone lilanga.

24Awu, Simakadze!

Maye, minyenti imisebenti yakho!

Yonkhe uyente ngekuhlakanipha;

umhlaba ugcwele tidalwa takho.

25Naluya lwandle lolukhulu, nalolubanti,

loluphetfuka tintfo

umuntfu langeke akhone kutibala,

tintfo letiphilako letincane naletinkhulu.

26

104:26
Jobe 40:15,24
41:1
Hla. 74:14
Isa. 27:1
Nansiya imikhumbi intjweza kulo

nemikhoma lowayenta yatjakadvula kulo.

27

104:27
Hla. 145:15
Tonkhe letidalwa tibheke wena,

kutsi utiphe kudla kwato

ngesikhatsi lesifanele.

28

104:28
Mat. 6:26
Utipha kudla tidle,

nawuvula sandla sakho,

teneliswa ngetintfo letinhle.

29

104:29
Jobe 34:14
Hla. 90:3
Nawufihla buso bakho, tiyetfuka,

nawutsatsa kuphefumula kwato, tiyafa,

tibuyele elutfulini.

30

104:30
Jobe 33:4
Nawutfumela Moya wakho, tiyadaleka,

uhlumise kabusha imvelo yemhlaba.

31Shangatsi ludvumo lwaSimakadze lungema

kuze kube ngunaphakadze.

Shangatsi Simakadze angatfokota

ngemisebenti yakhe,

32

104:32
Hla. 144:5
yena lotsi nakabuka umhlaba utfutfumele,

atsintse tintsaba tibhunye.

33

104:33
Hla. 34:1
146:2
Simakadze ngiyawumhlabelela,

yingci nangisaphila.

Ngiyawudvumisa Nkulunkulu wami,

ngisaphila lapha emhlabeni.

34Shangatsi kuzindla kwami kungamjabulisa,

ngiyawutfokota kuSimakadze.

35Shangatsi toni tingasishulwa emhlabeni,

lababi bangabe basaphushwa nakuphushwa.

Mphefumulo wami,

dvumisa Simakadze!

Dvumisa Simakadze!

105

Imisebenti lemangalisako yaSimakadze layentela Israyeli

1051

105:1
1 Khr. 16:8
Isa. 12:4
Bongani Simakadze,

nibite libito lakhe,

nimemetele tento takhe

emkhatsini wetive.

2Hlabelani kuye, nimdvumise,

nibalise ngetimangaliso takhe tonkhe.

3Tibongeni ngelibito lakhe lelingcwele,

atijabule tinhlitiyo talabafuna Simakadze.

4Funani kwati Simakadze nemandla akhe,

nifunisise buso bakhe

onkhe emalanga.

5Khumbulani timangaliso takhe latentile,

nikhumbule tibonakaliso takhe,

kanye netehlulelo temlomo wakhe,

6nine situkulwane sa-Abrahama,

inceku yakhe,

nine madvodzana aJakobe,

labakhetsiwe bakhe.

7Yena Simakadze unguNkulunkulu wetfu,

tehlulelo takhe tisemhlabeni wonkhe.

8

105:8
Gen. 22:16
Dut. 7:9
Uyasikhumbula sivumelwane sakhe

phakadze naphakadze;

livi layala ngalo uyalikhumbula

titukulwane ngetitukulwane.

9

105:9
Gen. 12:7
15:18
17:8
26:2-3
Sivumelwane lasenta na-Abrahama,

nesifungo sakhe ku-Isaka,

10

105:10-11
Gen. 28:13
35:12
wasicinisa kuJakobe, saba ngumtsetfo,

ku-Israyeli saba sivumelwane saphakadze.

11Watsi: “Wena ngiyakupha live laseKhenani

leliyawuba sabelo lesilifa lakho.”

12Babesembalwa ngesibalo,

yebo, babeyingcosana,

batihambi kulelo live.

13

105:13
Gen. 12:1,9
13:1
Bazula bandzindza etiveni ngetive,

basuka kulomunye umbuso baya kulomunye,

14

105:14-15
Gen. 12:17
20:3-7
kodvwa akavumelanga muntfu

kutsi abahluphe,

ngenca yabo wajezisa ngisho emakhosi.

15Watsi: “Ningabatsintsi labagcotjiwe bami,

ningacali nilimate baphrofethi bami.”

16

105:16
Gen. 41:53-57
Watfumela indlala kulelo live,

kwaphela kudla, kati walala etiko.

17

105:17
Gen. 37:28,36
45:5
Watfuma indvodza yahamba kucala kunabo,

Josefa, lowatsengiswa waba sigcili.

18

105:18-19
Gen. 39:20 – 40:23
Tinyawo takhe batibopha ngetinketane,

naye lucobo lwakhe waboshwa ngetinsimbi,

19kwaze kwaba sikhatsi

lekwagcwaliseka ngaso livi lakhe,

nelivi laSimakadze lamvivinya

lamtfola kutsi ucinisile.

20

105:20
Gen. 41:14
Faro, inkhosi, watfumela kutsi akhululwe,

yebo, umbusi wetive wamkhulula.

21

105:21
Gen. 41:39-41
Wamenta waba sikhulu semuti wakhe,

waba ngundvunankhulu welive lonkhe,

22kuze acondzise tikhulu takhe;

nebaholi bakhe wabafundzisa kuhlakanipha.

23

105:23
Gen. 46:1,6
47:11
Israyeli wase uyefika eGibhithe,

Jakobe wakhonta eveni lakaHhamu.

24

105:24-25
Eks. 1:7-14
Simakadze wasandzisa kakhulu sive sakhe,

wasenta sandza saba nemandla kunetitsa taso.

25

105:25
Eks. 1:10
Wayigucula inhlitiyo yebaseGibhithe,

kuze itondze bantfu bakhe,

babaphatsa ngebucili.

26

105:26
Eks. 3:1 – 4:17
Watfumela Mosi, inceku yakhe,

wahamba na-Aroni labekhetfwe nguSimakadze.

27

105:27
Eks. 7:9
Benta tibonakaliso taSimakadze

emkhatsini wabo,

netimangaliso eveni lakaHhamu.

28

105:28
Eks. 10:21-23
Watfumela bumnyama,

wenta live laba mnyama,

kepha bemelana nemavi akhe.Lamanye emahumusho akadzeni atsi “... abazange ... ” NgesiHebheru kusho kutsi “... abazange bemelane nemavi akhe ... ”

29

105:29
Eks. 7:17-21
Wagucula emanti abo aba yingati,

wabhubhisa tinhlanti tabo.

30

105:30
Eks. 8:1-6
Live labo lanyakatela tigogodvolo,

taphetfuka ngisho nasemakamelweni emakhosi.

31

105:31
Eks. 8:16-17,20-24
Wakhuluma,

kwavela emabulo etibawu,

kanye netimphungane eveni labo lonkhe.

32

105:32-33
Eks. 9:18,22-25
Wabapha sangcotfo,

saba yimvula yabo,

kwaklwebha imibane eveni labo lonkhe.

33Wavitsita imivini nemakhiwane abo,

washaya netihlahla eveni labo.

34

105:34-35
Eks. 10:12-15
Wakhuluma, kwavela sikhonyane,

kwavela inkhasa lengeke ibaleke,

35kwadla yonkhe intfo lemilako eveni,

kwacedza sitselo semhlaba emasimini abo.

36

105:36
Eks. 12:29
Wabulala onkhe ematubulo abo eveni,

lababetibone ngawo kutsi sebakhulile.

37

105:37-38
Eks. 12:33-36
Wase uyabakhipha baka-Israyeli eGibhithe,

bahamba sebanesiliva negolide;

kute nome munye lowawa emindenini yabo.

38EmaGibhithe ajabula ekuphumeni kwabo

ngobe abesafile kubesaba.

39

105:39
Eks. 13:21-22
14:19
Wendlala lifu,

laba ngumpheme wekubambonya,

wabentela umlilo wekubakhanyisela ebusuku.

40

105:40
Eks. 16:1-15
Bacela, wabapha tigwaca,

wabesutsisa ngesinkhwa lesivela ezulwini.

41

105:41
Eks. 17:1-7
Num. 20:2-13
1 Khor. 10:4
Wavula lidvwala,

kwampompota emanti,

ageleta ehlane njengemfula.

42Ngobe wakhumbula livi lakhe lelingcwele,

lalikhuluma ku-Abrahama, inceku yakhe.

43Wase ukhipha sive sakhe ngenjabulo,

labakhetsiwe bakhe bahamba ngekutfokota.

44

105:44
Josh. 11:16-23
Wabapha emave ebetive,

badla lifa lelititfukutfuku tebetive,

45

105:45
Dut. 6:24
kuze bacaphele timiso takhe,

bagcine imitsetfo yakhe.

Haleluya, dvumisani Simakadze!

106

Nkulunkulu akesuki esivumelwaneni nome bantfu sebamhlubuka

1061

106:1
1 Khr. 16:34
2 Khr. 5:13
7:3
Ezra 3:11
Hla. 100:5
107:1
118:1
136:1
Jer. 33:11
Haleluya, dvumisani Simakadze!

Bongani Simakadze ngobe muhle,

nemusa wakhe ume

kuze kube phakadze.

2

106:2
Hla. 40:5
Ngubani longalandzisa

ngemisebenti lemikhulu yaSimakadze,

avakalise lonkhe ludvumo lwakhe?

3Babusisiwe labo labahamba ngebucotfo

bente kulunga ngato tonkhe tikhatsi.

4Awu, Simakadze, ngikhumbule

nawusentela umusa sive sakho,

nami ungisindzise kanye naso,

5kuze ngibone kuchuma

kwalabakhetsiwe bakho,

ngitfokote ekujabuleni kwesive sakho,

ngitigabise kanye nalabalifa lakho.

6

106:6
Lev. 26:40
Jer. 3:25
Dan. 9:5
Sonile tsine kanye nabokhokho betfu,

sente lokubi, sonakele.

7

106:7
Eks. 14:10-12
Ngesikhatsi bokhokho baseseGibhithe

abazange bacaphele timangaliso takho,

futsi abazange bakhumbule

bunyenti betento takho temusa,

kodvwa bakuhlubuka

ngaseLwandle Lolubovu.NgesiHebheru “Lwandle Lwemihlanga”

8Noko, Simakadze wabasindzisa,

ngenca yelibito lakhe,

kuze abonakalise emandla akhe lamakhulu.

9

106:9
Isa. 63:12
106:9-12
Eks. 14:21-31
Wakhalimela Lwandle Lolubovu,NgesiHebheru “Lwandle Lwemihlanga” lwasha,

wabeweta ekujuleni kwalo,

kwaba shangatsi bahamba ehlane.

10Ngako wabasindzisa esandleni sesitsa,

wabahlenga emandleni esitsa.

11Emanti atimbonya titsa tabo,

kute ngisho nasinye sato lesasala.

12

106:12
Eks. 15:1-21
Base bayawakholwa emavi akhe,

bahlabela, bamdvumisa.

13Kodvwa basheshe bayikhohlwa

imisebenti yakhe,

abazange basatilindzela teluleko takhe.

14

106:14-15
Eks. 16:3
Num. 11:4-34
1 Khor. 10:6
Bahamba bashangashanga ehlane,

bamlinga Nkulunkulu kalashameshame.

15Wabapha leto tintfo bebaticela kuye,

kodvwa wabatfumela kufa lokwabacedza.

16

106:16-18
Num. 16:1-35
Dut. 11:6
Basesendleleni baba nemona naMosi

kanye na-Aroni,

longcwele waSimakadze.

17Umhlaba wakhamisa wamita Dathani,

wagcibedzela Abiramu nebalandzeli bakhe,

18kwalumekeka umlilo ebutfweni labo,

lilangabi lashisa

lacedza bonkhe lababi.

19

106:19-23
Eks. 32:1-14
Hla. 105:27
Jer. 2:11
Rom. 1:23
Babumba sitfombe selitfole eHorebe,

bakhotsama kuso sithico lesibunjiwe.

20Bamnyembenya lowo abeludvumo lwabo,

bakhetsa sitfombe senkhomo ledla tjani.

21Bamkhohlwa Nkulunkulu,

uMsindzisi wabo,

labebentele tintfo letinkhulu eGibhithe,

22lekwakuyimisebenti lemangalisako

eveni lakaHhamu,

netintfo letesabekako

ngaseLwandle Lolubovu.NgesiHebheru “Lwandle Lwemihlanga”

23Ngako-ke watsi utababhubhisa,

kepha Mosi, lokhetsiwe wakhe,

wema emkhatsini,

wabalamlela ngekubashweletela kuNkulunkulu,

kutsi lulaka lwakhe lungababhubhisi.

24

106:24-26
Num. 14:1-35
Hez. 20:23
1 Khor. 10:5
Baledzelela live lelihle,

abazange balikholwe livi laSimakadze.

25Bakhonona basemathendeni abo,

abazange balilalele livi laSimakadze.

26Ngako-ke waphakamisa sandla sakhe

wafunga kubo

kutsi uyawubabhubhisa bafele ehlane,

27

106:27
Lev. 26:33
asakate intalo yabo emkhatsini wetive,

ayihlakatele emaveni.

28

106:28-31
Num. 25:1-13
Base batihlanganisa nalababekhonta

sithico lesasinguBhali wasePheyori,

badla lokwakuhlatjelwe labaphansi,Lamanye emahumusho atsi “tithico” nome “bonkulunkulu”

29bacunula Simakadze ngetento tabo,

kwabhoboka sifo emkhatsini wabo.

30Kwase kusukuma Finehasi

walamula ngekubulala letephulamtsetfo;

lesifo saphela.

31Loku kwabalelwa kuye njengekulunga

titukulwane ngetitukulwane

kuze kube phakadze.

32

106:32-33
Eks. 17:1
Num. 20:2-13
Isa. 63:10
Bacunula Simakadze

ngaseticojeni taseMeribha,

Mosi wamhambela kabi ngenca yabo,

33ngobe baphambana naMoya waNkulunkulu,

naMosi waze wakhuluma kubo ngemawala.Lamanye emahumusho atsi “ngobe bamkhuba, naye waze wakhuluma ngemawala”

34

106:34-36
Dut. 7:1
12:2
Khu. 1:21
2:1-3
3:5-6
Abazange batibhubhise tive,

njengobe Simakadze abebayalile;

35kodvwa batihlanganisa nebetive,

bafundza kwenta imikhuba yato.

36Bakhonta tithico tato,

letagucuka taba lugibe kubo.

37

106:37
2 Khos. 17:17
21:6
23:10
2 Khr. 28:3
Jer. 7:31
19:5
Banikela ngemadvodzana abo

nemadvodzakati abo,

kutsi abe yimihlatjelo yemadimoni.

38

106:38
Num. 35:33
Bacitsa ingati lete licala,

ingati yemadvodzana abo nemadvodzakati abo,

labawahlabela tithico taseKhenani;

ngaloko bangcolisa lonkhe live ngengati.

39Batingcolisa ngetintfo lababetenta,

bangete betsembeka kuNkulunkulu,

bafana netiphingi.

40

106:40-46
Khu. 2:14-18
3:8
4:2
6:1
10:7
13:1
Ngako-ke intfukutselo yaSimakadze

yasivutsela sive sakhe,

loko lokulifa lakhe

kwaba sinengiso kuye.

41Wabanikela emandleni ebetive,

labo lababatondzako bababusa.

42Titsa tabo tabacindzetela,

batfotjiswa ngephansi kwesandla sato.

43Wabakhulula emahlandla lamanyenti,

kepha batimisela kumelana naye,

bawiswa phansi ngebubi babo.

44Noko walunaka lusizi lwabo,

asakuvile kukhala kwabo.

45

106:45
Dut. 30:1
Wabevela, wasikhumbula sivumelwane sakhe,

ngenca yemusa wakhe lomkhulu

wabuye wabahawukela.

46Wenta bonkhe batfumbi babo

kutsi babahawukele.

47

106:47-48
1 Khr. 16:35-36
Sisindzise, Simakadze,

Nkulunkulu wetfu,

sibutse etiveni usicocele ndzawonye,

kuze sibonge libito lakho lelingcwele,

sigungubale ngeludvumo lwakho.

48Akabongwe Simakadze,

Nkulunkulu wema-Israyeli,

kusukela phakadze kuze kube phakadze!

Sive sonkhe asitsi: “Amen!”

Haleluya! Dvumisani Simakadze!