Siswati 1996 (SWA96)
103

Kudvumisa Simakadze ngemusa wakhe

Sihlabelelo saDavide.

1031Mphefumulo wami,

dvumisa Simakadze,

nako konkhe lokukimi

akudvumise libito lakhe lelingcwele!

2Mphefumulo wami,

dvumisa Simakadze,

ungatikhohlwa tento takhe temusa kimi.

3

103:3
Hla. 147:3
Ungitsetselela lonkhe licala letono tami

angelaphe tonkhe tifo tami.

4

103:4
Hla. 68:20
Ungihlenga ngiphephe ekufeni,

enhloko yami ungifaka umchele

longumusa nesihawu.

5

103:5
Jobe 33:25
Isa. 40:31
Wenelisa kuphila kwami ngalokuhle,

kuvuseleleke emandla ebusha bami,

ngivuseleleke ngibe njengelusweti.

6

103:6
Hla. 68:6
Bonkhe labacindzetelwe

Simakadze ubentela kulunga,

angakhetsi muntfu.

7

103:7
Eks. 33:13
Imisebenti yakhe wayenta yatiwa nguMosi,

tento takhe tatiwa sive saka-Israyeli.

8

103:8
Eks. 34:6
Num. 14:18
Jow. 2:13
Jona 4:2
Jak. 5:11
Simakadze unemusa nesihawu,

uyephuta kutfukutsela, andze ngemusa.

9

103:9
Isa. 57:16
Jer. 3:5
Mik. 7:18
Akatsetsi ngaso sonkhe sikhatsi,

futsi akahlali atfukutsele

kuze kube phakadze.

10Akasiphatsi njengalokufanele tono tetfu,

futsi akasivuzi njengekwemacala etfu.

11

103:11
Hla. 36:6
Njengobe emazulu aphakeme

ngetulu kwemhlaba,

unjalo-ke nemusa wakhe kulabamesabako.

12Njengobe imphumalanga

yehlukene nenshonalanga

utikhweshise kangako-ke tono tetfu kitsi.

13

103:13
Isa. 63:16
64:8
Jer. 31:9
Njengobe uyise anesihe kubantfwabakhe,

ngalokufananako

Simakadze unesihe kulabamesabako.

14

103:14
Gen. 2:7
3:19
Ngobe uyakwati kubunjwa kwetfu,

uyakhumbula kutsi silutfuli nje.

15

103:15
Jobe 14:2
Isa. 40:6
1 Phet. 1:24
Jak. 1:10
Emalanga emuntfu anjengetjani,

uyabhahela njengembali yesiganga.

16

103:16
Jobe 7:10
Ngesikhatsi umoya uphephetsa

wendlule etikwayo,

kube kuphela kwayo njalo,

ingeke iphindze yatiwe kuleyo ndzawo.

17

103:17
Eks. 20:6
Dut. 7:9
Luk. 1:50
Kodvwa umusa waSimakadze

ukubo bonkhe labamesabako,

futsi uyawuhlala ukubo

phakadze naphakadze,

nekulunga kwakhe

etikwebantfwana bebantfwana,

18kubo labagcina sivumelwane sakhe,

bakhumbule kwenta imiyalo yakhe.

19Simakadze wasimisa ezulwini

sihlalo sakhe sebukhosi,

konkhe lokukhona

kungaphansi kwembuso wakhe.

20

103:20
Hla. 148:2
Dvumisani Simakadze,

nine tingilosi takhe,

nani machawe lanemandla,

nine labenta livi lakhe,

nilalele kukhuluma kwelivi lakhe.

21

103:21
1 Khos. 22:19
Dvumisani Simakadze,

nine mabandla akhe nonkhe,

nani tikhonti takhe

letenta intsandvo yakhe.

22Bongani Simakadze,

nonkhe nine misebenti yakhe,

kuto tonkhe tindzawo embusweni wakhe.

Mphefumulo wami,

dvumisa Simakadze.

104

Simakadze unakekela lokudaliwe

1041Mphefumulo wami,

dvumisa Simakadze!

Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wami,

wena umkhulu kakhulu!

Wembetse ludvumo nebukhosi.

2

104:2
Gen. 1:1
Isa. 40:22
Kukhanya kuyingubo lotembese ngayo,

weneke emazulu

njengekumiswa kwelithende;

3

104:3
Amo. 9:6
indlu yakho yebukhosi,

uyakhe etikwemanti lasetulu.

Emafu lamnyama lahlomile ayincola yakho,

ugibele emaphiko emoya.

4

104:4
Heb. 1:7
Nguwe lowenta titfunywa takho

tibe ngimimoya,

wente tinceku takho tibe ngimibane.

5

104:5
Jobe 38:4
Hla. 102:25
Wasimisa umhlaba etikwetisekelo tawo,

kuze ungatanyatanyiswa,

phakadze naphakadze,

6wawembesa ngemanti lamanyenti,

njengekwembeswa ngengubo,

emanti agcwala adzimate acwilisa tintsaba.

7Wawekhuta abaleka,

ngekubhonga kwelivi lakho

asubatsa ngematubane abaleka,

8adzilika etintsabeni ehlela etigodzini,

aphutfuma endzaweni lowawuyimisele wona.

9

104:9
Jobe 38:10
Taga 8:29
Jer. 5:22
Wawabekela iminyele langeke ayengce,

angete asabuyela kuyakwembesa

umhlaba wonkhe.

10Wenta tiyalu tigelete etihosheni,

ageletise imifula emkhatsini wetintsaba.

11Kunatsa kuyo tonkhe tilwane tesiganga,

netimbongolo tesiganga

ngulapho tikucima khona koma kwato.

12Tinyoni tesiganga takhela ngakuyo,

tintjilote emkhatsini wemagala.

13Unisela tintsaba ngemvula utihlalele etulu,

nemhlaba weneliswe sitselo semsebenti wakho:

14

104:14
Hla. 147:8
Uhlumisa tjani, kuze kudle imfuyo,

uhlumise lokumilako kusitakale bantfu,

kuze kuvele kudla emhlabeni,

15

104:15
Khu. 9:13
neliwayini lelijabulisa tinhlitiyo tabo,

nemafutsa ekugcobisa buso bakhe

buze bucwebetele,

nekudla lokuyinsika yemphilo yemuntfu.

16Tihlahla taSimakadze tiniselwe ngalokwenele,

imisedari yaseLebanoni layihlanyelile,

17tinyoni letakhele tidleke tato kuyo,

gilonki wakhela etulu emagaleni ato.

18Tintsaba letindze tiyinkhundla yemagoga,

emadvwala asiphephelo setimbila.

19Wenta inyanga kutsi yehlukanise tikhatsi,

lilanga liyasati sikhatsi salo sekuya kunina.

20Wenta bumnyama bube busuku,

bese kweluka tonkhe tilwane temahlatsi.

21

104:21
Jobe 38:39
Emabhubesi ayabhodla atamule,

atingele tinyamatane,

afuna kudla kwawo kuNkulunkulu.

22Naliphumako lilanga ayahoshoba,

abange emihumeni yawo,

afike alale phansi.

23Umuntfu uyaphuma aye emsebentini wakhe,

akhandleke kudzimate kushone lilanga.

24Awu, Simakadze!

Maye, minyenti imisebenti yakho!

Yonkhe uyente ngekuhlakanipha;

umhlaba ugcwele tidalwa takho.

25Naluya lwandle lolukhulu, nalolubanti,

loluphetfuka tintfo

umuntfu langeke akhone kutibala,

tintfo letiphilako letincane naletinkhulu.

26

104:26
Jobe 40:15,24
41:1
Hla. 74:14
Isa. 27:1
Nansiya imikhumbi intjweza kulo

nemikhoma lowayenta yatjakadvula kulo.

27

104:27
Hla. 145:15
Tonkhe letidalwa tibheke wena,

kutsi utiphe kudla kwato

ngesikhatsi lesifanele.

28

104:28
Mat. 6:26
Utipha kudla tidle,

nawuvula sandla sakho,

teneliswa ngetintfo letinhle.

29

104:29
Jobe 34:14
Hla. 90:3
Nawufihla buso bakho, tiyetfuka,

nawutsatsa kuphefumula kwato, tiyafa,

tibuyele elutfulini.

30

104:30
Jobe 33:4
Nawutfumela Moya wakho, tiyadaleka,

uhlumise kabusha imvelo yemhlaba.

31Shangatsi ludvumo lwaSimakadze lungema

kuze kube ngunaphakadze.

Shangatsi Simakadze angatfokota

ngemisebenti yakhe,

32

104:32
Hla. 144:5
yena lotsi nakabuka umhlaba utfutfumele,

atsintse tintsaba tibhunye.

33

104:33
Hla. 34:1
146:2
Simakadze ngiyawumhlabelela,

yingci nangisaphila.

Ngiyawudvumisa Nkulunkulu wami,

ngisaphila lapha emhlabeni.

34Shangatsi kuzindla kwami kungamjabulisa,

ngiyawutfokota kuSimakadze.

35Shangatsi toni tingasishulwa emhlabeni,

lababi bangabe basaphushwa nakuphushwa.

Mphefumulo wami,

dvumisa Simakadze!

Dvumisa Simakadze!

105

Imisebenti lemangalisako yaSimakadze layentela Israyeli

1051

105:1
1 Khr. 16:8
Isa. 12:4
Bongani Simakadze,

nibite libito lakhe,

nimemetele tento takhe

emkhatsini wetive.

2Hlabelani kuye, nimdvumise,

nibalise ngetimangaliso takhe tonkhe.

3Tibongeni ngelibito lakhe lelingcwele,

atijabule tinhlitiyo talabafuna Simakadze.

4Funani kwati Simakadze nemandla akhe,

nifunisise buso bakhe

onkhe emalanga.

5Khumbulani timangaliso takhe latentile,

nikhumbule tibonakaliso takhe,

kanye netehlulelo temlomo wakhe,

6nine situkulwane sa-Abrahama,

inceku yakhe,

nine madvodzana aJakobe,

labakhetsiwe bakhe.

7Yena Simakadze unguNkulunkulu wetfu,

tehlulelo takhe tisemhlabeni wonkhe.

8

105:8
Gen. 22:16
Dut. 7:9
Uyasikhumbula sivumelwane sakhe

phakadze naphakadze;

livi layala ngalo uyalikhumbula

titukulwane ngetitukulwane.

9

105:9
Gen. 12:7
15:18
17:8
26:2-3
Sivumelwane lasenta na-Abrahama,

nesifungo sakhe ku-Isaka,

10

105:10-11
Gen. 28:13
35:12
wasicinisa kuJakobe, saba ngumtsetfo,

ku-Israyeli saba sivumelwane saphakadze.

11Watsi: “Wena ngiyakupha live laseKhenani

leliyawuba sabelo lesilifa lakho.”

12Babesembalwa ngesibalo,

yebo, babeyingcosana,

batihambi kulelo live.

13

105:13
Gen. 12:1,9
13:1
Bazula bandzindza etiveni ngetive,

basuka kulomunye umbuso baya kulomunye,

14

105:14-15
Gen. 12:17
20:3-7
kodvwa akavumelanga muntfu

kutsi abahluphe,

ngenca yabo wajezisa ngisho emakhosi.

15Watsi: “Ningabatsintsi labagcotjiwe bami,

ningacali nilimate baphrofethi bami.”

16

105:16
Gen. 41:53-57
Watfumela indlala kulelo live,

kwaphela kudla, kati walala etiko.

17

105:17
Gen. 37:28,36
45:5
Watfuma indvodza yahamba kucala kunabo,

Josefa, lowatsengiswa waba sigcili.

18

105:18-19
Gen. 39:20 – 40:23
Tinyawo takhe batibopha ngetinketane,

naye lucobo lwakhe waboshwa ngetinsimbi,

19kwaze kwaba sikhatsi

lekwagcwaliseka ngaso livi lakhe,

nelivi laSimakadze lamvivinya

lamtfola kutsi ucinisile.

20

105:20
Gen. 41:14
Faro, inkhosi, watfumela kutsi akhululwe,

yebo, umbusi wetive wamkhulula.

21

105:21
Gen. 41:39-41
Wamenta waba sikhulu semuti wakhe,

waba ngundvunankhulu welive lonkhe,

22kuze acondzise tikhulu takhe;

nebaholi bakhe wabafundzisa kuhlakanipha.

23

105:23
Gen. 46:1,6
47:11
Israyeli wase uyefika eGibhithe,

Jakobe wakhonta eveni lakaHhamu.

24

105:24-25
Eks. 1:7-14
Simakadze wasandzisa kakhulu sive sakhe,

wasenta sandza saba nemandla kunetitsa taso.

25

105:25
Eks. 1:10
Wayigucula inhlitiyo yebaseGibhithe,

kuze itondze bantfu bakhe,

babaphatsa ngebucili.

26

105:26
Eks. 3:1 – 4:17
Watfumela Mosi, inceku yakhe,

wahamba na-Aroni labekhetfwe nguSimakadze.

27

105:27
Eks. 7:9
Benta tibonakaliso taSimakadze

emkhatsini wabo,

netimangaliso eveni lakaHhamu.

28

105:28
Eks. 10:21-23
Watfumela bumnyama,

wenta live laba mnyama,

kepha bemelana nemavi akhe.Lamanye emahumusho akadzeni atsi “... abazange ... ” NgesiHebheru kusho kutsi “... abazange bemelane nemavi akhe ... ”

29

105:29
Eks. 7:17-21
Wagucula emanti abo aba yingati,

wabhubhisa tinhlanti tabo.

30

105:30
Eks. 8:1-6
Live labo lanyakatela tigogodvolo,

taphetfuka ngisho nasemakamelweni emakhosi.

31

105:31
Eks. 8:16-17,20-24
Wakhuluma,

kwavela emabulo etibawu,

kanye netimphungane eveni labo lonkhe.

32

105:32-33
Eks. 9:18,22-25
Wabapha sangcotfo,

saba yimvula yabo,

kwaklwebha imibane eveni labo lonkhe.

33Wavitsita imivini nemakhiwane abo,

washaya netihlahla eveni labo.

34

105:34-35
Eks. 10:12-15
Wakhuluma, kwavela sikhonyane,

kwavela inkhasa lengeke ibaleke,

35kwadla yonkhe intfo lemilako eveni,

kwacedza sitselo semhlaba emasimini abo.

36

105:36
Eks. 12:29
Wabulala onkhe ematubulo abo eveni,

lababetibone ngawo kutsi sebakhulile.

37

105:37-38
Eks. 12:33-36
Wase uyabakhipha baka-Israyeli eGibhithe,

bahamba sebanesiliva negolide;

kute nome munye lowawa emindenini yabo.

38EmaGibhithe ajabula ekuphumeni kwabo

ngobe abesafile kubesaba.

39

105:39
Eks. 13:21-22
14:19
Wendlala lifu,

laba ngumpheme wekubambonya,

wabentela umlilo wekubakhanyisela ebusuku.

40

105:40
Eks. 16:1-15
Bacela, wabapha tigwaca,

wabesutsisa ngesinkhwa lesivela ezulwini.

41

105:41
Eks. 17:1-7
Num. 20:2-13
1 Khor. 10:4
Wavula lidvwala,

kwampompota emanti,

ageleta ehlane njengemfula.

42Ngobe wakhumbula livi lakhe lelingcwele,

lalikhuluma ku-Abrahama, inceku yakhe.

43Wase ukhipha sive sakhe ngenjabulo,

labakhetsiwe bakhe bahamba ngekutfokota.

44

105:44
Josh. 11:16-23
Wabapha emave ebetive,

badla lifa lelititfukutfuku tebetive,

45

105:45
Dut. 6:24
kuze bacaphele timiso takhe,

bagcine imitsetfo yakhe.

Haleluya, dvumisani Simakadze!