Siswati 1996 (SWA96)
104

Simakadze unakekela lokudaliwe

1041Mphefumulo wami,

dvumisa Simakadze!

Yebo, Simakadze, Nkulunkulu wami,

wena umkhulu kakhulu!

Wembetse ludvumo nebukhosi.

2

104:2
Gen. 1:1
Isa. 40:22
Kukhanya kuyingubo lotembese ngayo,

weneke emazulu

njengekumiswa kwelithende;

3

104:3
Amo. 9:6
indlu yakho yebukhosi,

uyakhe etikwemanti lasetulu.

Emafu lamnyama lahlomile ayincola yakho,

ugibele emaphiko emoya.

4

104:4
Heb. 1:7
Nguwe lowenta titfunywa takho

tibe ngimimoya,

wente tinceku takho tibe ngimibane.

5

104:5
Jobe 38:4
Hla. 102:25
Wasimisa umhlaba etikwetisekelo tawo,

kuze ungatanyatanyiswa,

phakadze naphakadze,

6wawembesa ngemanti lamanyenti,

njengekwembeswa ngengubo,

emanti agcwala adzimate acwilisa tintsaba.

7Wawekhuta abaleka,

ngekubhonga kwelivi lakho

asubatsa ngematubane abaleka,

8adzilika etintsabeni ehlela etigodzini,

aphutfuma endzaweni lowawuyimisele wona.

9

104:9
Jobe 38:10
Taga 8:29
Jer. 5:22
Wawabekela iminyele langeke ayengce,

angete asabuyela kuyakwembesa

umhlaba wonkhe.

10Wenta tiyalu tigelete etihosheni,

ageletise imifula emkhatsini wetintsaba.

11Kunatsa kuyo tonkhe tilwane tesiganga,

netimbongolo tesiganga

ngulapho tikucima khona koma kwato.

12Tinyoni tesiganga takhela ngakuyo,

tintjilote emkhatsini wemagala.

13Unisela tintsaba ngemvula utihlalele etulu,

nemhlaba weneliswe sitselo semsebenti wakho:

14

104:14
Hla. 147:8
Uhlumisa tjani, kuze kudle imfuyo,

uhlumise lokumilako kusitakale bantfu,

kuze kuvele kudla emhlabeni,

15

104:15
Khu. 9:13
neliwayini lelijabulisa tinhlitiyo tabo,

nemafutsa ekugcobisa buso bakhe

buze bucwebetele,

nekudla lokuyinsika yemphilo yemuntfu.

16Tihlahla taSimakadze tiniselwe ngalokwenele,

imisedari yaseLebanoni layihlanyelile,

17tinyoni letakhele tidleke tato kuyo,

gilonki wakhela etulu emagaleni ato.

18Tintsaba letindze tiyinkhundla yemagoga,

emadvwala asiphephelo setimbila.

19Wenta inyanga kutsi yehlukanise tikhatsi,

lilanga liyasati sikhatsi salo sekuya kunina.

20Wenta bumnyama bube busuku,

bese kweluka tonkhe tilwane temahlatsi.

21

104:21
Jobe 38:39
Emabhubesi ayabhodla atamule,

atingele tinyamatane,

afuna kudla kwawo kuNkulunkulu.

22Naliphumako lilanga ayahoshoba,

abange emihumeni yawo,

afike alale phansi.

23Umuntfu uyaphuma aye emsebentini wakhe,

akhandleke kudzimate kushone lilanga.

24Awu, Simakadze!

Maye, minyenti imisebenti yakho!

Yonkhe uyente ngekuhlakanipha;

umhlaba ugcwele tidalwa takho.

25Naluya lwandle lolukhulu, nalolubanti,

loluphetfuka tintfo

umuntfu langeke akhone kutibala,

tintfo letiphilako letincane naletinkhulu.

26

104:26
Jobe 40:15,24
41:1
Hla. 74:14
Isa. 27:1
Nansiya imikhumbi intjweza kulo

nemikhoma lowayenta yatjakadvula kulo.

27

104:27
Hla. 145:15
Tonkhe letidalwa tibheke wena,

kutsi utiphe kudla kwato

ngesikhatsi lesifanele.

28

104:28
Mat. 6:26
Utipha kudla tidle,

nawuvula sandla sakho,

teneliswa ngetintfo letinhle.

29

104:29
Jobe 34:14
Hla. 90:3
Nawufihla buso bakho, tiyetfuka,

nawutsatsa kuphefumula kwato, tiyafa,

tibuyele elutfulini.

30

104:30
Jobe 33:4
Nawutfumela Moya wakho, tiyadaleka,

uhlumise kabusha imvelo yemhlaba.

31Shangatsi ludvumo lwaSimakadze lungema

kuze kube ngunaphakadze.

Shangatsi Simakadze angatfokota

ngemisebenti yakhe,

32

104:32
Hla. 144:5
yena lotsi nakabuka umhlaba utfutfumele,

atsintse tintsaba tibhunye.

33

104:33
Hla. 34:1
146:2
Simakadze ngiyawumhlabelela,

yingci nangisaphila.

Ngiyawudvumisa Nkulunkulu wami,

ngisaphila lapha emhlabeni.

34Shangatsi kuzindla kwami kungamjabulisa,

ngiyawutfokota kuSimakadze.

35Shangatsi toni tingasishulwa emhlabeni,

lababi bangabe basaphushwa nakuphushwa.

Mphefumulo wami,

dvumisa Simakadze!

Dvumisa Simakadze!